σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Η
Τομέας: Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Κήπας Μιλτιάδης


Σκοπός του μαθήματος


  • Η κατανόηση των οικονομικών και κοινωνικών δομών, της λειτουργίας και της ανάπτυξης του παγκόσμιου συστήματος με έμφαση στην περίοδο της παγκοσμιοποίησης και της υποχώρησης των εθνικών κρατών.
  • Αναλύεται και αξιολογείται ο ρόλος των υπερεθνικών, οικονομικών, πολιτικών και ιδεολογικο-πολιτισμικών πρακτικών και ιδιαίτερα της εξέλιξης και της συμβολής των υπερεθνικών επιχειρήσεων, θεσμών και οργανισμών καθώς και των πολιτισμικών και καταναλωτικών προτύπων, στη διαμόρφωση και την ανάπτυξη του παγκόσμιου συστήματος.

Αντικείμενο του μαθήματος


  • Οι θεωρίες του παγκόσμιου συστήματος
  • Υπερεθνικοί θεσμοί και εθνικά κράτη
  • Οι υπερεθνικές πρακτικές των επιχειρήσεων
  • Οι κοινωνικές τάξεις στο παγκόσμιο σύστημα
  • Η ιδεολογικο-πολιτισμική διάσταση του καταναλωτισμού και η εξέλιξη του
  • Οι υπερεθνικές πρακτικές στον Τρίτο Κόσμο
  • Το νέο πολυπολικό παγκόσμιο σύστημα και οι περιφερειακές ανισότητες

Ενότητες διδασκαλιών1.    Το παγκόσμιο σύστημα και η ιστορική εξέλιξη των διεθνικών πρακτικών
2.    Πολυεθνικές εταιρείες και κυριαρχία των αγορών
3.    Ο ρόλος του κράτους στο παγκόσμιο σύστημα. Ιστορική διαδρομή.
4.    Οι τάξεις στο παγκόσμιο σύστημα
5,6. Η κουλτούρα-ιδεολογία του καταναλωτισμού
·    Πληροφορική και καταναλωτισμός
·    Καταναλωτισμός και ΜΜΕ
·    Καταναλωτισμός στον Τρίτο κόσμο
·    Τα παγκόσμια καταναλωτικά πρότυπα
7,8. Προς ένα παγκόσμιο σύστημα συσσώρευσης. Ο μετασχηματισμός των εθνικών προτύπων συσσώρευσης
9,10,11. Προς ένα πολυπολικό παγκόσμιο σύστημα
·    Αμερική - Ευρωπαϊκή Ένωση – Ιαπωνία
·    Οι αναδυόμενες οικονομίες BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική)
·    Η ομάδα των G20
·    Ο τρίτος κόσμος
12,13. Παγκόσμιο σύστημα και περιφερειακές ανισότητες. Η όξυνση των προβλημάτων, του κοινωνικού αποκλεισμού, των μειονοτήτων και της μετανάστευσης.
14.    Παγκόσμιο σύστημα και Δημοκρατία


 

Συνημμένα