σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι: 

 

 
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
1 ΚΑΡΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 16
2 ΡΕΝΤΖΑΪ ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ 16
 
 
Σε αντίθετη περίπτωση, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ και καλούνται για εγγραφή οι επόμενοι επιλαχόντες.
 
Δικαιολογητικά εγγραφής:  
 
1. Έντυπο αίτησης αρχικής εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία)
2. Στατιστικό Δελτίο (χορηγείται από τη Γραμματεία)
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Αντίγραφο πτυχίου, ισοτιμία και αντιστοιχία από ΔΟΑΤΑΠ (εάν το πτυχίο είναι από την αλλοδαπή).
6. Αντίγραφα επιλεγμένων εργασιών που έχουν εκπονήσει.
7. Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 και άνω (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2). Για τον τρόπο απόδειξης της γλωσσομάθειας ισχύουν τα προβλεπόμενα από το ΑΣΕΠ. Εάν η ξένη γλώσσα είναι προαπαιτούμενο για τη λήψη πτυχίου και αποδεικνύεται από την αναλυτική βαθμολογία, τότε δεν απαιτείται άλλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν σπουδάσει σε αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο ή γερμανόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 
9. 4 φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-10-27