σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΡΙΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΗ Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία διοργανώνει το τρίτο τακτικό της ΣΥΝΕΔΡΙΟ  (2011), που θα πραγματοποιηθεί από

3 έως 5 Νοεμβρίου, 2011, στην Αθήνα 

με κεντρικό θέμα:

Ελληνική Κοινωνία 1975-2010:
Μετασχηματισμοί, Ανακατατάξεις, Προκλήσεις


 

  • Η Ελληνική κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίζει μείζονος σημασίας μεταβολές. Το κοινωνικο-οικονομικό πρότυπο που επικράτησε φαίνεται πως έχει εξαντλήσει τα όριά του. Ταυτοχρόνως, το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση και η Ελληνική κοινωνία βιώνει οξύ πρόβλημα πολιτικής αντιπροσώπευσης. Παράλληλα τα φαινόμενα ανομίας που παρατηρούνται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, έχουν αναδειχθεί σε μείζον πρόβλημα. Τα ζητήματα αυτά θέτουν σήμερα επί τάπητος το αίτημα της υπέρβασης του κοινωνικο-οικονομικού μοντέλου που έχει επικρατήσει, της διαμόρφωσης εναλλακτικών προτάσεων, της εξόδου από την πολύπλευρη κρίση που βιώνει η χώρα.
  • Στο Συνέδριο θα συζητηθούν σε επιμέρους θεματικές ενότητες  ειδικότερα ζητήματα, όπως οι μεταβολές στη συγκρότηση των κοινωνικών τάξεων, οι αναδυόμενες μορφές κοινωνικής ταυτοποίησης, η σχέση υπαίθρου – αστικών κέντρων, το πρόβλημα της φτώχειας και της περιθωριοποίησης κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, τα προβλήματα της μετανάστευσης, οι μεταλλάξεις στις τεχνολογίες και τις μορφές εξουσίας, κλπ.
  • Θα γίνουν επίσης δεκτές προτάσεις οι οποίες έχουν ευρύτερο κοινωνικό-κοινωνιολογικό ενδιαφέρον και οι οποίες θα ομαδοποιηθούν από την οργανωτική επιτροπή προκειμένου να οργανωθούν επιμέρους ειδικές συνεδρίες.
  • Είναι τέλος δυνατόν να συμπεριληφθούν και άλλες ειδικές συνεδρίες που θα διοργανωθούν από ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλουν το σκεπτικό που τις αιτιολογεί και το πλαίσιο διεξαγωγής τους.
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις περιλήψεις των εισηγήσεών τους (έως 300 λέξεις), καθώς και περιλήψεις των ειδικών συνεδριών συνοδευόμενες από σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 200 λέξεις), στη διεύθυνση grsociolsoc@gmail.com,  μέχρι τις 15 Ιουνίου 2011. Απάντηση για την αποδοχή θα αποσταλεί εγκαίρως.


Συμμετοχή Εισηγητών στο Συνέδριο: 50Ευρώ.  
Σπουδαστών: 20 Ευρώ

Η πρόσκληση υπογράφεται από

την Πρόεδρο κ. Μ. Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια

τη Γενική Γραμματέα κ. Α. Χαλκιά, Αναπλ. Καθηγήτρια


 

 

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-05-28