σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 
Η Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4332/201`5 (Α’ 76) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 17 του Ν. 4521/2018 (Α΄38) και την  υπ’ αριθ. 55017/Ζ1   εγκύκλιο οι κάτωθι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται στην Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας
 
 
από Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 έως και
Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, 10.00 π.μ. έως και 14.00 μ.μ.
 
 
προκειμένου  να υποβάλλουν τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά για τα οποία δεσμεύτηκαν στην αίτηση τους , από τα οποία προκύπτει η εγκυρότητα των δηλωθέντων στοιχείων και η πλήρωση των προϋποθέσεων, για συμμετοχή στη διαδικασία: 
 
 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 3. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 4. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
 5. ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 6. ΚΑΛΛΙΡΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ
 7. ΚΟΥΖΙΩΚΑ  ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
 9. ΝΑΝΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
 10. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ  ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 11. ΤΣΑΚΝΗ  ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 12. ΤΣΕΠΕΛΕ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΕΛ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 
1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. 
2. Στην περίπτωση που ο αδελφός του δικαιούχου αποποιείται το δικαίωμα μετεγγραφής, υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη δήλωση αποποίησης μετεγγραφής του αδελφού του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. 
3. Στην περίπτωση αδελφών που αιτούνται μετεγγραφής για κοινή Περιφερειακή Ενότητα, υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη αίτηση μετεγγραφής του αδελφού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
4. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης. 
5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός του τελευταίου εξαμήνου).
 6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς. 
7. Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση για ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας του τέκνου στον ένα γονέα, ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013, στην περίπτωση που ο φοιτητής δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων. Διαζευκτήριο και στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι ο ίδιος διαζευγμένος. 
8. Έγγραφο των αρχών της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση, από το οποίο να προκύπτει ότι ο γονέας, o ΑΦΜ του οποίου δεν δηλώθηκε, έχει μόνιμη κατοικία στη χώρα αυτή, όταν ο γονέας είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. 
9. Βεβαίωση Σχολής/Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και δεν έχει υπερβεί δύο (2) έτη πλέον των προβλεπόμενων ετών φοίτησης και β) υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής, που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. 
10. Βεβαίωση του Τμήματος προέλευσης για τον τρόπο εισαγωγής του αιτούντα. 
11. Αντίγραφο του Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους (2016), καθώς και λογαριασμό ΔΕΚΟ, προκειμένου για την πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας των γονέων. 
12. Αντίγραφο του Ε9 των γονέων για βεβαίωση της κυριότητας ή επικαρπίας κατοικίας.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-04-23