σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Β
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Μελετιάδης Χαράλαμπος


Περιεχόμενο


[σε αντικατάσταση του υποχρ. Β \' Εξ. 3, 718, Ν. Σαρρής]

Παρουσιάζεται ένα πανόραμα των εξελίξεων στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό πεδίο οι οποίες συντείνουν στην πρώτη φάση διαμόρφωσης του Νέου Ελληνισμού. Οι αναφορές στην ύστερη βυζαντινή κοινωνία, στην εμφάνιση και την εδραίωση των λατινικών κτήσεων στην περιοχή της καθ\' ημάς Ανατολής και κυρίως η εδραίωση των Οθωμανών στην Μικρά Ασία και στα ευρωπαϊκά εδάφη του βυζαντι¬νού κράτους αποσκοπούν να δείξουν ότι διαφορετικοί ανταγωνιστικοί παράγοντες επιδρούν και μέσα από διαδοχικές αντιπαραθέσεις, διαλεκτικές ανασυνθέσεις και νέες συγκροτήσεις συγκαθορίζουν εν τέλει την ιδιοσυστασία του Νέου Ελληνισμού. Από την άποψη αυτή εξετάζονται: α) τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας και της οικονομίας του ύστερου βυζαντινού κράτους (οικονομία των βυζαντινών πόλεων, το εμπόριο στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα ως τον 15° αι., ο ρόλος του κρά¬τους στην οικονομική και την κοινωνική οργάνωση, ζητήματα πολιτικής ιδεολογίας κατά την εποχή των Παλαιολόγων)• β) οι αστικές κοινότητες στον ελληνικό χώρο κα¬τά την περίοδο της βενετοκρατίας• γ) η οικονομική και κοινωνική οργάνωση του οθω¬μανικού κράτους (πρόσοδοι και κρατικοί προϋπολογισμοί, η γαιοκτησία, miri και sift-hane, οι μετοικεσίες ιδίως στην Κωνσταντινούπολη, ο ρόλος της πρωτεύουσας στην οικονομία του κράτους, η ένταξη της οθωμανικής αυτοκρατορίας στο σύστημα της οικονομίας-κόσμου, η οικονομική κρίση της περιόδου 1590-1699, κοινωνική ζωή στις πόλεις, η νομιμοποίηση της εξουσίας). Στο πλαίσιο αυτών των διερευνήσεων α¬ναδεικνύεται ως ιδιαίτερη περιοχή άντλησης ιστορικών τεκμηρίων το πεδίο των πολι¬τισμικών εκφράσεων του Νέου Ελληνισμού, των νέων πολιτισμικών κρυσταλλώσε¬ων, οι οποίες ανάγονται και στη σφαίρα της λαϊκής, της ανώνυμης, πολιτισμικής πα¬ραγωγής και στην σφαίρα της λόγιας δραστηριότητας• η τελευταία μάλιστα εκτείνε¬ται και σε περιοχές έξω από τα γνωστά γεωγραφικά όρια ανάπτυξης του Νέου Ελλη¬νισμού (Ιταλία, Δ. Ευρώπη, Ρωσία κ.τ.λ.) και συνεπώς αποτελεί ένα από τα ίχνη της συμβολής του Νέου Ελληνισμού στην ευρωπαϊκή νεωτερικότητα.

 


ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-11 (Ε.Ε.)


Βιβλίο:

Νεοκλής Σαρρής,

Η οσμανική πραγματικότητα,

τόμος Α΄, σσ. 201-299
τόμος Β΄, σσ. 319-370
και περιληπτικά:  σσ.373-408


 

Συνημμένα