σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 • Σύμφωνα με την από 26-3-2012 απόφαση της Επιτροπής LLP/Erasmus, εάν η χρηματοδότηση για την κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία δεν απορροφηθεί, λόγω παραίτησης των δικαιούχων από το πρόγραμμα, το αρμόδιο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να προβεί σε συμπληρωματική προκήρυξη. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. περιορισμένα χρονικά όρια, λήξη προθεσμιών κλπ.), ο Πρόεδρος της Επιτροπής LLP/Erasmus και Ιδρυματικός συντονιστής του προγράμματος φέρει την ευθύνη της επικύρωσης των μετακινήσεων του προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση.
 • Κατόπιν τούτου και σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής μας –προκήρυξης σχετικής με την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία στα πλαίσια του LLP/Erasmus και μετά την παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος προς ενημέρωση, εκ μέρους των αιτούντων, του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης για ό,τι αφορά τις εν λόγω μετακινήσεις τους σε Ιδρύματα του εξωτερικού, προβαίνουμε σε συμπληρωματική προκήρυξη των θέσεων για διδασκαλία για το ακαδ. έτος 2011-2012, οι οποίες έχουν μείνει ακάλυπτες, προκειμένου να απορροφηθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση του προγράμματος. Σημειώνεται ότι οι μετακινούμενοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν ημερομηνία επιστροφής προς το Ίδρυμα του εξωτερικού έως και 30/9/2011 το αργότερο. ΄
 • 0λες οι ανωτέρω αιτήσεις που αφορούν στη συμπληρωματική προκήρυξη για το ακαδ. έτος 2011-2012, θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης έως

22 Ιουνίου 2012.

 • Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου {«σκαναρισμένες», η σχετική «φόρμα» της αίτησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας (Διεθνείς Σχέσεις)}.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 • Για εξοικονόμηση χρόνου, προκειμένου να διευθετηθούν εγκαίρως όλες οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα διοικητικές διαδικασίες, παρακαλούνται όλοι οι αιτούντες να προβούν άμεσα στην απαραίτητη επικοινωνία με τα Ιδρύματα τού Εξωτερικού στα οποία επιθυμούν να μεταβούν, ώστε να ενημερώσουν το Τμήμα  Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης το γρηγορότερο δυνατόν για την επιβεβαίωση της μετακίνησής τους.


Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία για την κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία έχει ως ακολούθως:
 

 • Στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus, προβλέπεται η κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία στα πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες.
 • Από το πρόγραμμα ορίζεται ότι κινητικότητα Διδασκαλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί για ελάχιστη διάρκεια περιόδου διδασκαλίας πέντε (5) ωρών. Η μέγιστη διάρκεια ορίζεται στις έξι (6) εβδομάδες.
 • Για τις μετακινήσεις με σκοπό τη διδασκαλία προβλέπεται η καταβολή υποτροφίας. Η υποτροφία στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών ταξιδίου και διαβίωσης της περιόδου διαμονής στο εξωτερικό, και υπολογίζεται με βάση τα ποσά ανά χώρα που μας γνωστοποιούνται από το ΙΚΥ κάθε χρόνο περίπου στα μέσα του καλοκαιριού. Στο αρχείο «Ποσά επιχορήγησης προσωπικού» μπορείτε να δείτε τα ποσά που ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012.
 • Διευκρινίζεται ότι στα έξοδα που καλύπτονται περιλαμβάνονται δύο ημέρες μετακίνησης, καθώς και έξοδα μεταφοράς προς και από τον τελικό προορισμό. Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή διδασκόντων στο πρόγραμμα Erasmus χωρίς υποτροφία.
   
 • Σε περίπτωση που δεν είναι σίγουρη η δυνατότητα μετακίνησης του ακαδημαϊκού συντονιστή της συμφωνίας, είναι δυνατόν –με τη σύμφωνη γνώμη του- να μετακινηθεί στη θέση του άλλο μέλος ΔΕΠ του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου του Τμήματός του ή άλλου Τμήματος του Ιδρύματός μας, υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος ΔΕΠ έχει υποβάλει και αυτός σχετική αίτηση μετακίνησης για διδασκαλία εντός της προθεσμίας της προκήρυξης. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι για να πραγματοποιηθούν οι κινητικότητες με σκοπό τη διδασκαλία θα πρέπει οι αιτούντες είτε να έχουν οι ίδιοι συνάψει συμφωνία στα πλαίσια του προγράμματος, οπότε θα μετακινηθούν με βάση τη συγκεκριμένη συμφωνία Erasmus, είτε θα πρέπει να έχουν προηγουμένως συνεννοηθεί με συνάδελφό τους του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου ώστε να κάνουν χρήση του δικαιώματος για κινητικότητα διδασκαλίας στα πλαίσια της συμφωνίας που έχει συνάψει το άλλο μέλος ΔΕΠ.


Στη συνέχεια, όλες οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις θα υποβληθούν στην Επιτροπή Erasmus, η οποία θα αποφανθεί για την τελική κατάταξη με σειρά προτεραιότητας των αιτούμενων έχοντας υπόψη:
 

 1. την Εθνική Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2012,
 2. τις Οδηγίες για τη διαχείριση του Τομεακού Προγράμματος Erasmus για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Έτος Σύμβασης 2012 (ακαδ. έτος 2012-2013), που αποτελεί τμήμα της σύμβασης Erasmus 2012/13 με το ΙΚΥ,
 3. τις σχετικές με την επιλογή για διδασκαλία προηγούμενες αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματός μας, κυρίως τις από 1-4-2009, 10-7-2009 και 4-2-2010, με τις οποίες εγκρίθηκε η κατάταξη των υποψηφίων για διδασκαλία με βάση τα κριτήρια και τον πίνακα μοριοδότησης που εισηγήθηκε το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 4. το από 29-1-2010 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Πρυτανικό Συμβούλιο, με βάση το οποίο ελήφθησαν προηγούμενες αποφάσεις για την κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία,
 5. την από 12-1-2011 απόφαση της Επιτροπής LLP/Erasmus σχετικά με την επικαιροποίηση των όρων λειτουργίας του LLP/Erasmus για ό,τι αφορά τις κινητικότητες με σκοπό τη διδασκαλία, την επιμόρφωση και τις σπουδές καθώς και τη σημερινή επικαιροποιημένη σχετική απόφασή του (βλ.θέμα 1ο),
 6.  τα ήδη εγκεκριμένα κριτήρια όπως αυτά περιγράφονται στον ισχύοντα πίνακα μοριοδότησης που καταρτίσθηκε από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες στα προαναφερόμενα 1,2 και 3, συμπεριλήφθησαν στο από 4-6-2009 σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα –εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος προς το Πρυτανικό Συμβούλιο και τα οποία τελικά εγκρίθηκαν με την από 10-7-2009 απόφαση του οικείου Πρυτανικού Συμβουλίου
   

Προσοχή:

 • Η επιλογή των μελών διδακτικού προσωπικού που θα μπορέσει να μετακινηθεί λαμβάνοντας χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί με βάση τη σειρά προτεραιότητας που θα διαμορφωθεί με βάση τα κριτήρια επιλογής και μέχρι εξαντλήσεως του υπολοίπου του ποσού της συνολικής επιχορήγησης που διαθέτει το Ίδρυμά μας από την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση μετά την οριστικοποίηση του πίνακα προτεραιότητας των υπό μετακίνηση διδασκόντων.


Τα επιλεγμένα προς μετακίνηση στο εξωτερικό μέλη ΔΕΠ, θα πρέπει μετά την επιλογή τους, προκειμένου να επικυρωθεί η μετακίνησή τους και να λάβουν την αντίστοιχη χρηματοδότηση και οπωσδήποτε πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό, να υποβάλουν τα παρακάτω έγγραφα:

i.  Άδεια Απουσίας από το Ακαδημαϊκό Τμήμα στο οποίο ανήκει ο διδάσκων

ii. Σύμβαση (θα αναρτηθεί κατά τους θερινούς μήνες τού 2012, οπότε και θα ληφθεί από την Ε.Μ.-Ι.Κ.Υ.), συμπληρωμένη σε δύο αντίτυπα

iii. Σχέδιο Διδασκαλίας (και σε έκδοση Word), ήδη εγκεκριμένο από τον αρμόδιο τού Πανεπιστημίου Υποδοχής. Το Σχέδιο Διδασκαλίας αποτελεί παράρτημα της Σύμβασης (βλ. ii. πιο πάνω)
 

Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό, τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο εντός μηνός από την επιστροφή τους τα εξής έγγραφα:


i. Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου διδασκαλίας στο εξωτερικό και ότι οι διδακτικές ώρες ήταν τουλάχιστον 5

ii. Παραστατικά εισιτηρίων: τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης, φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa)

iii. Απόδειξη πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης από την τράπεζα

iv. Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής

v. Έκθεση του διδάσκοντος
 


Έγγραφα (άνω δεξιά):

 • Ποσά επιχορήγησης βλ. PDF
 • Σχέδιο διδασκαλιας βλ. ZIP

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-06-18

Συνημμένα
Ποσά_Επιχορ.pdf

Σχέδιο_Διδασκ.pdf