σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

Από την Γραμματεία του Τμήατος ανακοινώθηκε ότι:

  • σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 200209/Ζ1/8.12.2015  απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: Διαβίβαση πίνακα αιτούντων μετεγγραφής της παρ. 8 του αρ. 21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄), περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες αιτούντων:
α) τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας, που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν.  1897/1990 (Α΄120), 
β) με αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, 
γ) με παθήσεις του παραρτήματος της υπ. αρ. 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) Κ.Υ.Α., 
δ) που έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνων ή μυελού των οστών,
 
ορίζεται προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την εγγραφή με μεταφορά θέσης (ακαδημαϊκού έτους 2015-16) στο Τμήμα, από
την Πέμπτη 17/12/15  
έως και
την Δευτέρα 21/12/2015
και
ώρα (11.00-13.00)
των κατωτέρω:

1. Δεσποτοπούλου Ευαγγελία 
2. Καπούτσου Ούρσουλα -Χριστιάνα
3. Κυρλή Ελευθερία
4. Μανιτά Αφροδίτη
 
  • Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναγράφονται στο κεφάλαιο Ε΄ της με αρ. 174476/Ζ1/30-10- 2015 (ΑΔΑ: 69Μ34653 ΠΣ-ΤΒΛ) εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-12-15