σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοι΄νώθηκε ότι:

Καλούνται οι επιτυχόντες μεταφοράς θέσης να προσέλθουν για εγγραφή στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας κατά τις εξής ημέρες και ώρες:
 
Τρίτη 29-10-2013 - ώρες 9.00 -11.00
Τετάρτη 30-10-2013 - ώρες 9.00 -11.00 και 
Πέμπτη  31-10-2013 – ώρες 9.00 – 11.00
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :
 
1. Αίτηση αρχικής εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία)
2. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
3. Πιστοποιητικό διαγραφής από το Παν/μιο προέλευσης
4. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο φοιτητής δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (χορηγείται από τη Γραμματεία). Εξουσιοδότηση, εφόσον η εγγραφή γίνεται από αντιπρόσωπο.
6. Στατιστικό δελτίο (χορηγείται από τη Γραμματεία).
 
 

Επιπλέον Πληροφορίες