Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Κοινωνιολογίας εστιάζει ουσιαστικά στην επαρκή και αποτελεσματική εκπαίδευση των φοιτητών/τριών μας, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στην ουσιαστική εκπλήρωση των επαγγελματικών του δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα, η στοχοθεσία της μάθησης και της τεχνογνωσίας του ΠΠΣ (Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών)  περιλαμβάνει την κάλυψη του ευρέως φάσματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κοινωνιολόγων, όπως αποτυπώνονται στο ΠΔ 199 Α’/2009 που εξασφαλίζει και περιγράφει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Επίσης, κατά το ακαδ. έτος 2016-17, τα τρία τμήματα Κοινωνιολογίας της χώρας με αποφάσεις των συνελεύσεών τους αποφάσισαν τον εμπλουτισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων και την αποστολή του νέου σχεδίου ΠΔ ή Υπουργικής Απόφασης προς τον Υπουργό Παιδείας,  ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, στην ανάπτυξη του διαλόγου μεταξύ των αντίστοιχων τμημάτων σε άλλα ΑΕΙ της χώρας και τη διασφάλιση της ποιότητας των ΠΠΣ με βάση τις νέες ανάγκες της επιστήμης και της κοινωνίας. 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου  μπορούν, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, να απασχολούνται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, τόσο ως ελεύθεροι επαγγελματίες όσο και ως μισθωτοί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας:

 1. Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Δημόσια και Ιδιωτική, ως Δάσκαλοι και Καθηγητές, στους κλάδους  και με τους όρους που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
 2. Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Δημόσια και Ιδιωτική, ως μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, στους κλάδους  και με τους όρους που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
 3. Στις Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργείων, Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων, Δημόσιων Νοσοκομείων και Κοινωνικών Υπηρεσιών, ως μισθωτοί και λειτουργοί, σε αντικείμενα  που αφορούν την κοινωνική έρευνα, την εκτίμηση αναγκών και τον κοινωνικό σχεδιασμό παρεμβάσεων στην κοινωνία. 
 4. Στον Δημόσιο, τον Ιδιωτικό και τον Κοινωνικό Τομέα, ως Εκπαιδευτές και ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες, σε αντικείμενα σχετικά με τον Τίτλο σπουδών τους.
 5. Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, ως μισθωτοί και λειτουργοί, σε αντικείμενα που συνδέονται με τη ανάλυση και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης.
 6. Σε Προγράμματα κοινωνικής έρευνας, ως επιστημονικοί συνεργάτες/ ερευνητές στην οργάνωση, σχεδιασμό και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας (έρευνας εκτίμησης αναγκών, αποτίμησης συνεπειών, αξιολόγησης καθώς και έρευνα-δράση) με την αξιοποίηση ποσοτικών, ποιοτικών και μεικτών ερευνητικών σχεδιασμών.
 7.  Σε Δημόσια και Ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, ως μισθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σε αντικείμενα που συνδέονται με την κοινωνική έρευνα και ανάλυση καθώς επίσης και το σχεδιασμό ερευνητικών προγραμμάτων.
 8. Στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Μεταλυκειακή εκπαίδευση, ως Κοινωνιολόγοι-Σύμβουλοι, με αντικείμενα την εποπτεία, την έρευνα, την ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων των σχέσεων εκπαιδευτικής κοινότητας και κοινωνίας, εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων και των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους.
 9. Στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ως Κοινωνιολόγοι της Εργασίας, ως μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες σε ζητήματα που αφορούν τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συμβουλευτική σε εργασιακά ζητήματα και στην έρευνα του κόσμου της εργασίας.
 10. Στα δικαστήρια όλων των βαθμίδων, ως Σύμβουλοι, για την ανάλυση κοινωνικών προβλημάτων των διαδίκων.
 11. Στα Σωφρονιστικά Ιδρύματα της χώρας, Δημόσια και Ιδιωτικά, ως Σύμβουλοι, Αναλυτές και Εμψυχωτές, σε αντικείμενα σχετικά με τον Τίτλο σπουδών τους και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους.
 12. Σε δημόσιους. ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς, ως Σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες σε ζητήματα  κοινωνικής επανένταξης αποφυλακισμένων και εξαρτημένων ατόμων.
 13. Σε Σωματεία και Συνδικάτα όλων των βαθμίδων, ως Κοινωνικοί Διαπραγματευτές και Οργανωτές προγραμμάτων για την επικοινωνία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, σε θέματα συλλογικής διαπραγμάτευσης, υπογραφής συλλογικών συμβάσεων και θεσμικής υποστήριξης συλλογικών διεκδικήσεων.
 14. Στο Υπουργείο Εργασίας και σε φορείς του που ασχολούνται με την έρευνα των συνθηκών εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα καθώς και στα συνδικάτα και στα σωματεία των εργαζομένων.
 15. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του για έρευνα των πολιτισμικών αναγκών και δυνατοτήτων με στόχο τη διαμόρφωση πολιτιστικών πολιτικών και δραστηριοτήτων.
 16. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και σε φορείς του δημοσίου που ασχολούνται με το περιβάλλον και τη προστασία του, ειδικά για τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων από τις εφαρμογές της τεχνολογίας, για θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και για τη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.
 17. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και τους εποπτευόμενους φορείς του που ασχολούνται με τα θέματα μετανάστευσης με στόχο τη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης και προστασίας των δικαιωμάτων.
 18. Στο Υπουργείο Παιδείας και τους εποπτευόμενους φορείς του  ως Κοινωνιολόγοι της Εκπαίδευσης, Σύμβουλοι και Στελέχη για θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, καθώς και την ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά φαινόμενα όπως η παραβατικότητα ανηλίκων
 19. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τους εποπτευόμενους φορείς του και τα Σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, Δημόσια και Ιδιωτικά, ως Σύμβουλοι, Εμπειρογνώμονες, Ερευνητές, Αναλυτές και Εμψυχωτές, σε αντικείμενα σχετικά με τον Τίτλο σπουδών τους και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους
 20. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως Σύμβουλοι, Ερευνητές και Εμπειρογνώμονες σε αντικείμενα σχετικά με τον Τίτλο Σπουδών τους και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους
 21. Στον Ιδιωτικό τομέα, ως Σύμβουλοι και Στελέχη Διοίκησης με αντικείμενο το συντονισμό ομάδων εργασίας-διαδικασίας στο πλαίσιο της οργάνωσης της παραγωγής.
 22. Σε κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς ως σύμβουλοι για την προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 
 23. Σε οργανισμούς και φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, σε Αναπτυξιακούς φορείς, σε Κέντρα προώθησης της απασχόλησης για το σχεδιασμό προγραμμάτων για τους ανέργους και την επιμόρφωση των εργαζομένων.
 24. Σε μη-κυβερνητικούς οργανισμούς για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών διαχείρισης κοινωνικών προβλημάτων.
 25. Στις Ανεξάρτητες Αρχές Ελέγχου των ΜΜΕ, Δικαιωμάτων του Πολίτη και στις αντίστοιχες άλλων τομέων του Κράτους για τη κοινωνιολογική ανάλυση των δραστηριοτήτων τους και την προώθηση της κοινωνικής έρευνας στους σχετικούς τομείς.

   

Η επικαιροποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κοινωνιολόγων επισφραγίζει τη διαδικασία της διαρκούς διαμορφωτικής αξιολόγησης για την πολιτική ποιότητας του ΠΠΣ, καθώς  και την ανανέωση και επικαιροποίηση του ΠΠΣ του Τμήματος που προηγήθηκε κατά το ακαδ. έτος 2016-17.

 

Περισσότερες λεπτομέρεις στο ΦΕΚ που επισυνάπτεται.  pdficon

 

 

FaLang translation system by Faboba