σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας με την από 09/03/2016 απόφασή της ενέκρινε την εγγραφή των κατωτέρω αιτουσών μετεγγραφή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, οι οποίες εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν.4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄):

  1. Καπούτσου Ούρσουλας-Χριστιάνας
  2. Μανίτα Αφροδίτης
  3. Κυρλή Ελευθερίας 
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας

  1. Αίτηση αρχικής εγγραφής (επισυνάπτεται)
  2. Στατιστικό δελτίο (επισυνάπτεται)
  3. Υπεύθυνη δήλωση-εξουσιοδότηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας με θεώρηση του γνησίου υπογραφής για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού διαγραφής τους από το Ίδρυμα προέλευσης (επισυνάπτεται).
  4. 2 (δύο) φωτογραφίες.
 
Προθεσμία εγγραφής

 
Οι ανωτέρω καλούνται να καταθέσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή με ταχυδρομική αποστολή (ισχύει η σφραγίδα ταχυδρομείου) σε αποκλειστική προθεσμία έως και την
 
Τετάρτη 30/03/2016.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-03-23

Δικαιολογητικά.zip