σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκαν

  1. Οι υποήφιοι κατά κατεύθυνση επιλογής του ΠΜΣ Κοινωνιολογία,
  2. Οι ημερομηνίες και τα μαθήματα εξέτασης.

Τις ανακοινώσεις βλ. άνω δεξιά στο συμπεισμένο αρχείο. 

Επιπλέον Πληροφορίες