σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας στη συνεδρίαση της στις 26.06.2014, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις:

 1. του άρθρου 57 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄),
 2. της παραγράφου 10 του άρθρου έκτου του ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α΄) και
 3. της υπ’ αριθ. Φ1/192329/Β3/13.12.2013 (ΦΕΚ 3185/16.12.2013 Β΄) Υ.Α.,

αποφάσισε τα ακόλουθα σχετικά με την κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:

 

Α. Ποσοστό – Κατηγορίες Κατατασσομένων:

 

Η κατάταξη των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων θα γίνει σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των 150 εισακτέων του ακαδ.έτους 2014-2015 (ΦΕΚ 768/τ.Β/28.3.2014) = 18  κατατασσόμενοι. 

 

Β. Εξάμηνο κατάταξης

 

Ως εξάμηνο κατάταξης ορίζεται το Α' εξάμηνο σπουδών.

 

Γ. Η επιλογή των υποψηφίων

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις στα εξής τρία μαθήματα:

 • «Αρχές Κοινωνιολογίας Ι» [Κ.Μ. 300012]
 • «Εισαγωγή στην Εγκληματολογία» [Κ.Μ. 300604]
 • «Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ευρώπη» [Κ.Μ. 300643]

 

Δ. Εξεταστέα ύλη μαθηματων

 

 • «ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι» [Κ.Μ. 300012]
 1. «Αρχές Κοινωνιολογίας Ι» Α. Παπαρίζος, φάκελος κειμένων (τα πρώτα 11 κεφάλαια των βιβλίων που αναφέρονται στον φάκελο κειμένων). Ο φάκελος θα διατίθεται στη Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου
 2. «Εισαγωγή στη Σύγχρονη Κοινωνιολογία», Δ. Δασκαλάκης, εκδόσεις Παπαζήση, 2009.

 

 • «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» [Κ.Μ. 300604] 
 1. «Στοιχεία Εγκληματολογίας», Ι. Φαρσεδάκης, εκδόσεις «Νομική Βιβλιοθήκη»
 2. «Εμπειρική Εγκληματολογία», Χρ. Ζαραφωνίτου, εκδόσεις «Νομική Βιβλιοθήκη». 

 

 • «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΗ» [Κ.Μ. 300643] 
 1. «Γενική Ιστορία της Ευρώπης» συλλογικό έργο (τόμος 5), εκδόσεις Παπαζήση.
 2. «Γενική Ιστορία της Ευρώπης» συλλογικό έργο (τόμος 6), εκδόσεις Παπαζήση.

 

Ε. Δικαιολογητικά – Χρόνος διενέργειας εξετάσεων

 

 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2014.

 • Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

♦   Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 • Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων:

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 01.12.2014 έως 20.12.2014

Το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-07-01