σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας: Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Courses in English


 


ΕΡΕΥΝΑ


 • Κράτος Πρόνοιας και Κοινωνική Πολιτική
 • Ευρωπαϊκή και Υπερεθνική Κοινωνική Πολιτική
 • Πολιτική Υγείας και Συστήματα υγείας
 • Ανισότητες στην Υγεία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ)


 • Οικονόμου Χ., 2011. «Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα συστήματα υγείας των χωρών μελών». Στο: Σακελλαρόπουλος Θ., (επιμ.). Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διόνικος. Αθήνα. Σελ. 403-440.
 • Φούσκας Θ., Οικονόμου Χ., 2011. «Η πρόσβαση των μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα: Η ανάδυση μιας διακριτικής πρακτικής». Στο Μαγριπλής Δ., (επιμ.), Πολιτισμός και διαφορετικότητα. Εμείς και οι άλλοι. Σταμούλης. Θεσσαλονίκη. Σελ. 415-436.
 • Οικονόμου Χ., 2010. «Υγεία, υπηρεσίες φροντίδας υγείας και κοινωνιολογική θεωρία». Στο: Κοντιάδης Ξ., Σουλιώτης Κ., (επιμ.). Θεσμοί και πολιτικές υγείας. Παπαζήσης. Αθήνα. Σελ. 401-442.
 • Kadda A, Economou C., 2010. «The social role of medical manuscripts in Greek society during Turkish occupation». International Journal of Health Science, 3(2): 324-329.
 • Economou Ch. 2010. Health systems in transition: Greece. Health system review. WHO/EURO, European Observatory on Health Systems and Policies, Copenhagen.
 • Φερώνας Α., Οικονόμου Χ. 2010. «Κοινωνικός αποκλεισμός και κοινωνική ένταξη: Μια κριτική επισκόπηση της έννοιας και της Ευρωπαϊκής στρατηγικής με ιδιαίτερη αναφορά στον τομέα της υγείας», Κοινωνία, Οικονομία και Υγεία, 6(3): 45-71.
 • Economou Ch., Giorno C., 2009. Improving the performance of the public health care system in Greece. OECD Economics Department Working Paper No 722, Paris.
 • Αλτάνης Π., Οικονόμου Χ. επιμ. 2009. Σχέδιο δράσης για την οριζόντια δικτύωση και το συντονισμό των υπηρεσιών και φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης προς το παιδί. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αθήνα.
 • Οικονόμου Χ., 2009. «Ανισότητες στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας: Η χωρική διάσταση». Στο: Σπυριδάκης Μ., (επιμ.). Μετασχηματισμοί του χώρου: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις και ερευνητικές πρακτικές. Νήσος. Αθήνα. Σελ. 143-178.
 • Siskou O., Kaitelidou D., Economou Ch., Kostagiolas P., Liaropoulos L., 2009. «Private expenditure and the role of private health insurance in Greece: status quo and future trends». European Journal of Health Economics, 10(4):  467-474.
 • Polyzos Ν., Economou Ch., Zilidis Ch., 2008. «National health policy in Greece: Regulations or reforms? The Sisyphus myth». European Research Studies XI(3): 91-118.
 • Stavroulakis D., Kalantonis P., Oikonomou Ch., Mavreas K., 2008. «Social capital, small business and entrepreneurship in Messinia. An empirical study», Archives of Economic History, ΧΧ(2): 113-137.
 • Οικονόμου Χ., 2008. «Υγεία και κοινωνικά κινήματα: Η αμφισβήτηση της ορθόδοξης ιατρικής». Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 3(1): 55-66.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Κοινωνική Πολιτική.
 • Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Προστασία.
 • Κοινωνία, Υγεία και Πολιτικές Υγείας.
 • Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική.
 • Κοινωνικές ανισότητες ΙΙ. Πολιτικές για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Ελληνική Κοινωνία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
 • Παγκοσμιοποίηση και άνιση ανάπτυξη (Β): η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. (περιφερειακές ανισότητες, κοινωνικός αποκλεισμός, μειονότητες και μετανάστες)