Î•ÏÎ³Î±ÏƒÏ„ήριο Αστεακής Εγκληματολογίας

Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας (ΕΑστΕ) ιδρύθηκε στον Τομέα Εγκληματολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2978/31-12-2015, τεύχ.Β) και καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης της Εγκληματολογίας και πιο συγκεκριμένα των αστεακών εγκληματικών φαινομένων.  

Αποστολή του Εργαστηρίου είναι:
Η κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου παράλληλα με τηδιεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων, τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. Το Εργαστήριο επιδιώκει την επιστημονικήσυνεργασία με άλλα συναφή ελληνικά και ξένα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα ή δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών/Αντιπεριφερειών, καθώς και άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς στο πλαίσιο μελέτης και έρευνας ζητημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοποίησής του. Επιχειρεί τηνενίσχυση υποψηφίων διδακτόρων των οποίων το θέμα της διατριβής τους εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, με δυνατότητα πρότασης για χορήγηση υποτροφίας και την εν γένει υποστήριξη της πανεπιστημιακής και επιστημονικής μελέτης και έρευνας στο επιστημονικό του πεδίο.

To αντικείμενο μελέτης και έρευνας του Εργαστηρίου περιλαμβάνει:
 • Τη μελέτη του συνολικού εγκληματικού φαινομένου και τις ιδιαίτερες ποσοτικές και ποιοτικές ιδιαιτερότητες του στο περιβάλλον της πόλης.
 • Τη μελέτη και έρευνα του ρόλου του δομημένου περιβάλλοντος και των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του αστεακού περιβάλλοντος στην εκδήλωση, τις μορφές και διαστάσεις της εγκληματικότητας.
 • Τη χρήση και ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών χαρτογράφησης που προσιδιάζουν στη γεωγραφική και χωροταξική ανάλυση του εγκλήματος.
 • Την εμπειρική διερεύνηση και ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της εγκληματικότητας ανάλογα με το μέγεθος οικισμού (αστικά κέντρα, ημιαστικές − αγροτικές περιοχές).
 • Τη μελέτη της σύγχρονης αστεακής εγκληματικότητας και τη χαρτογράφηση της.
 • Την εμπειρική διερεύνηση και μελέτη της θυματοποίησης, του φόβου του εγκλήματος και της ανασφάλειας των πολιτών βάσει του τόπου κατοικίας/μεγέθους οικισμού.
 • Την εμπειρική διερεύνηση και θεωρητική ανάλυση των στάσεων και απόψεων των πολιτών απέναντι στο εγκληματικό φαινόμενο και την τιμωρητικότητα, ανάλογα με το μέγεθος οικισμού κατοικίας τους.
 • Την επεξεργασία θεωρητικών εξηγητικών προσεγγίσεων και προτάσεων αντεγκληματικής πολιτικής που προσιδιάζουν στις ιδιαιτερότητες της αστεακής εγκληματικότητας.
 • Τη διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο (κοινωνική πρόληψη/κοινοτική πρόληψη), καθώς και προτάσεων πρόληψης του εγκλήματος μέσω περιβαλλοντικού σχεδιασμού (CrimePreventionThroughEnvironmentalDesign−CPTED).

http://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΕΞΗ ΜΕΘΕΞΙΣ

To Επιστημονικό Εργαστήριο ΜΕΘΕΞΗ [Μελέτης Μετακίνησης Πληθυσμιακών Ομάδων (Πρόσφυγες- Μετανάστες-Διασπορά), Διαπολιτισμικών Σχέσεων και Ριζοσπαστικοποίησης] ιδρύθηκε στα τέλη του 2017 (Απόφαση υπ' αριθμ. 61 ΦΕΚ 4646/29-12-2017) και ανήκει στον Τομέα Κοινωνικής Μορφολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας.  Η επιστημονική εστίαση του εργαστηρίου είναι σε θέματα που ασχολούνται με την χαρτογράφηση, μελέτη και ανάλυση του φαινομένου των μεταναστευτικών-προσφυγικών από και προς την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα έως σήμερα, στη συμμετοχή σε θέματα που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, στην κατανόηση του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης και των επιπτώσεων του στην κοινωνική συνοχή καθώς και στη συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις και έρευνες που ασχολούνται με την προστασία και ασφάλεια των μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και κρίσεις.  Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Γεράσιμος Καραμπελιάς.

Δικτυακός τόπος: https://methexi.panteion.gr/ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Παιδείας και του Πολιτισμού του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών επιδιώκει να προωθήσει περαιτέρω την επιστημονική έρευνα και μελέτη των άμεσα συνδεδεμένων ιστορικών και κοινωνικών πεδίων του πολιτισμού και της παιδείας στον ελλαδικό και στον ευρασιατικό χώρο, με την χρήση των μεθόδων της Κοινωνιολογίας και της Ιστορίας.

Εφόδιά του είναι η οργανωτική, επιστημολογική-θεωρητική και πρακτική εμπειρία που έχουν συγκεντρώσει, μέσα από τις δραστηριότητές τους σε άλλους ανάλογους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού και οι νέοι επιστήμονες που το στελεχώνουν και προέρχονται κυρίως από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ενδεικτικά το Εργαστήριο θέτει στο κέντρο της θεωρητικής και της πρακτικής (εκπαιδευτικής) δραστηριότητάς του:

Δικτυακός τόπος: https://rusc.panteion.gr/

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εργαστήριο Μελέτης Σύγχρονων Μορφών Επικοινωνίας στην Ευρώπη (ΕΜΣΜΕ)

Το Εργαστήριο Μελέτης Σύγχρονων Μορφών Επικοινωνίας στην Ευρώπη δραστηριοποιείται κυρίως στους παρακάτω τομείς:

1. Τη μελέτη των επικοινωνιακών φαινομένων στη σύγχρονη καθημερινή ζωή. Πιο συγκεκριμένα, τις παραμέτρους που συνθέτουν το ευρωπαϊκό επικοινωνιακό πλαίσιο (τα ΜΜΕ και γενικότερα τα μέσα επικοινωνίας, αλλά και τις επικοινωνιακές δομές στο πλαίσιο θεσμών, οργανώσεων, αλλά και αναπτυσσόμενων μορφών κοινωνικότητας και κοινωνικής διασύνδεσης στον ευρωπαϊκό χώρο).

2. Την ανάλυση των μορφών πολιτικής επικοινωνίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και τη διαμορφούμενη επικοινωνιακή κουλτούρα, που επηρεάζει τις στάσεις και τις πεποιθήσεις τόσο της «πολιτικής» όσο και της «καθημερινής» πραγματικότητας.

3. Την ανάλυση επικοινωνιακών μηνυμάτων (εκπομπών και μέσων), που αντικατοπτρίζουν τις κυρίαρχες αναπαραστάσεις (καθώς και τη «χαρτογράφηση» των αναπαραστάσεων αυτών).

4. Τις απορρέουσες «αναπαραστάσεις» σχετικά με τα σύγχρονα προβλήματα (την κρίση, την ελληνική - ευρωπαϊκή - ταυτότητα), τις κοινωνικές σχέσεις (επικρατούσες αξίες και προτεραιότητες, αλλά και σχέσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους αλλά και με την «ετερότητα» - π.χ. πρόσφυγες, μετανάστες) που λειτουργούν σήμερα σε πλαίσιο ανακατατάξεων και βαθιών αναπροσαρμογών.

5. Τη διερεύνηση της επιρροής του «επικοινωνιακού πλαισίου» σε τομείς όπως η παιδεία (ειδικότερα στον θεσμό του σχολείου αλλά και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), τη σχέση της γνώσης με την «αγορά», με σκοπό την πρόταση μεταρρυθμίσεων που θα βοηθούσαν την άρση της υπάρχουσας νοοτροπίας, και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

6. Τη διερεύνηση (στο πλαίσιο του επικοινωνιακού συστήματος) των παραγόντων που δυσχεραίνουν το ξεπέρασμα κάποιων αγροτικών νοοτροπιών (που όμως συνυπάρχουν με τον επιφανειακό ενστερνισμό των σύγχρονων αξιών): παίρνοντας ως δεδομένο ότι οι συνθήκες «ανάπτυξης» δεν στηρίζονται μόνο στην «οικονομία».

7. Την ερευνητική προσέγγιση των «αξιών της ελληνικότητας» (π.χ. του θεσμού της οικογένειας ή της "ορθοδοξίας" και τι αυτές αναπαριστούν (και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση).

8. Την επεξεργασία των υπαρχόντων θεωρητικών προτάσεων γύρω από τα συγκεκριμένα κοινωνικά φαινόμενα και την επιβεβαίωση ή μερική/ολική αναίρεση βάσει εστιασμένων εμπειρικών ερευνών.

9. Τη διατύπωση προτάσεων για την ανάδειξη του συγκεκριμένου πεδίου έρευνας και σύγκρισή του με την περίπτωση άλλων παραδειγμάτων.

10. Γενικά, την ανάληψη κάθε είδους επιστημονικής πρωτοβουλίας και δραστηριότητας στον τομέα της Κοινωνιολογίας της Επικοινωνίας, της Γνώσης και του Πολιτισμού, που μπορεί:

α. να διευκολύνει το έργο του Τμήματος Κοινωνιολογίας, της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου εν γένει,

β. να προάγει τη σύνδεση της διδασκαλίας και της επιστημονικής έρευνας με τις εφαρμοσμένες στρατηγικές, πρακτικές και πολιτικές, καθώς και τη σύνδεση του ακαδημαϊκού χώρου με την κοινωνία.

11. Τη συνεργασία με τα ερευνητικά ή πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Κέντρα και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που ασχολούνται με ανάλογα θέματα.

12. Την παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο φορέα σε θέματα που αφορούν στο πεδίο του σύγχρονου ευρωπαϊκού επικοινωνιακού συστήματος (θέματα επικοινωνίας, γνώσης και πολιτισμού).

13. Για την εκπλήρωση των σκοπών του το Εργαστήριο μπορεί να συγκροτεί βιβλιοθήκη και αρχείο υλικού, να προμηθεύεται τον απαραίτητο εξοπλισμό, να εκπονεί ερευνητικά προγράμματα, να οργανώσει συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, να εκδίδει βιβλία ή περιοδικά και να αναπτύσσει κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα σχετική με τους σκοπούς του, να συντονίζει ομάδες εθελοντών φοιτητών του Πανεπιστημίου κ.α.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Το Εργαστήριο Μελέτης Σύγχρονων Μορφών Επικοινωνίας στην Ευρώπη (ΕΜΣΜΕ) ιδρύθηκε στο Τμήμα Κοινωνιολογίας στις 29 Δεκεμβρίου 2017 (ΦΕΚ 4646) και δραστηριοποιείται κυρίως στη μελέτη των επικοινωνιακών φαινομένων στη σύγχρονη καθημερινή ζωή και πιο συγκεκριμένα, των παραμέτρων που συνθέτουν το ευρωπαϊκό επικοινωνιακό πλαίσιο (τα ΜΜΕ και γενικότερα τα μέσα επικοινωνίας αλλά και τις επικοινωνιακές δομές στο πλαίσιο θεσμών, οργανώσεων και αναπτυσσόμενων μορφών κοινωνικότητας και κοινωνικής διασύνδεσης στον ευρωπαϊκό χώρο). Έχει σκοπό να προάγει τη σύνδεση της διδασκαλίας και της επιστημονικής έρευνας με τις εφαρμοσμένες στρατηγικές, πρακτικές και πολιτικές, καθώς και τη σύνδεση του ακαδημαϊκού χώρου με την κοινωνία.

Διευθύνεται από Διευθυντή, μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Κοινωνιολογίας στη βαθμίδα του Καθηγητή με εγνωσμένη διεθνή επιστημονική εμπειρία στον τομέα της Κοινωνιολογίας της Επικοινωνίας, της Γνώσης και του Πολιτισμού με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Από το 2018 Διευθύντρια είναι η Καθηγήτρια κ. Χριστιάνα Κωνσταντοπούλου (ΦΕΚ 278, 30/4/2028).

https://eurcecom.webs.com/

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΕργαστήριοΑποκαταστατική Δικαιοσύνη και Διαμεσολάβηση

δδ

Το Εργαστήριο «Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Διαμεσολάβηση (Α.Δ.ΔΙ.)−Restorative Justice and Mediation», ιδρύθηκε το Μάιο του 2015 (ΦΕΚ 993/2015) στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων. Ιδρύτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι η Καθηγήτρια Βασιλική Αρτινοπούλου.

Γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου αποτελούν:

 • Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Εγκληματολογία,
 • Θυματολογία και δικαιώματα των θυμάτων στο πλαίσιο της απονομής δικαιοσύνης
 • Σωφρονιστική
 • Απονομή Δικαιοσύνης,
 • Ειρηνική Επίλυση Συγκρούσεων,
 • Διαμεσολάβηση και εναλλακτικές μορφές επίλυσης των συγκρούσεων εντός και εκτός των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης.

Οι σκοποί ίδρυσης του Εργαστηρίου είναι επιστημονικοί, ερευνητικοί, εκπαιδευτικοί και ευρύτερα κοινωνικοί. Αντικείμενο μελέτης και έρευνας, και αποστολή του Εργαστηρίου είναι, μεταξύ άλλων:

 1. Κοινωνική έρευνα των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων, η μελέτη, εκπαίδευση και εφαρμογή των εναλλακτικών μορφών επίλυσης των συγκρούσεων και η προώθηση της Αποκαταστατικής δικαιοσύνης εν γένει.
 2. Έρευνα, εκπαίδευση, εφαρμογή και προώθηση των εφαρμοσμένων πρακτικών της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης σε όλες τις μορφές, όπως διαμεσολάβηση, συνεδρίες, κύκλοι, κ.ά., με στόχο την επίλυση των συγκρούσεων σε κοινωνικό, εργασιακό, νομικό, εκπαιδευτικό πλαίσιο.
 3. Προώθηση των εναλλακτικών μέσων ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων, της διαμεσολάβησης, των συνεδριών στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών και την αποκαταστατική δικαιοσύνη.
 4. Προώθηση της έρευνας και συμβολή στις δημόσιες πολιτικές για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκλήματος.
 5. Μελέτη του εγκληματικού φαινομένου και του επίσημου κοινωνικού ελέγχου, την αξιολόγηση των πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης του, με στόχο την προώθηση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης και την αντεγκληματική πολιτική.
 6. Μελέτη, έρευνα, εκπαίδευση και εφαρμογή της διαμεσολάβησης σε όλες τις μορφές: οικογενειακή, σχολική, αστική, εργασιακή, νομική, δικαστηριακή.
 7. Συνεργασία και δικτύωση με τα ερευνητικά ή πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Κέντρα και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό που ασχολούνται με ανάλογα θέματα.
 8. Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους.
 9. Ενίσχυση υποψηφίων διδακτόρων, των οποίων το θέμα της διατριβής τους εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, με δυνατότητα πρότασης για χορήγηση υποτροφίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 10. Πραγματοποίηση έντυπων ή/και ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
 11. Οργάνωση και λειτουργεία βιβλιοθήκη για τη στήριξη του επιστημονικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του εργαστηρίου.
 
FaLang translation system by Faboba