σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

Ανακοινώνεται ότι:

  • εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος (συνεδρίαση 08/12/2014), βάσει του άρθρου 53 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 38 και 39 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄/2014) και της υπ’ αριθ. Φ1/161753/Β3/08.10.2014 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» η αίτηση μεταφοράς θέσης ακαδημαϊκού έτους 2014-15
  • Τα ονόματα βλ. άνω δεξιά, pdf 

Επιπλέον Πληροφορίες