σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: ΣΤ
Τομέας: Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος


Σκοπός


 • Στο μάθημα αυτό επιχειρείται η διερεύνηση τρεχουσών τάσεων και εξελίξεων σε θεσμούς και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η αξιολόγηση των επιπτώσεων της πρώτης εικοσαετίας συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Έμφαση δίνεται στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς της Κοινότητας, στην πορεία προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης στον αντίκτυπο των εξελίξεων αυτών για την Ελλάδα και στην επερχόμενη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωζώνη.
 • Γίνεται, τέλος, ειδική αναφορά στις επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία.

Ενότητες διδασκαλίας 


 1. Σύντομο χρονικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Από την ΕΟΚ στην ΕΕ.
 2. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και το πρόγραμμα της Εσωτερικής  Αγοράς.
 3. Πολιτικές της Ε.Ε. και η αναθεώρηση του Κοινοτικού Προϋπολογισμού.
 4. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα: μηχανισμοί λειτουργίας και παρέμβασης.
 5. Η πορεία προς την  Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης: «Συνοχή» και «Σύγκλιση» σύμφωνα με τα κριτήρια του Μάαστριχτ.
 6. Η ενσωμάτωση της ελληνικής οικονομίας στην παγκόσμια αγορά κατά τη δεκαετία του 1980: τάσεις και προβλήματα.
 7. Στόχοι της ελληνικής πολιτικής στην Ε.Ε.
 8. Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και ελληνική οικονομία: επιπτώσεις και συνέπειες.
 9. Τρέχοντα προβλήματα της ελληνικής οικονομικής πολιτικής.
 10. Εξελίξεις  προς τον 21ο αιώνα: Η ελληνική κοινωνία και η ευρωπαϊκή ενοποίηση.

 

Συνημμένα