σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκε ο

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

όπως δημοσιεύθηκε στηνν Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (1436/26/04/2018).

 

  • Ειδικότερα στο Προοίμιο του κανονισμού σημειώνεται ότι  

Με βάση  τις περί διδακτορικών σπουδών ρυθμίσεις του ν.4485/2017 και σε ειδικότερη εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 45§2 του ιδίου νόμου, καταρτίστηκε ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου μετά από απόφαση [28-02-2018] της Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι διατάξεις του Κανονισμού Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις Διδακτορικές Σπουδές, καθώς επίσης ενσωματώνουν τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Τμήματος.
 
Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο [09-03-2018], δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [1436/26-04-2018], αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (...)

 

  • Τα θέματα του κανονισμού αφορούν για  
► Τα Όργανα Διοίκησης των Διδακτορικών Σπουδών (Άρθρο 1)  
► Τις Προϋποθέσεις και Διαδικασία Υποψηφίων Διδακτόρων (Άρθρο 2)  
► Την Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής (Άρθρο 3)  
► Την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Άρθρο 4)  
► Την Υποστήριξη και Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής (Άρθρο 5)  
► Την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Άρθρο 6) και
► Τις Διδακτορικές Διατριβές με συνεπίβλεψη (Άρθρο 7)
 
περιλαμβάνουν δε και σχετικές  
 
► Μεταβατικές διατάξεις 
 
  • Τον "Κανονισμό Διδακτορικών σπουδών", βλ. άνω δεξιά.  

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-06-13

Συνημμένα
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών.pdf