σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος, στη συνεδρίαση της 13/06/2018 και αφού έλαβε υπόψη : 
 
 
  1. Την Υ.Α. Φ.253/155439/Β6/2009 (2544 Β΄) «Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» 
  2. Την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (Β΄ 3185) «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  3. Τις παραγρ. 1 και 2 της Υ.Α. Φ2/125186/Β3/22.11.2006 (Β΄ 1758/05-12-2006) Υ.Α., οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν ως ειδικές διατάξεις, σύμφωνα με το Φ2/1350/Β3/8.1.2014 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ 
  4. Την   Υ.Α. 92983/Ζ1/11-06-2015 (1329 Β΄) «Τροποποίηση της αρ. Φ.1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185 Β΄) υπουργική απόφαση «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης……….. 
  5. Την Φ.251/73238/Α5/08-05-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, «Πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» 
  6. Την παρ. 3 του  άρθρου 74 του Ν. 4485/2017 “ Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου ΑΕΙ. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα Υποδοχής ως υπεράριθμων”. “Θέσεις εισακτέων που έμειναν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις, καλύπτονται μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, με την κατάταξη, ως επιτυχόντων, υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους σε επιμέρους μαθήματα”.
  7. Την Υ.Α. Φ.253.1/50607/Α5 (ΦΕΚ 1123/τ.Β΄27-03-2018) «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019»
Ομόφωνα
 
Αποφάσισε σε ό,τι αφορά στις κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, τα κατωτέρω:
 
1.  ΠΟΣΟΣΤΟ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

 
Η κατάταξη των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων θα γίνει σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των 175 εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (ΦΕΚ 1123/τ.Β΄27-03-2018) = 21  κατατασσόμενοι. 
 
2. ΩΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟ 1ο  (Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ) 

 
3. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

 
1. «ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι» [Κ.Μ. 300012]
α) «Αρχές Κοινωνιολογίας Ι» Α. Παπαρίζος, φάκελος κειμένων (τα πρώτα 11 κεφάλαια των βιβλίων που αναφέρονται στον φάκελο κειμένων). Ο φάκελος θα διατίθεται στη Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου
β) «Εισαγωγή στη Σύγχρονη Κοινωνιολογία», Δ. Δασκαλάκης, εκδόσεις Παπαζήση, 2009.
2. «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ I» [Κ.Μ. 300604] 
α) «Στοιχεία Εγκληματολογίας», Ι. Φαρσεδάκης, εκδόσεις «Νομική Βιβλιοθήκη»
β) «Εμπειρική Εγκληματολογία», Χρ. Ζαραφωνίτου, εκδόσεις «Νομική Βιβλιοθήκη». 
3. «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»  (Κ.Μ. 300643) 
Από τα κεφάλαια 1-6 του βιβλίου του Ivan T. Berend και με τίτλο «Οικονομική Ιστορία του Ευρωπαϊκού 20ου Αιώνα». Εκδόσεις GUTENBERG.
 
4.  ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

 
Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 2, §9 «Απαλλαγή από μαθήματα»  Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.  

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 
1. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι
από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2018.
 2. Δικαιολογητικά
     
α. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούται να εξετασθεί προφορικά, θα πρέπει μαζί με     την αίτηση να προσκομίσει το απαραίτητο δικαιολογητικό, προκειμένου να ρυθμισθεί η προφορική εξέταση.
 
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 
3. Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων
 
Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το χρονικό διάστημα
από 1.12.2018 έως 20.12.2018. 
Το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Κοινωνιολογίας.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-07-12