σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Ανακοίνωση εγγραφής 


 
Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας με την από 09/03/2016 Απόφασή της ενέκρινε την εγγραφή των κατωτέρω αιτούντων μετεγγραφή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, οι οποίοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ.7 του άρθρου 21 του Ν.4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄):
 
1. Αναστασοπούλου Ναδέζδας
2. Αργύρη Βασιλείας
3. Γεωργακοπούλου Μαρίας
4. Γιαλπά Δήμητρας
5. Γκουλ Σαχνάζ
6. Δημητριάδου Φωτεινής-΄Ιριδος
7. Ζούμπου Αναστασίας
8. Καλογράνης Αγαμέμνωνος
9. Κρέτση Βασιλικής
10. Μιχαλοπούλου Σοφίας
11. Μπασινά Μαρίας
12. Μπογδάνου Αναστασίας
13. Νικολάου Ιωάννας
14. Νικολόπουλου Γεωργίου
15. Πακίτσα Γεωργίου
16. Παμπουκιάν Άννας
17. Παρασκευοπούλου Μαρίας
18. Πασά Αικατερίνης
19. Σαχινλλί Αλέρτ Θεοδώρου
20. Σταυροπούλου Ειρήνης
21. Τσουκαλά Αλεξάνδρας-Μαρίας
22. Τσώτση Δήμητρας
23. Φλώτσιου Ευαγγέλου
24. Χαζαρίδη Χριστίνας
25. Χάλαρη Παναγιώτας
 
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας

  1. Αίτηση αρχικής εγγραφής (επισυνάπτεται)
  2. Στατιστικό δελτίο (επισυνάπτεται)
  3. Πιστοποιητικό διαγραφής ή αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης ή Υπεύθυνη δήλωση-εξουσιοδότηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού διαγραφής τους από το Τμήμα προέλευσης (επισυνάπτεται η υπεύθυνη δήλωση-εξουσιοδότηση).
  4. Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας
  5. Φωτοτυπία του Απολυτηρίου Λυκείου
  6. Δύο (2) φωτογραφίες.
► Τα επισυνατπόμενα έντυπα εγγραφής 1, 2 και 3 βλ.άνω δεξιά "επιπλέον πληροφορίες¨. 
 
Προθεσμία εγγραφής

 
Οι ανωτέρω καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή με ταχυδρομική αποστολή (ισχύει η σφραγίδα ταχυδρομείου) σε αποκλειστική προθεσμία έως και την
 
Τετάρτη 06/04/2016
(ώρες 09.00΄ έως 14.00΄).
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-03-31

Έγγραφα για συμπλήρωση.zip