σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Ε
Τομέας: Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Τσοτσορός Ευστάθιος
Διδάσκων (2): Αντωνόπουλος Ιωάννης


Σκοπός και αντικείμενοΣκοπός του μαθήματος είναι αφενός μεν η κατανόηση του καθοριστικού ρόλου της τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτομίας στο μετασχηματισμό και την ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών, αφετέρου δε η διερεύνηση και αξιολόγηση του ρόλου των κύριων παραμέτρων και των μηχανισμών μετάβασης από την αγροτική στη μεταβιομηχανική κοινωνία της γνώσης που στην περίπτωση της Ελλάδας κατά τον 20ο αιώνα.
 


Ενότητες διδασκαλιώνΕνότητα 1η: Τεχνολογική αλλαγή και οικονομικο-κοινωνικός μετασχηματισμός
1.    Οι έννοιες τεχνολογία, τεχνολογική πρόοδος, τεχνολογική αλλαγή και καινοτομία στην ιστορική προοπτική.
2.    Τεχνολογική αλλαγή και οικονομική σκέψη.
3.    Η σχέση τεχνολογίας και επιστήμης. Η διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης. Η σπουδαιότητα της τεχνολογικής αλλαγής και των επιπτώσεων σήμερα.
4.    Τεχνολογική αλλαγή, οικονομικοκοινωνικός μετασχηματισμός και ανάπτυξη (μεταβολές στη βιομηχανική οργάνωση, στις εργασιακές σχέσεις, την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και το διεθνή καταμερισμό εργασίας).
5.    Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί κύκλοι. Καινοτομία και μεγάλες οικονομικές κρίσεις. Το τεχνοοικονομικό παράδειγμα.
6.    Τεχνολογία και παγκόσμια κλιματική αλλαγή.

Ενότητα 2η: Η μετάβαση από την αγροτική στην βιομηχανική κοινωνία στην περίπτωση της Ελλάδας (1898-1973).
Ενότητα 3η: Η μετάβαση στην κοινωνία της γνώσης
7.    Οι νέες τεχνολογίες και η μετάβαση στη μεταβιομηχανική εποχή της γνώσης.
8.    Διεθνείς τάσεις στις δαπάνες και επενδύσεις για τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
9.    Η ανάπτυξη των «υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις» και η αποβιομηχάνιση, δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
10.    Η αδυναμία τεχνολογικής αλλαγής και οι κίνδυνοι περιθωριοποίησης της ελληνικής οικονομίας.


 

Συνημμένα