σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΙΚΥ
Ακαδ. Έτους 2010-11
(Επίδοσης Ακαδ.Έτους 2010-11 και Εισαγωγής 2011)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας ότι σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 15301/29-11-12  έγγραφο του ΙΚΥ χορηγούνται:

Α)   Υποτροφίες στις κατωτέρω κατηγορίες φοιτητών:
1.  Πρωτοετείς φοιτητές που με την πρώτη συμμετοχή διακρίθηκαν στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής τους στο Τμήμα Κοινωνιολογίας το  έτος 2011, με μόρια εισαγωγής τουλάχιστον 19.200 (με άριστα 24.000), με μόρια εισαγωγής τουλάχιστον 17.600 (με άριστα 22.000), με μόρια εισαγωγής  τουλάχιστον 16.100 με άριστα το 20.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2. Φοιτητές ενδιαμέσων ετών (των τριών πρώτων ετών) οι οποίοι διακρίθηκαν για την επίδοσή τους κατά το Ακαδ.Έτος 2010-11.
Το  ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο εφ’άπαξ ποσό των 1.467,35  Euro. για τον κάθε δικαιούχο.

Β) Βραβεία. Τις θέσεις του προγράμματος βραβείων πρέπει να καταλάβει ο φοιτητής που:
Με την πρώτη συμμετοχή στις Γενικές Εξετάσεις του  Έτους 2011, κατατάσσεται στην πρώτη θέση κατά σειρά επιτυχίας, με μόρια εισαγωγής τουλάχιστον 19.200 (με άριστα 24.000), με μόρια εισαγωγής τουλάχιστον 17.600 (με άριστα 22.000), με μόρια εισαγωγής τουλάχιστον 16.100 (με άριστα 20.000).
Ο μέσος όρος βαθμολογίας του τον κατατάσσει πρώτο στα εξάμηνα σπουδών Ακαδ.’Ετους 2010-11 .
Ο αριστούχος απόφοιτος που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία (μέσος όρος βαθμού πτυχιου :8,50 και άνω) στο πτυχίο κατά το Ακαδ.Έτος 2010-11, με τον όρο ότι δεν έχει υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου του.
    Τα βραβεία συνίστανται σε γραπτό δίπλωμα και σε χορήγηση χρηματικού ποσού ύψους 293,47  euro  εφ’άπαξ για τον κάθε δικαιούχο.
Για την απονομή των υποτροφιών και βραβείων οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
(βλ και στην ιστοσελίδα http//www.iky.gr)

  •  Ελληνική Εθνικότητα ή Ιθαγένεια.
  •  Εμπρόθεσμη υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.
  •  Υποτροφία ΔΕΝ χορηγείται σε υποψήφιους φοιτητές που έχουν υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου από το Τμήμα, δηλαδή τα 4 έτη.
  •  Θα πρέπει να τονιστεί ότι στον υποψήφιο που έχει την υψηλότερη βαθμολογία επίδοσης στο Τμήμα χορηγείται υποτροφία και βραβείο επίδοσης ανεξαρτήτως εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συγκεντρώσει βαθμό   μεγαλύτερο από 8,50, ενώ στους υπόλοιπους με βάση τις προϋποθέσεις του εισοδήματος που ισχύουν ανωτέρω.
  •  Υποτροφία ή βραβείο ΔΕΝ χορηγείται: σε φοιτητές που φοιτούν σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, σε φοιτητές που είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι, ή είναι ομογενείς υπότροφοι του Ι.Κ.Υ.
  •  Υποτροφία δεν χορηγείται σε φοιτητές που το ετήσιο προσωπικό εισόδημα ή το οικογενειακό εισόδημα των γονέων τους υπερβαίνει αυτό που αναφέρεται στις προϋποθέσεις.

Στις δυο τελευταίες περιπτώσεις χορηγείται μόνο τιμητικός τίτλος.
 

Ειδικότερα

Α. Για τις Υποτροφίες Εισαγωγής:

1.    Το προσωπικό εισόδημα των υποψηφίων να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ το δε οικογενειακό τα 53.000 ευρώ ετησίως. Το όριο του οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 1500 ευρώ για το δεύτερο και τρίτο τέκνο και κατά 3000 ευρώ  από τέσσερα τέκνα και άνω.
2.    Να έχουν επιτύχει με την πρώτη συμμετοχή τους στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής του Έτους 2011 με μόρια εισαγωγής τουλάχιστον 19.200 (με άριστα 24.000), με μόρια εισαγωγής τουλάχιστον 17.600 (με άριστα 22.000), 16.100 (με άριστα το 20.000) και να έχουν εγγραφεί ως πρωτοετείς φοιτητές στο Τμήμα Κοινωνιολογίας. Φοιτητής που ενώ επέτυχε σε ορισμένο Τμήμα μετεγγράφηκε (με πρόβλεψη νόμου) σε αντίστοιχο άλλου ΑΕΙ διεκδικεί την υποτροφία ή το βραβείο από το Τμήμα στο οποίο επέτυχε.

Β. Για τα Βραβεία Εισαγωγής:

1.    Να έχουν επιτύχει με την πρώτη συμμετοχή τους στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής του έτους 2011 με μόρια εισαγωγής τουλάχιστον 19.200 (με άριστα 24.000), με μόρια εισαγωγής τουλάχιστον 17.600 (με άριστα 22.000), με μόρια εισαγωγής τουλάχιστον 16.100 (με άριστα 20.000).
2.     και να έχουν εγγραφεί ως πρωτοετείς φοιτητές στο Τμήμα Κοινωνιολογίας. Φοιτητής που ενώ επέτυχε σε ορισμένο Τμήμα μετεγγράφηκε σε αντίστοιχο άλλου ΑΕΙ διεκδικεί την υποτροφία ή το βραβείο από το Τμήμα στο οποίο επέτυχε.

Γ. Για τις Υποτροφίες Επίδοσης:
 
1.    Το προσωπικό εισόδημα των υποψηφίων να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ το δε οικογενειακό τα 53.000 ευρώ ετησίως. Το όριο του οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 1500 ευρώ για το δεύτερο και τρίτο τέκνο και κατά 3000 ευρώ  από τέσσερα τέκνα και άνω.
2.    Να έχουν επιτύχει σε αριθμό μαθημάτων που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών των δύο εξαμήνων του έτους για το οποίο διεκδικούν την υποτροφία, δηλαδή του 2010-11 και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους να μην είναι μικρότερος του 6.51  (Λίαν Καλώς).

Δ. Για τα Βραβεία Επίδοσης:

1.    Να έχουν επιτύχει σε αριθμό μαθημάτων που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών των δύο εξαμήνων του έτους για το οποίο διεκδικούν την υποτροφία, δηλαδή του 2010-11 και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους να μην είναι μικρότερος του 6.51  (Λίαν Καλώς).
 


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ(Α). Αίτηση-δήλωση και ειδικό μηχανογραφικό δελτίο του ΙΚΥ(δίνεται από τη Γραμματεία και πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία που ζητούνται) ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ)
(Β). Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας (μόνο για τις υποτροφίες), πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο, για το προσωπικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φοιτητή καθώς και των γονέων του έτους 2010, (οικονομικό έτος 2011) ή βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.
Γ)Οι υποψήφιοι να έχουν την αστυνομική τους ταυτότητα κατά την υποβολή της αίτησης.
Καλούνται όλοι οι κατωτέρω φοιτητές να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος,
ώρες 10:00-12:00.
καθημερινά, από την  Παρασκευή 28-12-2012  μέχρι και την Τετάρτη 09 -01-2013.
 

Προσοχή: ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
 


Για τον

  1. ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-11
  2. ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ  2010-11

βλ. άνω δεξιά στα συνημμένα.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-12-28

Συνημμένα
Υποτροφίες ΙΚΥ 2010-11[1].pdf