σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος σχετικώς με τις κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Κοιννωιολογίας για το ακαδ. έτος 2017-18 ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας στη συνεδρίαση της 31ης/05/2017, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις: της Υ.Α. Φ1/192329/Β3/116-12-13 (ΦΕΚ 3185/τ.Β.16-12-13) και την Υ.Α. 92983/Ζ1 τροποποίηση της Υ.Α. Φ.1/192329/Β3/13-12-13 (ΦΕΚ 1329/τ.Β/2-7-15), αποφάσισε τα ακόλουθα σχετικά με την κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:

 

Α. Ποσοστό – Κατηγορίες Κατατασσομένων

 
Η κατάταξη των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων θα γίνει σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των 170 εισακτέων του ακαδ. έτους 2017-2018 (ΦΕΚ 1232/τ.Β΄/27.4.2016) = 20  κατατασσόμενοι. 
 
 

Β. Εξάμηνο κατάταξης: Α΄ εξάμηνο

 
Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις στα εξής τρία μαθήματα:
  1. «Αρχές Κοινωνιολογίας Ι» [Κ.Μ. 300012]
  2. «Εισαγωγή στην Εγκληματολογία Ι» [Κ.Μ. 300604]
  3. «Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ευρώπη» [Κ.Μ. 300643]
 

Γ. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 
 
1. «ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι» [Κ.Μ. 300012]
α) «Αρχές Κοινωνιολογίας Ι» Α. Παπαρίζος, φάκελος κειμένων (τα πρώτα 11 κεφάλαια των βιβλίων που αναφέρονται στον φάκελο κειμένων). Ο φάκελος θα διατίθεται στη Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου
β) «Εισαγωγή στη Σύγχρονη Κοινωνιολογία», Δ. Δασκαλάκης, εκδόσεις Παπαζήση, 2009.
 
2. «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» [Κ.Μ. 300604] 
α) «Στοιχεία Εγκληματολογίας», Ι. Φαρσεδάκης, εκδόσεις «Νομική Βιβλιοθήκη»
β) «Εμπειρική Εγκληματολογία», Χρ. Ζαραφωνίτου, εκδόσεις «Νομική Βιβλιοθήκη». 
 
3. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΗ» [Κ.Μ. 300643] 
α) «Γενική Ιστορία της Ευρώπης» συλλογικό έργο (τόμος 5), εκδόσεις Παπαζήση.
β) «Γενική Ιστορία της Ευρώπης» συλλογικό έργο (τόμος 6), εκδόσεις Παπαζήση.
 

Δ. Δικαιολογητικά – Χρόνος διενέργειας εξετάσεων

 
1.Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
 
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι
από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2017.

2. Δικαιολογητικά
      α. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
      β. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 
3.Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων
Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το χρονικό διάστημα
από 1.12.2017 έως 20.12.2017. 
Το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Κοινωνιολογίας.
 
 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-07-11