Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - 08-04-2021 

Επισυνάπτουμε τις οδηγίες για την δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου.  pdficon


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - 29-03-2021 

Επισυνάπτονται οι πληροφορίες σχετικά με την μερίδα που οργανώνον 3 εργαστήρια του τμήματος Κοινωνιολογίας (και στο πλαίσιο του ΠΜΣ Κοινωνιολογίας)  για τα 200 χρόνια απο την Ελληνική Επανάσταση.

pdficon


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - 29-03-2021 

Σύμφωνα με το έγγραφο  (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf), του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ’ οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της αρ. 125766/Ζ1/28.07.2016 Απόφασης.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που δεν θα επιλέξουν.

Η κατ' οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Τρίτη 5 Απριλίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων

 τους.
Κατά την υποβολή δήλωσης της παρ. 1, έχουν επίσης δικαίωμα επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 αποκλειστικά όσοι φοιτητές ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Φοιτητές οι οποίοι έγιναν δεκτοί στα οικεία Τμήματα Υποδοχής ύστερα από μετεγγραφή ή μετακίνηση ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και οι οποίοι δεν προέβησαν σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
 2. Φοιτητές ειδικών κατηγοριών (διακριθέντες αθλητές, εισακτέοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φοιτητές με σοβαρές παθήσεις (5%), κ.α.) οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στην συμπληρωματική περίοδο δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά το διάστημα 22-12-2020 έως 30-12-2020.
 3. Φοιτητές που με δική τους υπαιτιότητα δεν προέβησαν σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά το διάστημα 5-11-2020 έως 22-11-2020.
 4. Φοιτητές που είχαν προβεί σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και δεν τα παρέλαβαν στο σύνολό τους, μόνο για όσα συγγράμματα δεν παρέλαβαν.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από τους φοιτητές των ανωτέρω κατηγοριών, είναι και η δήλωση των αντίστοιχων μαθημάτων.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

https://www.minedu.gov.gr/news/48134-22-03-21-diloseis-epilogis-didaktikon-syggrammaton-earinoy-eksaminou-2020-2021


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - 12-03-2021 

Οι αιτούντες/ούσες εκπόνησης διδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικά (με ημερομηνία αποστολής από 1/3/21 έως και 15/3/21) καθώς και ηλεκτρονικά στο mail της γραμματείας του τμήματος με θέμα μηνύματος "Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Έρευνας".
Κάθε επισυναπτόμενο αρχείο της ηλεκτρονικής μορφής της αίτησης θα πρέπει να ονομάζεται ΕΠΙΘΕΤΟ_ονομασία δικαιολογητικού.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - 12-03-2021 

Οδηγίες  προς τους φοιτητές για την χρήση της πλατφόρμας του Open eClass που θα στηρίξει και στο εαρινό εξάμηνο την εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση. pdficon


 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - 10-03-2021 

 
Η ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ  ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ, Ε-CLASS, ΜΑΘΗΜΑΤΑ) ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ.
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - 09-03-2021 

 
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021, ώρα 10:00-13:00, Πόλη και Νεωτερικότητα [148]
και την Παρασκευή 12 Μαρτίου, ώρα 11:00-14:00, Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα [017]
 
 
 
 
 

Στατιστική ΙΙ:  Βασικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων στις Κοινωνικές επιστήμες (300611) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.00-17.00 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Επικ. Καθηγητής Φώτιος Μηλιένος 

Σύνδεσμος: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a70432c42d0ed4698b7e1b3a5f1dbf486%40thread.tacv2/1615050125570?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%22f8fe9343-269d-445f-aa3a-552332bac925%22%7d 

 

Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες (300614) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 17.00-20.00 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Επικ. Καθηγητής Φώτιος Μηλιένος 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8334245909fa45f3a3060c0d923f525f%40thread.tacv2/1615051734224?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%22f8fe9343-269d-445f-aa3a-552332bac925%22%7d 

Μάθημα, σήμερα 17.00 Κοινωνιολογία της Θρησκείας ΙΙ
 


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - 09-03-2021 

Το Εργαστήριο Ανθρωπολογικής Έρευνας του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας διοργανώνει σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων με θέμα: «Τώρα τι

 

Πρώτο σεμινάριο:

Η κοινωνικότητα της πανδημίας: Ανθρωπολογικές θεωρήσεις της υγειονομικής κρίσης, της ευαλωτότητας και της «κοινωνικής αποστασιοποίησης»

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

17:00-19:00

 

Συζητούν: 

Δήμητρα Κόφτη (Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

Εξ αποστάσεως και διά ζώσης αποτοπικοποιήσεις και (νέες) εργασιακές επισφάλειες

 

Έφη Μαστοροδήμου (Υποψήφια Διδακτόρισσα, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

Χωρο-γραφίες (άλλης μιας) κρίσης: πανδημία και ευαλωτότητες σε ασφυξία

 

Αθηνά Αθανασίου (Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

Ασύμμετρες ευαλωτότητες: σχεσιακότητα και αντίσταση στο βιοπολιτικό παρόν

 

Συντονίζει η Ειρήνη Αβραμοπούλου (Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

 
Εδώ ο σύνδεσμος στο MSteams για την παρακολούθηση του σεμιναρίου: 

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - 08-03-2021

Λόγω της  βλάβης στον εξυπηρετητή του φοιτητολογίου και της διακοπής των λειτουργιών που σχετίζονται με την πιστοποίηση μητρώου (Βαθμολογίες, e-Class, μαθήματα), οι σύνδεσμοι των τηλεδιασκέψεων των μαθημάτων, θα αναρτώνται προσωρινά (και μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας) στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Σύνδεσμοι μαθημάτων

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΡΙΤΗ 11.00-14.00

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΥΤΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Σύνδεσμος: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a14b450e1301743aa9df5743f228a4025%40thread.tacv2/1614953829301?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%2288bf1803-0c8f-42d1-8303-b0374c832547%22%7d.

"ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ", ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 9.00-12.00.

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ

Σύνδεσμος: https://meet.lync.com/panteiongr-panteion/vicky.vlachou/ZHNPA233

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 11.00-14.00.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΧΡΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a568be03056034995b5bc42fc09ba6c21%40thread.tacv2/1614362704219?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%2205bb34f9-51d6-43ce-8b97-118b6daa5d36%22%7d 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΙΙ.ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:  ΤΡΙΤΗ  10.00-13.00.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΧΡΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acce48728a77749bcb1697a7a57b26fa8%40thread.tacv2/1614359829886?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%2205bb34f9-51d6-43ce-8b97-118b6daa5d36%22%7d 

ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ: ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΜΠΤΗ, 11 ΜΑΡΤΙΟΥ⋅11:00 ΠΜ – 1:30 ΜΜ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjlkMmFlMjMtYjI3Ny00ZTA5LWJkZTQtZGQyODI0NmZhOTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%2282057186-0f72-4b73-89b0-a98eaf8621ef%22%7d

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΤΡΙΤΗ 10.00-13.00

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ:  HTTPS://MEET.LYNC.COM/HOUTEST-AC/KOSTOPOULOS.TRYFONAS/LZUF6YD3

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ  10.00-13.00

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ:: https://meet.lync.com/houtest-ac/kostopoulos.tryfonas/3P8YQ0MV

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ : ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεσμος : https://meet.lync.com/houtest-ac/kostopoulos.tryfonas/D73MOGCD

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-20.00

ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Δρ ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ

Σύνδεσμος: HTTPS://TEAMS.MICROSOFT.COM/L/MEETUP-JOIN/19%3AA88098648A42407197C6C57C9CEDC29A%40THREAD.TACV2/1615212376077?CONTEXT=%7B%22TID%22%3A%2203EB17FA-57E4-4135-A655-C46A52A5E21F%22%2C%22OID%22%3A%225778D395-8075-4031-BDF3-B082254A6474%22%7D

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Κ.Μ. 630. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 9-12.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΗΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Σύνδεσμος https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTc4YTc2ODAtNDM5OC00ZmNiLWFiOWItZjQ3YmMwMjEwNmM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%22bd7a3408-011d-4d85-8e4f-4f77c57fbd00%22%7d

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, Κ.Μ. 168. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-15.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΗΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Σύνδεσμος:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjA4YzM3OWQtZmYxZi00OWQxLThjYjgtYjcxYzgyNzdkMDM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%22bd7a3408-011d-4d85-8e4f-4f77c57fbd00%22%7d

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ,ΜΑΘΗΜΑ 8-3-21, 12-15.00

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Σύνδεσμος:https://meet.lync.com/panteiongr-panteion/chrizara/DSK0MI7V 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΙ»ΣΤ’ ΕΞ. ΥΠ/Ε, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΤΡΙΤΗ 12.00-15.00 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΝΤΖΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Σύνδεσμος: https://meet.lync.com/panteiongr-panteion/vkantz/32YB1NEO 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΙΙ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΣΤ’ ΕΞ. ΥΠ/Ε, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΠΕΜΠΤΗ 12.00-15.00 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΝΤΖΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Σύνδεσμος: https://meet.lync.com/panteiongr-panteion/vkantz/JR1YYVVT 

ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ,  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15.00 ΜΕ 18.00.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Σύνδεσμος: https://meet.lync.com/panteiongr-panteion/apapariz/PSPNFTMB

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16.00-19.00

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ:ΔΡ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΖΕΤΑ

Σύνδεσμος: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIwMWQzYWYtYTg2OC00ZWUxLWJlZTYtODI0YWVlMTRhMDc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%22b263f7c5-cb6b-49fc-a4dc-2e2fd7fe1c0e%22%7d

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 12.00-15.00

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Σύνδεσμος:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab9f358ed9ab543e0b55ba779daf029b2%40thread.tacv2/1614759886885?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%2298068671-fb8c-4a38-932c-0b5a3919b9d9%22%7d

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙ. Ι  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 18.00-21.00

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5ce01fabc7fa43b3a9ae71f516837451%40thread.tacv2/conversations?groupId=85badd1a-3c01-4165-9365-81f43263c44f&tenantId=03eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - 08/03/2021

O σύνδεσμος για το μάθημα Κοινωνία και Υγεία - Πολιτικές Υγείας που θα γίνει σήμερα 12-3 είναι ο παρακάτω:
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - 02/03/2021 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  

 

Με βάση τις εγκυκλίους για τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων στο πλαίσιο της Διασποράς του Covid-19 οι Γραμματείες και οι λοιπές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου εκτελούν τις διαδικασίες εξ αποστάσεως.  

Κατ’ εξαίρεση μπορεί να υπάρξει επικοινωνία διά ζώσης με τους φοιτητές και το κοινό υπό τις εξής προϋποθέσεις:  

α. Μόνο αν η συγκεκριμένη διαδικασία κρίνεται ως ΑΔΥΝΑΤΗ με εξ αποστάσεως μέσα.  

β. Μόνο αν η συγκεκριμένη διαδικασία κρίνεται ως ΑΠΟΛΥΤΩΣ απαραίτητη για τον φοιτητή/ενδιαφερόμενο 

γ. Εφόσον πληρούνται οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις, απαιτείται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ραντεβού για τον καθορισμό ημέρας και ώρας, αναλόγως των δυνατοτήτων της Υπηρεσίας.  

Κατ’ αποτέλεσμα και όσον αφορά τις Γραμματείες:   

Η Τρίτη δεν αποτελεί πλέον ημέρα εξυπηρέτησης κοινού, όπως ίσχυε. Τα ραντεβού οργανώνονται όπως ανωτέρω αναφέρεται.  

Ειδικότερα, ως προς το ζήτημα των μεμβρανών των τίτλων σπουδών που χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο:  

 • Αναστέλλεται η διαδικασία αποδοχής αιτημάτων για μεμβράνη στις Γραμματείες. Οι ενδιαφερόμενοι δεν επιτρέπεται να παραπέμπονται στο Λογιστήριο για την καταβολή του σχετικού ποσού.   
 • Δεν κλείνονται ραντεβού για αίτηση χορήγησης μεμβράνης.   
 • Αιτήσεις που έχουν σταλεί ή θα σταλούν μέσω ταχυδρομείου, θα παραμείνουν στη Γραμματεία μέχρι τη λήξη της πανδημίας, οπότε θα μπορεί να γίνει και η αντίστοιχη πληρωμή στο Λογιστήριο.   
 • Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει ρητή εικονική ημερομηνία ορκωμοσίας για τους Προπτυχιακούς / Μεταπτυχιακούς Αποφοίτους και Διδάκτορες. Μετά τη λήξη της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου, θα οριστεί νέα σχετική ημερομηνία.   
 • Μετά την ημέρα της εικονικής ορκωμοσίας, οι ορκισθέντες μπορούν να παραλαμβάνουν το αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος με την αναλυτική βαθμολογία, ή το αντίγραφο του διδακτορικού τίτλου. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - 02/03/2021

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, να αποστείλουν, αυστηρά και μόνο, στον ηλεκτρονικό λογαριασμό email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αίτηση ορκωμοσίας από 10  έως  και 2 Απριλίου 2021.

Για να  προβείτε σε αίτηση ορκωμοσίας θα πρέπει :

 1. Να τυπώσετε, να  συμπληρώσετε, να υπογράψετε και να αποστείλετε σκαναρισμένη  την  αίτηση ορκωμοσίας, η οποία είναι αναρτημένη στις ανακοινώσεις προπτυχιακού στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνιολογίας
 2. Να αποστείλετε ηλεκτρονικά  σκαναρισμένη την ακαδημαϊκή  σας ταυτότητα
 3. Να αποστείλετε ηλεκτρονικά  σκαναρισμένη  την αστυνομική σας ταυτότητα και 
 4. Να μας αποστείλετε  βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη ότι δεν χρωστάτε βιβλία email βιβλιοθήκης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Υ.Γ. Οι αιτήσεις ορκωμοσίας που θα αποστέλλονται σε άλλο email θα διαγράφονται αυτόματα και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Αίτηση ορκωμοσίας pdficon


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Αθήνα, 20/ 02 / 2021 - Αρ. Πρωτοκόλλου 2177

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνιολογίας ότι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και των φοιτητριών του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032773, Άξονας Προτεραιότητας «Προσαρμογή εργαζόμενων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα παρακαλούνται να αποστείλουν αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση

praktiκΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. στη Γραμματεία του Τμήματος από Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2021 έως και Δευτέρα 3 Μαρτίου 2021 αυστηρά, προκειμένου να καταθέσουν Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται με την αίτηση είναι:

 1. Πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία (λόγω covid θα επισυναφθεί από τη Γραμματεία)
 2. Μέσος όρος βαθμολογίας συνολικής φοίτησης (λόγω covid θα επισυναφθεί από τη Γραμματεία)
 3. Μία (1) φωτογραφία

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που πληρούν τα κάτωθι κριτήρια, όπως αυτά έχουν οριστεί από τη Συνέλευση  του Τμήματος:

 1. Να έχουν ολοκληρώσει το Γ΄ έτος σπουδών
 2. Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε είκοσι πέντε (25) μαθήματα του προγράμματος σπουδών, εκ των οποίων τα πέντε ( 5) τουλάχιστον να είναι από την κύρια θεματική τους
 1. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που πληρούν τα κριτήρια 1 &2 εντάσσονται σε πίνακα κατάταξης με βάση τον συνολικό αριθμό μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς. Στις περιπτώσεις που δύο ή περισσότεροι/ες φοιτητές/τριες έχουν τον ίδιο αριθμό επιτυχώς εξεταζόμενων μαθημάτων, για την κατάταξή τους λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο υποψήφιος/α  έχει συμπληρώσει  τον ανώτατο αριθμό δηλωμένων μαθημάτων εκτός κύριας θεματικής του ενότητας  (οκτώ 8 μαθήματα) θα πρέπει να δηλώσει αποκλειστικά Πρακτική  Άσκηση από την κύρια θεματική του ενότητα.

Η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος θα παραμείνει αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του Τμήματος για δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσής της.

Ο αριθμός των φοιτητών και των φοιτητριών που θα επιλεχθούν να συμμετάσχουν ανέρχεται σε εξήντα  (60) άτομα (+ δέκα (10) επιλαχόντες και επιλαχούσες).

Φοιτητής/φοιτήτρια που έχει ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα της Πρακτικής άσκησης δεν έχει δικαίωμα εκ νέου συμμετοχής

Η κατάσταση των ονομάτων των φοιτητών και φοιτητριών θα ανακοινωθεί στο δικτυακό τόπο του Τμήματος. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός διαστήματος πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής της.

Η τελική κατάσταση των ονομάτων θα υποβληθεί στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Αίτηση  pdficon

Πρόσκληση  pdficon


01-02-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ pdficon

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ pdficon


11-12-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Συνημμένα μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τις διαδικασίες εγγραφής επιτυχόντων μετεγγραφής/μετακίνησης. pdficon


26-11-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. 160442/Ζ1 «Διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5200/Β ́/24.11.2020 «Η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως ή εναλλακτικούς μεθόδους εξέτασης».

Κατ’ εξαίρεση, και αποκλειστικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, λόγω της ισχύoς των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARSCov2, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. δεν θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ1/192329/B3/13.12.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 3185).
Η διεξαγωγή αυτών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε καμία περίπτωση πριν την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω ανακοίνωση.
Η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα που ισχύουν για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά καθορίζονται από την Πολιτεία.
Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τις Γραμματείες των Τμημάτων τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.


24-11-2020 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Εκπρόσωποι Γενικής Κοινωνιολογίας

Εκπρόσωποι Εγκληματολογίας

Εκπρόσωποι Κοινωνικής Μορφολογίας

Εκπρόσωποι Νεοελληνικής Κοινωνίας

Εκπρόσωποι Συνέλευσης 2021


2-11-2020 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αίτηση κατατακτηρίων pdficon


2-11-2020 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές των ειδικών κατηγοριών

α) αλλογενών- αλλοδαπών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων Λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

β) τέκνων Ελλήνων Εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων απόφοιτων ξένων Λυκείων του εξωτερικού

γ) ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και

δ) μεταφοράς θέσης των Μόνιμα Υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας ακαδημαϊκού έτους 2020-21

ότι η Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας ήταν κλειστή για τρεις εβδομάδες λόγω ύπαρξης κρουσμάτων covid-19.
Η επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών έχει ήδη καταθέσει την αρ. πρωτ.14041/27-10-2020 εισήγησή της.

Η έγκριση της εγγραφής των φοιτητών των ανωτέρων ειδικών κατηγοριών θα πραγματοποιηθεί στην έκτακτη συνέλευση της 4 ης Νοεμβρίου 2020 και οι εγγραφές των επιτυχόντων θα έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020.


26-10-2020 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών κατατακτηρίων

Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (Β΄ 3185) «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020.  Παρακαλείσθε να στείλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή ή με Εταιρεία Ταχυμεταφοράς, με ημερομηνία αποστολής από 1 Νοεμβρίου έως και 15 Νοεμβρίου  2020, στη διεύθυνση:

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 136

Τ.Κ. 17671

Δικαιολογητικά

      α. Αίτηση του ενδιαφερομένου

      β. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

      γ. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούται να εξετασθεί προφορικά, θα πρέπει μαζί με     την αίτηση να προσκομίσει το απαραίτητο δικαιολογητικό, προκειμένου να ρυθμισθεί η προφορική εξέταση. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων

      Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 1.12.2020 έως 20.12.2020.

      Το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

Σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. : 354/20-10-2020 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:ΨΦΡΒ46ΜΤΛΗ-ΗΘΕ) κατά τη διενέργεια των κατατακτήριων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση(Β΄3707), και εξειδικεύονται ακολούθως: α) υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, τόσο από τους εξεταζόμενους, όσο και από τους επιτηρητές, β) οργάνωση των κατατακτήριων εξετάσεων με αριθμό των πενήντα (50) εξεταζομένων ανά αμφιθέατρο/αίθουσα, γ) επιμελής καθαρισμός όλων των χώρων διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων, δ) τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής από όλους τους συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις (σχολαστικός καθαρισμός χεριών, χρήση αντισηπτικού κ.λπ.), όπως αυτά έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας. Επισημαίνεται ότι τα ως άνω μέτρα εφαρμόζονται, εφόσον οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται για την εισαγωγή σε Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι., που εδρεύει σε περιφερειακή ενότητα που υπάγεται σε επιδημιολογικό επίπεδο χαμηλό, μέτριο ή υψηλό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4484). Αντιθέτως, σε περίπτωση που η περιφερειακή ενότητα, στην οποία εδρεύει το Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι., υπάγεται σε πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο σύμφωνα με τα οριζόμενα της ως άνω απόφασης, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων αναβάλλεται προσωρινά και διοργανώνεται σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν η περιφερειακή ενότητα υπαχθεί εκ νέου σε ένα από τα τρία πρώτα επιδημιολογικά επίπεδα (χαμηλό, μέτριο ή υψηλό).


 22-10-2020 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ»ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2020-2021

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.: 12838/06-10-2020 Πρακτικό Εισακτέων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνιολογία» και με την από 12-10-2020 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος  ανακοινώνονται οι κάτωθι επιτυχόντες  με βαθμολογική σειρά κατάταξης :

 1. Νίκας Λεωνίδας
 2. Κόττη, Ευαγγελία
 3. Μακρόπουλος Ξενοφών
 4. Παυλίδη Μαρία
 5. Συρίγου Αννα
 6. Κατσικώρη Αθανασία
 7. Μπερδεμπέ Αμαλία
 8. Σουμίλα Ευαγγελία
 9. Αντωνίου Παναγιώτα
 10. Βαβουράκης Περικλής
 11. Διακοβασίλη Μαρία
 12. Τριτετσάκης Δημήτριος
 13. Φλώτσιος Ευάγγελος
 14. Πούλη Στέλλα-Μαρία
 15. Αλεξίου Ευαγγελία
 16. Γάκου Μαριαλένα
 17. Δημοπούλου Κωνσταντίνα
 18. Κεμερλή Φιλήσια
 19. Ρόδης Κωνσταντίνος
 20. Σπυριδάκου Ελευθερία
 21. Ταϊφάκου Χαρίκλεια
 22. Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης
 23. Μεσσήνη Γεωργία
 24. Μουταφίδης Δημήτρης
 25. Στρουμπούλη Παναγιώτα
 26. Ταμαρέσης Δημήτριος-Ιωάννης

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΤΟΥΣ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος


Ανακοίνωση - 21 Οκτωβρίου 2020

 

volunteer with aiesec.

Η AIESEC σου δίνει την ευκαιρία να γίνεις ένας από τους νέους που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό το καλοκαίρι του 2021! 

Η AIESEC Πειραιά δίνει την δυνατότητα σε φοιτητές που φοιτούν στην σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού, Κοινωνικών Επιστημών καθώς και Πολιτικών Επιστημών, να πάρουν μέρος σε μια εθελοντική εμπειρία στο εξωτερικό και να συνεισφέρουν στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Με την συμβολή σου σε μια τοπική κοινωνία του εξωτερικού, όχι μόνο θα αναπτύξεις τις δεξιότητες και τις δυνατότητές σου, αλλά θα έχεις την ευκαιρία να γίνεις η αλλαγή που θέλεις να δείς στον κόσμο.

Άδραξε την ευκαιρία σου! 

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι 30 Οκτωβρίου 2020.

Κάνε την αίτησή σου εδώ: aiesec.gr/volunteer/


Ανακοίνωση - 11 Οκτωβρίου 2020

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας θα παραμείνει κλειστή από τις 12/10/2020 έως και τις 16/10/2020.
Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται αποκλειστικά μέσω email.


Ανακοίνωση - 7 Αυγούστου 2020

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος της 22/7/2020, δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ «Κοινωνιολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 έχουν κάτωθι αιτούντες ως εξής: 

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΜΑΡΙΑ

Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

ΝΤΙΝΩΡΗ ΑΓΓΕΛΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

ΣΤΕΛΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΣΟΥΜΙΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΤΑΜΑΡΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΔΡΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΡΣΕΝΙΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

ΜΥΛΩΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΜΑΡΙΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΣΚΙΑΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΪΖΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΤΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ

Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΒΡΕΤΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ

Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

ΓΚΟΥΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΠΑΥΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

ΠΑΡΟΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία

ΑΡΜΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΠΑΠΑΧΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΣΠΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΔΙΑΚΟΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΓΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΤΡΙΤΣΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ

Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΛΙΤΗΤΑΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΜΕΓΑ ΝΑΥΣΙΚΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΣΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΤΑΪΦΑΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΤΑΡΑΜΠΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΜΟΥΡΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

ΚΕΜΕΡΛΗ ΦΙΛΗΣΙΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία

ΣΑΡΩΦ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

ΚΟΤΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία

ΠΟΖΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΠΟΥΛΗ ΣΤΕΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ

Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

ΦΕΡΔΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΦΕΦΕ ΡΕΒΕΚΚΑ

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ

Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

ΝΙΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία

ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΡΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία

ΚΟΤΣΙΦΑ ΑΛΕΞΙΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΛΕΒΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΜΠΕΡΔΕΜΠΕ ΑΜΑΛΙΑ

Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

ΜΕΣΣΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΚΑΤΣΙΚΩΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΟΤΕΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΣΟΦΙΑ

Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία

ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΣΥΡΙΓΟΥ ΑΝΝΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Με νεότερη ανακοίνωση θα προσδιορισθούν οι ημερομηνίες και ο χώρος εξετάσεων


Ανακοίνωση - 29 Ιουνίου 2020

Η Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας θα παραμείνει κλειστή για έκτακτες τεχνικές εργασίες.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΜΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ» -

Β’ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ – Γ΄ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΕΠΑΝΑΠΑΛΗΠΤΙΚΕΣ) 2019-2020

(Έναρξη Εξετάσεων: 29 Ιουνίου 2020 - Λήξη Εξετάσεων: 10 Ιουλίου 2020)

Β΄ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Κατεύθυνση: Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Κοινωνική δομή και εργασία

Α. Λύτρας

       

Με εργασία

10 Ιουλίου 2020

Τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνικές ανισότητες

Τ. Κωστόπουλος                                                     

 

 

Με εργασία

8 Ιουλίου 2020

 

 

Δημογραφία και μετανάστευση

Ε. Πρόντζας

       

Με εργασία

10 Ιουλίου 2020

Κατεύθυνση:  Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία

Άνιση ανάπτυξη και κρίση των οικονομικών και κοινωνικών δομών στην Ευρώπη

Μ. Κήπας, Γ. Καραμπελιάς

     

Με εργασία

9 Ιουλίου 2020

 

Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική  

Μ. Αγγελάκη

       

Με εργασία

10 Ιουλίου 2020

Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκής ιστορίας

Μ. Κοτέα

 

Με εργασία

7 Ιουλίου 2020

     

Κατεύθυνση: Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

Κοινωνία και γνώση

Χ. Ξανθόπουλος

   

Με εργασία

8 Ιουλίου 2020

   

Σύγχρονα θέματα κοινωνικής θεωρίας

Α. Χαλκιά

     

Με εργασία

9 Ιουλίου 2020

 

Κοινωνική θεωρία και τεχνολογία

Π. Γεωργοπούλου

 

Με εργασία

30 Ιουνίου 2020

     
             

 

 

Γ΄ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

Κατεύθυνση: Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Κοινωνικές αναπαραστάσεις: ταυτότητες και ετερότητα

Ε.Καλεράντε, Ε. Λιότζης

     

 

Με εργασία

10 Ιουλίου 2020

Κατεύθυνση: Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία

Κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα

Χ. Οικονόμου, Μ. Αγγελάκη

 

Με εργασία

7 Ιουλίου 2020

 

       

 

Κοινωνικό υπόδειγμα και οικονομικές δομές στην Ελλάδα

Μ. Κήπας, Γ. Καραμπελιάς

Με εργασία

29 Ιουνίου 2020

     

 

Κατεύθυνση: Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

Θεωρίες του πολιτικού υποκειμένου 

Α. Χρύσης

 

 

Με εργασία

1 Ιουλίου 2020

 

 

Μορφές εξουσίας σε προ-βιομηχανικές κοινωνίες

Β. Παπακίτσου

 

Με εργασία

7 Ιουλίου 2020

 

 

 

 


Αθήνα, 17-06-2020

Ανακοίνωση σχετικά με τις κατατακτήριες στο συνημμένο αρχείο. pdficon

Αθήνα, 17-06-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Όσοι φοιτητές λάβουν μέρος στις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 που θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως και χρειάζονται βεβαίωση συμμετοχής για την εργασία τους, θα πρέπει μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη εξέταση να γνωστοποιούν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος και ότι χρειάζονται βεβαίωση για την εργασία τους, αποστέλλοντας e-mail στον οικείο διδάσκοντα, με τα πλήρη στοιχεία τους, ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου κλπ.
Τα μέλη ΔΕΠ θα συμπληρώνουν τη βεβαίωση και θα την προωθούν υπογεγραμμένη στο e-mail του Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να την παραλάβουν από τη θυρίδα κάθε Τρίτη από 10.00-13.00 κατόπιν επικοινωνίας.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο pdficon


ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ανακοίνωση - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνιολογία» του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών επανιδρύθηκε το 2018 (Φ.Ε.Κ. 2626/τ.B΄/5.07.2018). Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνιολογία» (επιπέδου Master ή DEA) με τις εξής κατευθύνσεις:

α) "Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα"

β) "Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία"

γ) "Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία"

 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η σε βάθος μελέτη των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η μελέτη αναπτύσσεται σε τρεις διαφορετικούς τομείς και πεδία έρευνας και διδασκαλίας. Τα πεδία αυτά αποτελούν τη βάση των τριών κατευθύνσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η πρώτη κατεύθυνση, «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα», μελετά το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δεύτερη, «Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία», επικεντρώνεται στη μελέτη της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και της συγκρότησής της, καθώς και στις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον ευρωπαϊκό χώρο. Τέλος, η τρίτη κατεύθυνση, «Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία», μελετά  κυρίως τα θεωρητικά ζητήματα και τα ερμηνευτικά σχήματα, όπως αυτά εμφανίζονται στην πορεία ανάπτυξης της κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας  και συνδέονται με την ανάλυση του κοινωνικού γίγνεσθαι με ιδιαίτερη έμφαση στον 21ο αιώνα.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) απαιτείται η συγκέντρωση, συνολικά, εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων ECTS μετά την επιτυχή περαίωση των εξετάσεων στα εννέα (9) μαθήματα, των τριών πρώτων εξαμήνων του ΠΜΣ και την επιτυχή υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας στο τέταρτο εξάμηνο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 στο πρόγραμμα θα εισαχθούν 24 φοιτητές/τριες, ισάριθμα κατανεμημένοι/ες μεταξύ των τριών κατευθύνσεων του ΠΜΣ. Για τη συμμετοχή τους, οι υποψήφιοι υποβάλλουν γραπτή αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ, στην οποία θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων, οι υποψήφιοι των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στην ανακοίνωση των επιτυχόντων υποχρεούνται εντός 5 εργάσιμων ημερών να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωμένα από δημόσια αρχή):

 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφα επιλεγμένων εργασιών που έχουν εκπονήσει (έως 2).
 • 1 φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας.

Οι υποψήφιοι δύνανται επίσης να καταθέσουν δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων τουλάχιστον η μία από μέλος ΔΕΠ που γνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από εξετάσεις πτυχιούχοι Τμημάτων-Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, καθώς και  πτυχιούχοι του ευρύτερου πεδίου των θεωρητικών επιστημών πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψηφιότητα μπορούν επίσης να υποβάλλουν οι επί πτυχίω φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι σε περίπτωση επιτυχίας τους στο ΠΜΣ θα πρέπει κατά την εγγραφή τους να προσκομίσουν το πτυχίο ή το πιστοποιητικό περάτωσης, αλλιώς τη θέση τους καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών.

Η γραπτή εξέταση των υποψηφίων θα γίνει τον Σεπτέμβριο (η ακριβής ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση) και αφορά στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:  

Α) Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών

Β) Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία και

Γ) Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

Η ύλη των εξετάσεων, καθώς και η προτεινόμενη βιβλιογραφία για την προετοιμασία των υποψηφίων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνιολογίας/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ/ΠΜΣ «Κοινωνιολογία»/Χρήσιμα Αρχεία (https://sociology.panteion.gr/index.php/el/home-5/home-26/home-24)

Τα γραπτά θα βαθμολογηθούν με βάση την κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10). Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα συγκεντρώσουν και στα τρία μαθήματα συνολική βαθμολογία δεκαπέντε (15) μονάδων και άνω και τον υψηλότερο μέσο όρο, θα εισαχθούν στο ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα, καλούνται να καταθέσουν από 19/05/2020 έως και 12/06/2020 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή με την ένδειξη «ΠΜΣ Κοινωνιολογία» (ημερομηνία σφραγίδας από 19/05/2020 έως και 12/06/2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας (Λεωφόρος Συγγρού 136, ΤΚ. 17671 Αθήνα, Παλαιό κτίριο, 3ος όροφος, τηλ.: 210-9201075, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) τα εξής:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του τμήματος Κοινωνιολογίας/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ/ΠΜΣ «Κοινωνιολογία»/Αιτήσεις

https://sociology.panteion.gr/index.php/el/home-5/home-26/home-23

 

 1. Έντυπο ενημέρωσης-συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του τμήματος Κοινωνιολογίας/ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ/ΠΜΣ «Κοινωνιολογία»/Αιτήσεις

https://sociology.panteion.gr/index.php/el/home-5/home-26/home-23

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/86, στην οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να τα προσκομίσει εντός των ορισμένων προθεσμιών. Η Υπεύθυνη Δήλωση και το έντυπο ενημέρωσης-συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εμπεριέχονται στην αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία, ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού, συνυποβάλλονται: βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους και βεβαίωση τελικής βαθμολογίας πτυχίου, με αναγωγή στην 10βαθμη κλίμακα που χορηγείται από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών τους από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών ή από άλλη αρμόδια αρχή.

 

 1. Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 και άνω (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2). Για τον τρόπο απόδειξης της γλωσσομάθειας ισχύουν τα προβλεπόμενα από το ΑΣΕΠ. Εάν η ξένη γλώσσα είναι προαπαιτούμενο για τη λήψη πτυχίου και αποδεικνύεται από την αναλυτική βαθμολογία, τότε δεν απαιτείται άλλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν σπουδάσει σε αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο ή γερμανόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

 

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Στην περίπτωση που τα ανωτέρω  πιστοποιητικά κατατεθούν  ηλεκτρονικά θα πρέπει  να είναι ψηφιοποιημένα (σκαναρισμένα).

Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του τμήματος Κοινωνιολογίας/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ/ΠΜΣ «Κοινωνιολογία»/Χρήσιμα Αρχεία https://sociology.panteion.gr/index.php/el/home-5/home-26/home-24

Για διευκρινήσεις μπορείτε να θέσετε ηλεκτρονικό ερώτημα στη Γραμματεία του τμήματος Κοινωνιολογίας  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αθήνα, 15/05/2020

Η αναπληρώτρια Διευθύντρια

Μαριάνθη Κοτέα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 16/1/2020

Ανακοινώνονται τα παρακάτω:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΑΔΕΛΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Τα ονόματα των επιτυχόντων μετεγγραφής ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα ανακοινωθούν το αργότερο στις 17 Ιανουαρίου 2020. Οι επιτυχόντες καλούνται να
προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος αποκλειστικά τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 από τις 10:00-13:00 για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους και
για να παραλάβουν το Αριθμό Μητρώου με τον οποίο θα εκδώσουν τους προσωπικούς τους ακαδημαϊκούς κωδικούς μέσω της πλατφόρμας u-register.

Προσοχή!!!
 Οι προσωπικοί κωδικοί ενεργοποιούνται μετά από 24 ώρες
 Η προθεσμία δηλώσεων συγγραμμάτων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 λήγει στις 24 Ιανουαρίου 2020
 Η προθεσμία δηλώσεων συγγραμμάτων λήγει στις 24 Ιανουαρίου 2020

Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν μπορεί να προσέλθει κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία, ο Αριθμός Μητρώου του φοιτητή μπορεί να παραδοθεί
σε νομίμως εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης διοργανώνει

Ανοιχτές ομαδικές συναντήσεις με θέμα:

Φοίτηση ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

         

Συζήτηση για:

 • Την πορεία στις σπουδές τους
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Φοιτητική ζωή
 • Μετάβαση στον επαγγελματικό βίο

 

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 

Τόπος Διεξαγωγής: ΑΙΘΡΙΟΣ Χώρος , Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης.

 

Εισηγήτρια: Ελένη Κακουλίδη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/Ψυχολόγος.

Συμμετοχή: Γκιάτη Άννα, Msc. Ψυχολόγος.

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής: Δευτέρα ως Παρασκευή, 09:00-14:00 στο Γραφείο Διασύνδεσης του Παντείου

10:00-17:00 στην Υπηρεσία Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής υποστήριξης.

Τηλ. 210 9201661 – 210 9201045  

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο pdficon


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο pdficon


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών pdficon


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

1ο Μάθημα:

Ιστορία της Ευρώπης [Κ.Μ. 300643]

ώρα: 09.00-11.00

 Αίθουσα 209

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

2ο Μάθημα:

Αρχές Κοινωνιολογίας Ι [Κ.Μ. 300012]

ώρα: 12.00-14.00     

Αμφιθέατρο Αίθουσα 209

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019

3ο Μάθημα:

Εισαγωγή στην Εγκληματολογία  [Κ.Μ. 300604]

ώρα: 09.00-11.00

 Αίθουσα 209            

Προσοχή: Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ1/192329/B3/13.12.2013 (ΦΕΚ 3185/τ. Β΄/16.12.2013) Υπουργικής Aπόφασης για τη «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μισή  (1/2) ώρα νωρίτερα. Για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους πρέπει να προσκομίσουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Ο Πίνακας υποψηφίων για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

 

Α/Α

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

ΖΑΦΕΙΡΩ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4

ΑΡΓΙΑΝΝΗ

ΕΥΔΟΚΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8

ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΡΟΥΛΗΣ

7

ΒΕΡΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

5

ΒΛΑΧΟΥ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6

ΒΛΑΧΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

9

ΒΟΥΛΓΑΡΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

10

ΓΙΑΡΕΝΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

11

ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ

14

ΔΟΣΗ

ΑΡΠΑΝΤΟ

ΜΟΝΤΙ

12

ΔΟΥΡΙΔΑ

ΑΘΗΝΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

17

ΖΗΝΕΛΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

15

ΖΙΑΚΑ

ΛΥΔΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

16

ΖΩΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

18

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

22

ΚΑΡΑΛΗ

ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ

ΜΥΡΤΩ

ΙΩΑΝΝΗΣ

25

ΚΕΝΤΣΟΣ-ΔΡΑΚΑΚΗΣ

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

24

ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

26

ΚΟΥΝΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΡΥΣΟΛΟΓΗΣ

19

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

23

ΚΟΥΡΑΤΟΥ

ΟΛΓΑ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

20

ΚΟΥΤΣΑΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

27

ΚΟΥΦΙΩΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

28

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

30

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ

ΜΗΝΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

31

ΛΑΣΚΑΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ

32

ΛΕΒΕΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΦΩΤΙΟΣ

29

ΛΙΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΘΩΜΑΣ

35

ΜΕΜΤΣΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

33

ΜΠΑΡΜΠΙΚΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

34

ΜΠΕΡΟΥΚΑ

ΕΛΕΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

36

ΞΥΛΑ

ΑΝΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

40

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ

ΜΑΡΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

38

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

39

ΠΕΓΚΑ

ΑΓΝΗ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

37

ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

41

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

45

ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

43

ΣΚΙΑΔΑΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ

42

ΣΟΝΙΑΔΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

46

ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

44

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

50

ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

47

ΤΣΑΠΕΠΑ

ΕΛΕΝΗ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ

49

ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

51

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

53

ΧΙΝΤΖΙΔΗΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

52

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΤΕΡΕΖΑ

ΛΟΥΚΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ pdficon


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ)

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, να προσέλθουν στις 7 Οκτωβρίου 2019 από 9.00-12.00, στο Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ (νέο κτίριο) 2ος όροφος (ημικυκλικό κτίριο) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και φωτοτυπία αυτών
 • Αντίγραφο της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής
 • 1 φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

 

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος, και μόνο για εξαιρετικούς λόγους, θα μπορεί να προσέλθει κάποιος τρίτος προσκομίζοντας νόμιμη  εξουσιοδότηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.


Το Γραφείο Σταδιοδρομίας-Διασύνδεσης του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικές Υποστήριξης διοργανώνει για τους φοιτητές - αποφοίτους, ομαδικές συναντήσεις με στόχο την
προετοιμασία τους για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους.

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 -14.00

Προσωπική Ανάπτυξη

Πώς χτίζεται η αυτοπεποίθηση-αυτοεκτίμηση;

Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Β4, Νέο Κτίριο 2 ος όροφος.
Εισηγήτρια: Ελένη Κακουλίδη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/Ψυχολόγος.
Συμμετοχή: Γκιάτη Άννα, Msc Ψυχολόγος.
Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής: Δευτέρα ως Παρασκευή, 09:00-14:00 στο
Γραφείο Διασύνδεσης του Παντείου
(Ισόγειο Νεόχτιστου Κτιρίου, απέναντι από το Κ.Ε.Φ.Ι.)
Τηλ. 210 9201661 – 210 9201045
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ενημερώνονται οι Πρωτοετείς Φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου, ότι με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Πανεπιστήμιο, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας – Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ως προς τα παρακάτω:

 • Βεβαίωση σπουδών για κάθε χρήση
 • Βεβαίωση εγγραφής
 • Βεβαίωση σπουδών για την οικονομική εφορία
 • Πιστοποιητικό στρατολογίας
 • Αίτηση για Δωρεάν σίτιση στο φοιτητικό εστιατόριο του Παντείου Πανεπιστημίου. (πληροφορίες και έντυπα στο site  του Πανεπιστημίου www.panteion.gr"ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ–Σίτιση’’ )
 • Αίτηση για Δωρεάν στέγαση σε συνεργαζόμενες Εστίες άλλων Πανεπιστημίων (πληροφορίες και έντυπα στο site  του Πανεπιστημίου www.panteion.gr"ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - Στέγαση’’)
 • • Κατάθεση πτυχίου ξένης γλώσσας επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από την αρχή που  έχει εκδώσει τον τίτλο ή από δικηγόρο. (πληροφορίες  στο site  του Πανεπιστημίου www.panteion.gr‘’ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ -Ξένες γλώσσες’’)

Στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας παρέχονται πληροφορίες, σχετικά με την υγειονομική Περίθαλψη,  το Στεγαστικό επίδομα, την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης και γενικές πληροφορίες σχετικά με τη φοίτηση σας.

Ώρες Λειτουργίας καθημερινά από 08:30 έως 14:30


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ pdficon


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ pdficon


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)
Ο/η φοιτητης/τρια που θα επιλεγεί θα έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί στη διαχείριση έργων και στη καθημερινή λειτουργία ενός επιχειρηματικού φορέα που έχει διασύνδεση με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό φορέα (CSR Europe) και το γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης (Global Compact). Θα έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με έμπειρα στελέχη, να εξοικειωθεί με τις έννοιες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης και να διευρύνει τις γνώσεις του σε ζητήματα παγκόσμιων κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων.

Αρμοδιότητες
 Υποστήριξη στη διαχείριση έργων που υλοποιούνται από τον φορέα
 Επικοινωνία με τις επιχειρήσεις-μέλη του φορέα, εταίρους, ευρωπαϊκούς φορείς και συνεργάτες
 Υποστήριξη στη χρήση εργαλείων επικοινωνίας (αναρτήσεις ιστοσελίδας, social media)
 Γενικές διοικητικές εργασίες γραφείου

Απαραίτητα προσόντα
 Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής (proficiency) γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 Πολύ καλή γνώση social media
 Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 Ομαδικότητα


Αποστολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αναγράφοντας απαραιτήτως στο θέμα του e-mail τον κωδικό: ΠΑ-2019-Β
Η κάλυψη της θέσης θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Σημείωση: Μόνο οι shortlisted υποψήφιοι θα ενημερωθούν για προσωπική συνέντευξη.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 29/3/2019, τo μάθημα ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ: Θεωρίες του ελέγχου και της διακινδύνευσης θα ξεκινήσει στις 9 π.μ. ΑΚΡΙΒΩΣ, λόγω του ότι έχουμε επισκέπτες οι οποίοι θέλουν να σας γνωρίσουν και δεν έχουν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους.
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΣΟΙ/ΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας-Διασύνδεσης του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικές Υποστήριξης διοργανώνει για τους φοιτητές - αποφοίτους,  ομαδικές συναντήσεις με στόχο την προετοιμασία τους για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους.

 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ  2019

Ημερομηνία

Ώρα

Τίτλος Σεμιναρίου

Δευτέρα 1-4-2019

10:00-12:00

Ας μιλήσουμε για το ΨΕΜΑ με ειλικρίνεια.

 (Το Σεμινάριο διοργανώνεται με αφορμή την ημέρα της Πρωταπριλιάς)

Δευτέρα 8-4-2019

10:00-12:00

Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και προετοιμασία για τη Συνέντευξη.

 

Τόπος Διεξαγωγής:Αίθουσα Β2, Νέο Κτίριο 2ος όροφος.

Εισηγήτρια: Ελένη Κακουλίδη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/Ψυχολόγος.

Συμμετοχή: Γκιάτη Άννα, MscΨυχολόγος.

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής: Δευτέρα ως Παρασκευή, 09:00-14:00 στο Γραφείο Διασύνδεσης του Παντείου

(Ισόγειο Νεόχτιστου Κτιρίου, απέναντι από το Κ.Ε.Φ.)

Τηλ. 210 9201661 – 210 9201045  

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος Σύγχρονα Θέματα Κοινωνικής Θεωρίας του ΠΜΣ «Κοινωνιολογία» του Τμήματος Κοινωνιολογίας, με Διδάσκουσα την Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Χαλκιά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω διαλέξεις Προσκεκλημένων Ομιλητριών:

 • “Protestant women and the Bible – a strong, but uneasy relationship” (στα Αγγλικά, με απόδοση όρων στα Ελληνικά)  Professor Jorunn Økland, Director, Norwegian Institute at Athens  Τρίτη 26 Μαρτίου 6.15 μμ
 • «Μελετώντας την Τρούμπα: Αυτονόητα, ανεξερεύνητες περιοχές»  Αλεξάνδρα Ζαββού, PhD, Manchester Metropolitan University, Διδάσκουσα Πανεπιστημιακή υπότροφος, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης Τρίτη 9 Απριλίου 6.15μμ
 • «Θεωρία-Πράξη-Πολιτική: Προβληματίζοντας την έννοια του νομαδισμού» Dr. Maria Tamboukou, Professor of Feminist Studies, University of East London, Leverhulme Research Fellow, 2018-19 Τρίτη 16 Απριλίου 6.15μμ

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Ισογείου του κτιρίου ΔΕΣΚοι του Παντείου Πανεπιστημίου και είναι ανοιχτές σε ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενους.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Καλούνται οι επιτυχόντες των Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 να προσέλθουν (οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο) στη Γραμματεία του Τμήματος για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους από την Τρίτη 12/02/2019 έως και την Τετάρτη
13/02/2019 και ώρες 10.00-13.00, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:


1. Αίτηση αρχικής εγγραφής, και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο επιτυχών δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (τα έντυπα χορηγούνται από τη Γραμματεία ).
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
4. Αριθμός ΑΜΚΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 06/02/2019)

1. ΜΑΝΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΖΑΜΠΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
5. ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. ΝΟΥΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
9. ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
10. ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
11. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 1. ΜΑΝΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 3. ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 4. ΖΑΜΠΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 5. ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 6. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 7. ΝΟΥΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 8. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 9. ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 10. ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
 11. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.


Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Κοινωνιολογίας 2018 - 2019

 

Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας (Τ. Κωστόπουλος Καθηγητής)

 1. Μπαρούτογλου Αλεξάνδρα-Χρύσα
 2. Μαχμούτ-Αμπντού Αμίνα
 3. Μελή Κατρίν
 4. Σαρώφ Φρατζέσκα
 5. Παναγόπουλος Δημοσθένης
 6. Κόκιου Μαρία
 7. Μπαχανιάν Αρπί
 8. Οικονόμου Αγγελική
 9. Κάπαρη Αικατερίνη

----------------------------------

Εφραιμίδου Ευδοξία

Λιάσκου Άννα-Μαρία

Παπαδάκη Σοφία

Τομέας Εγκληματολογίας (Γ. Λάζος Καθηγητής)

 1. Στίγκα Δήμητρα-Αρτεμισία
 2. Δημητρακόπουλος Ιωάννης
 3. Πρίφτη Ελιζαμπέτα
 4. Μουστακάκη Χριστίνα
 5. Δρούγα Βαρβάρα-Θεοδώρα
 6. Πουλή Κατερίνα
 7. Χριστοπούλου Πηνελόπη
 8. Συντιχάκη Ειρήνη
 9. Μπόη Άννα
  ----------------------------------

Τριάντου Αθανασία

Γκουβέλη  Κλοντιάνα

Δαούτη Ιωάννα-Μαρία

Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας (Μ. Κήπας Αν. Καθηγητής)

 1. Μαρή Αναστασία
 2. Παπαμέντζελου Νικολίνα
 3. Μουστάκα-Πέτρου Στηλιανή Κωνσταντίνα
 4. Καζαζοπούλου Δήμητρα
 5. Τσεβρενής Ιπποκράτης
 6. Μπαλα Ιωάννα
 7. Παπανικόλα Μαρία
 8. Παμπού Ειρήνη
 9. Σακκά Βάϊα

--------------------------------------

 Μαντζάκου Κυριακή

Σιμοπούλου Μαρία

Χριστοδούλου Μαρία

 

Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας (Χ. Ξανθόπουλος Επ. Καθηγητής)

 1. Βλαχοδήμου Παρασκευή
 2. Γατσιοπούλου Ελένη
 3. Μπαλογιάννη Ουρανία
 4. Καραδήμος Γιώργος Λάσζλο Αίας
 5. Γεροθανάση Ευαγγελία
 6. Μίνου Παναγιώτα
 7. Μαστρολέων Φοίβος
 8. Σουλόκοκα Ανουέλα
 9. Ανδρέου Φαίδρα-Θεοδώρα

--------------------------

Αλεξανδροπούλου Μαρία

Κατσικογιάννη Αικατερίνη

Συρίγου Άννα

 

Η επιτροπή αξιολόγησης

Τρύφωνας Κωστόπουλος,   Καθηγητής

Γρηγόριος Λάζος, Καθηγητής

Μιλτιάδης Κήπας, Αν. Καθηγητής

Χρήστος Ξανθόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

 

Ο επιστημονικός υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης

Τ. Κωστόπουλος

Καθηγητής


Ακύρωση μαθήματος 

"Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Προστασία"  (ΚΜ117) την Πέμπτη 17/01. 


Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι στις 8/1/2019 και ώρα 15:00-18:00 στην αίθουσα Ε12 και στις 14/1/2019 και ώρα 15:00-18:00 στην αίθουσα Γ1 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος "Αντεγκληματική Πολιτική"  της (Διδάσκουσας ΕΣΠΑ) κ. Ε. Κοντοπούλου.

FaLang translation system by Faboba