σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

Από τον Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών καθηγητή κ. Θ. Σακελλαρόπουλο προκηρύχθηκε η Διαδικασία για

 

α) την Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Κοινωνιολογίας

β) των Διευθυντών Τομέων του Τμήματος

γ) της Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών και

δ) των Εφορευτικών Επιτροπών Εκλογής Διευθυντών Τομέων. 

 


α. Προκήρυξη Εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου 


  
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2017, Αρ. Πρωτ.:3525
  
Έχοντας υπόψη: 
 • Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α΄)
 •  Την υπ’αριθμ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με ζητήματα οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄114)
 • Την Υπουργική Απόφαση (Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) 153348/Ζ1 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017) 
Προκηρύσσουμε Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Κοινωνιολογίας  της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου για μια διετία από 27 Ιανουαρίου 2018 έως και 27 Ιανουαρίου 2020. 
 
Ως ημερομηνία και χώρος διεξαγωγής των εκλογών ορίζονται η 28η /11/2017 και ώρα 10:00 έως 16:00 στην αίθουσα Τελετών του Παντείου Πανεπιστημίου. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα, 29/11/2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. 
 
Υποψηφιότητες υποβάλλονται από Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 έως και Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα από 10.00 έως 14.00 στην Κοσμητεία της Σχολής.
 
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη.
 
Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Τμήματος για θητεία δυο (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π των δυο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και μέλος ΔΕΠ της βαθμίδας του επίκουρου. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δυο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του επίκουρου. 
 
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. 
 
Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δυο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
 
Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ, με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ, Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου. 
 
Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δυο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο από τους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνομά τους. 
 
Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων από τις δυο ομάδες εκλεκτόρων. Αν κανείς από τους υποψηφίους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή επαναλαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 8, του άρθρου 15 του ν. 4485/17. 
 
Αν υπάρχει μόνο ένας (μια) υποψήφιος (α), αυτός (η) εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων. - Για την εκλογή του Αναπληρωτή Προέδρου εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 8 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017. 
 
Εκλέκτορες-δικαίωμα άσκησης εκλογικού δικαιώματος:
 
Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π του οικείου Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).
 
Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας. 
 
Εκλογικοί κατάλογοι:
 
Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.
 
Εκλογική διαδικασία:
 
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει Τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται με απόφαση του/της Κοσμήτορα/Κοσμήτορος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος.
 
Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.
 
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δυο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της διαδικασίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
Kαθηγητής Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος
 
 

β. Προκήρυξη Εκλογών Διευθυντών  τομέων του Τμήματος Κοινωνιολογίας  της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου

 
 Αθήνα, 3 Νοεμβρίου  2017, Αρ. Πρωτ.:3635
 
Έχοντας υπόψη: 
 •  Τις διατάξεις του άρθρου 27 του  ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α΄)
 •  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με ζητήματα οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄114)
 •  Την Υπουργική Απόφαση (Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) 153348/Ζ1 (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/15-9-2017) 
Προκηρύσσει Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων α) Γενικής Κοινωνιολογίας β) Εγκληματολογίας γ) Κοινωνικής Μορφολογίας και δ) Νεοελληνικής Κοινωνίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας   της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου. 
 
Ως ημερομηνία και χώρος διεξαγωγής των εκλογών ορίζονται η 28 /11/2017 και ώρα 10:00 έως 12:00 στην αίθουσα Τελετών του Παντείου Πανεπιστημίου. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα,  29/11/2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. 
 • Διευθυντής Τομέα εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου του οικείου Τομέα για θητεία ενός (1) έτους. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα.
 • Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. 
 • Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
 • Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.
 • Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα γίνεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή. Ο Πρόεδρος μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίησή της. 
 • Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τομέα. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από το όνομά του. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως, την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική.
 Υποψηφιότητες μπορεί να υποβληθούν στην Κοσμητεία της Σχολής  από Τρίτη 7 Νοεμβρίου  2017 έως και την Τετάρτη  15 Νοεμβρίου 2017
 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
Καθηγητής Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος
 

γ. Πράξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Οιρσμού τριμελούς κεντρικής επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Κοινωνιολογίας

 
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2017,  Αρ. Πρωτ.:3529
 
Ο Κοσμήτορας Καθηγητής κ. Θ. Σακελλαρόπουλος
 
Έχοντας υπόψη: 
 
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 6 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» σχετικά με την εκλογή του Προέδρου: «Την Ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον  πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται  από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ.  Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους  μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει την διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει την διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στη εφημερίδα της Κυβερνήσεως»
 • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 3525/27-10-2017 προκήρυξη εκλογών του Κοσμήτορα για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Κοινωνιολογίας  της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών την Τρίτη 28-11-2017, και σε περίπτωση που χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία ορίζεται η ακριβώς επόμενη ημέρα.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 
τον ορισμό τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Κοινωνιολογίας ως ακολούθως:
 
Τακτικά Μέλη 
 
1. Καθηγητής Οικονόμου Χαράλαμπος
2. Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Τσίρος
3. Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Ξανθόπουλος 
 
Αναπληρωματικά μέλη: 
 
1. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Χαλκιά
2. Καθηγητής Τρύφων Κωστόπουλος
3. Αναπλ. Καθηγήτρια Μαριάνθη Κοτέα
 
 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Καθηγητής Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος 


δ. Πράξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Ορισμού τριμελούς Κνετρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την Εκλογή Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Κοινωνιολογίας


 
Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017,  Αρ. Πρωτ.:3644
 
Ο Κοσμήτορας Καθηγητής κ. Θ. Σακελλαρόπουλος:
 
Έχοντας υπόψη: 
 
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27  του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» σχετικά με την εκλογή του Διευθυντή Τομέα
 • την αριθ. 153348/Ζ1/15-09-2017απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και διαδικασία ορισμού και  ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017»  άρθρο 1 παρ. 2ββ) «Η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ημέρα ψηφοφορίας, με απόφαση του οργάνου που είναι  αρμόδιο για την προκήρυξη εκλογών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 και αποτελείται από τρία μέλη ΔΕΠ του οικείου Τομέα με ισάριθμους αναπληρωτές.»
 • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Σχολής Κοινωνικών Επιστημών   3635/03-11-2017 προκήρυξη εκλογών του Κοσμήτορα για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων α) Γενικής Κοινωνιολογίας β) Εγκληματολογίας γ) Κοινωνικής Μορφολογίας και δ) Νεοελληνικής Κοινωνίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας   της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου, την Τρίτη 28-11-2017 και ώρα 10:00 έως 12:00, και σε περίπτωση που χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία ορίζεται η ακριβώς επόμενη ημέρα.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 
τον ορισμό τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων α) Γενικής Κοινωνιολογίας β) Εγκληματολογίας γ) Κοινωνικής Μορφολογίας και δ) Νεοελληνικής Κοινωνίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου ως ακολούθως:
 
Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
 
Τακτικά Μέλη 
1. Καθηγητής Αλέξανδρος Χρύσης
2. Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Τσίρος
3. Καθηγήτρια Χρυσούλα Κωνσταντοπούλου
Αναπληρωματικά μέλη
1. Καθηγήτρια Άννα Λυδάκη
2. Καθηγητής Παναγιώτης Τσίρης 
 
Τομέας Εγκληματολογίας
 
Τακτικά Μέλη 
1. Καθηγητής Γρηγόρης-Παρασκευάς Λάζος
2. Επίκουρη  Καθηγήτρια Βασιλική Βλάχου
3. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Τζωρτζής
Αναπληρωματικά μέλη
1. Καθηγήτρια Ευσταθία Λαμπρόπουλου
 
Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας
 
Τακτικά Μέλη 
1. Καθηγητής Νικόλαος Κοταρίδης
2. Αναπληρωτής Καθηγητής Μιλτιάδης Κήπας
3. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαριάνθη Κοτέα
Αναπληρωματικά μέλη
1. Αναπληρωτής Καθηγητής Χαράλαμπος Οικονόμου
2. Καθηγητής Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος
 
Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας
 
Τακτικά Μέλη 
1. Καθηγητής Γεράσιμος Καραμπελιάς
2. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Καντζάρα
3. Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος  Ξανθόπουλος
 
Αναπληρωματικά μέλη
1. Καθηγήτρια Αγλαΐα Καλαματιανού
2. Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Πρόντζας
 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
Καθηγητής Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος

 

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-11-08