σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 
 
Σκοπός

 
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου είναι η μελέτη των κύριων μορφών εγκληματικότητας και της εξέλιξής τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, η διερεύνηση των παραγόντων και των διαδικασιών που τις δημιουργούν καθώς επίσης  και η ανάλυση των τάσεων της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής. 
 
Διάρκεια

 
Το Π.Μ.Σ. είναι διετούς διάρκειας και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εγκληματολογία».
 
 
Προϋποθέσεις και διαδικασία επιλογής

 
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Κοινωνικών, Νομικών, Πολιτικών και Ανθρωπιστικών επιστημών με συνάφεια γνωστικού αντικειμένου, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και οι απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.. καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του Κανονισμού.
 
Δεκτοί γίνονται  κατ’ ανώτατο δέκα πέντε (15) συνολικά υποψήφιοι, με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας που θα προκύψει βάσει των εξής κριτηρίων επιλογής και συντελεστών βαρύτητας:
 
Α) Βαθμός γραπτών εξετάσεων, με συντελεστή 80%
Β) Αποτέλεσμα συνέντευξης, με συντελεστή 20%. Στη διαδικασία της συνέντευξης λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επιδόσεις στα προπτυχιακά εγκληματολογικά μαθήματα, στην ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα και στις επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 
Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται να καταθέσουν
 
από 10 έως και 20 Ιουλίου 2018,
(ώρες: 10:00 – 13:00)
 
στη Γραμματεία του Τμήματος κοινωνιολογίας για το ΠΜΣ «Εγκληματολογία» ή αποστείλουν την αίτησή τους με συστημένη επιστολή (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου έως και η 20/7/18), τα εξής:
 
  • Αίτηση υποψηφιότητας η οποία

►παραλαμβάνεται από την Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας ή/και

επισυνάπτεται στα συνημμένα έγγραφα (άνω δεξιά) σε μορφή pdf

  • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/86 (βλ. αρχική σελίδα 'Εντυπα Αιτήσεις'), στην οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να τα προσκομίσει εντός των ορισμένων προθεσμιών. Η Υπεύθυνη Δήλωση εμπεριέχεται στην αίτηση υποψηφιότητας
 
Το αναλυτικό έντυπο καθώς και η σχετική προκήρυξη υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ Εγκληματολογίας, βλ. εδώ. 
 
 
 
Αθήνα, 5-7-2018
 
Η Διευθύντρια 
Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου 
 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-07-05

Συνημμένα
Αίτηση Συμμετοχής 2018-19.pdf