σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Γ
Τομέας: Τομέας Εγκληματολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Ζαραφωνίτου Χριστίνα


Σκοπός


  • Βασικός συντελεστής προόδου της επιστήμης της Εγκληματολογίας υπήρξε η εμπειρική διερεύνηση του εγκλήματος, η οποία στήριξε και προώθησε τη θεωρητική του μελέτη.
  • Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κριτική παρουσίαση και ανάλυση ορισμένων εκ των σημαντικότερων εγκληματολογικών ερευνών και των κριτηρίων επιστημονικότητάς τους.Της κατάταξής τους στα δύο κυρίαρχα ρεύματα της «Εγκληματολογίας του περάσματος στην πράξη» και της «Εγκληματολογίας της κοινωνικής αντίδρασης», προηγείται η εισαγωγή στις ιδιαιτερότητες των μεθόδων και τεχνικών της εγκληματολογικής έρευνας, βάσει της υπάρχουσας ερευνητικής εμπειρίας.
  • Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος προσεγγίζονται οι έρευνες μετρήσεων, όπως διαμορφώνονται μέσα από τις σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις καθώς και οι έρευνες που εντάσσονται στο πρώτο θεωρητικό ρεύμα της διερεύνησης του ρόλου των παραγόντων εγκληματογένεσης (ατομικών, κοινωνικών, οικονομιών, περιβαλλοντικών) στο πέρασμα στην πράξη.
  • Οι έρευνες αυτές εξετάζονται και μελετώνται στη βάση της συνολικής μεθοδολογίας τους, ενώ τα ερευνητικά τους δεδομένα αναλύονται σε σχέση και με εκείνα των ερευνών οι οποίες εντάσσονται στην οπτική της Εγκληματολογίας της κοινωνικής αντίδρασης.
  • Αξιολογείται, επιπρόσθετα, η σφαιρική συμβολή των ερευνών αυτών στη διαμόρφωση της εγκληματολογικής σκέψης.

Παρατηρήσεις


  • Α) Οι προτεινόμενες βελτιωτικές του βαθμού εργασίες είναι τόσο βιβλιογραφικού όσο και ερευνητικού χαρακτήρα.
  • Β) Στο πλαίσιο της συνεργασίας μέσω του προγράμματος Erasmus με το Nottingham Trent University (UK), πραγματοποιείται εισήγηση από την Καθηγήτρια Εγκληματολογίας κ.Ανδρομάχη Τσελώνη.

Τρόπος εξέτασης


  • Γραπτές εξετάσεις

Συνημμένα