σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές  που ενδιαφέρονται να λάβουν το στεγαστικό επίδομα  φοιτητών θα πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 

 

  • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση  (χορηγείται από την υπηρεσία)
  • Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από το Κ.Ε.ΦΟΙ - και  εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους.
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους)ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα (επικυρωμένο).


Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο , θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ
   

  • Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) (επικυρωμένο)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή.
  • Υπεύθυνη  δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.
  • Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας (επικυρωμένο) που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης  και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος  δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.

Για το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ.2α  του άρθρου 10 του ν. 3220/2004.

Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα .

Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο .
 

  • Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ ή φωτοτυπία του λογαριασμού.

   

Καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών

31 Μαρτίου 2013.


Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-03-07