σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Από τη Γρααμματεία του Τμήματος:

  • Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφών από ενστάσεις ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 να προσέλθουν στη Γραμματεία του τμήματος από τη

Δευτέρα 11/12/2017 έως και την Παρασκευή 15/12/2017

και

ώρες 10.00-12.00

προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής και όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν καθώς επίσης και φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου , από το οποίο αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία.

  • Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν μπορεί να προσέλθει κατά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες , τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή από εξουσιοδοτημένο courier(και γνήσιο υπογραφής στην εξουσιοδότηση) ο οποίος θα παραδώσει τα σχετικά δικαιολογητικά.
  • Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία , θα βρείτε στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας  με α.π 213164/Ζ1/05/12/2017.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-12-08