σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Ε
Τομέας: Τομέας Εγκληματολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Λαμπροπούλου Ευσταθία

 


Περιεχόμενο

 Η ανάλυση του ποινικού δικαίου και των θεσμών του από την οπτική της σύγχρονης Εγκληματολογίας. Οι παραδόσεις αναφέρονται

 1. Στη δημιουργία των ποινικών νόμων ως κοινωνική κατασκευή και ως πολιτική διαδικασία. Ειδικότερα, εξετάζονται οι μορφές πολιτικής πρακτικής, τα είδη και οι επιδράσεις ομάδων συμφερόντων, τα κριτήρια άσκησης αντεγκληματικής πολιτικής.   
 2. Στην εφαρμογή των ποινικών νόμων και τον ρόλο των φορέων σ’ αυτήν (εισαγγελική αρχή, δικαστήρια, αστυνομία, διοίκηση).
 3. Στις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ενεργοποιείται το (ποινικό) δίκαιο στις κοινωνικές σχέσεις, καθώς και τα στάδια που διανύουν οι συγκρούσεις μέχρι να φθάσουν στα (ποινικά) δικαστήρια.   

Στόχος


 • Η γενίκευση  αποσπασματικών εγκληματολογικών προσεγγίσεων για το (ποινικό) δίκαιο, τους θεσμούς και τους φορείς του με τη βοήθεια της κοινωνιολογίας του δικαίου.

Διδακτική αντικειμένου


 • Επίσκεψη στα δικαστήρια (ποινικά, αστικά) και παρακολούθηση διεξαγωγής δικών (1 ανά εξάμηνο),
 • Προβολές διακεκριμένων ταινιών και ντοκιμαντέρ σχετικών με το μάθημα (1-2 ανά εξάμηνο).
 • Πραγματοποιούνται κυρίως ομαδικές εργασίες (ανάλογα με το θέμα και το ενδιαφέρον των φοιτητών/τριών).

Άξονες


 • Ο ποινικός νόμος
 • Η λειτουργία του ποινικού νομού & των θεσμών του (εισαγωγή))

Κλασσικά έργα αναφοράς


 • Aubert, V. (1971). «Einige soziale soziale Funktionen der Gesetzgebung», Studien und Materialien zur Rechtssoziologie, Ηirsch, E.E. & Rehbinder, M. (εκδ.), 2η έκδ., Opladen: Westdeutscher Verlag, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 11, 284-309.             
 • Lévy-Bruhl, L. (1973). Κοινωνιολογία του δικαίου, μτφρ. Γ. Σάββα, Αθήναι: Ι.Ν. Ζαχαρόπουλος 1964  (Sociologie de droit, Paris : Presses Univ. de France 1961).
 • Noll. P. (1973). Gesetzgebungslehre, Reinbek: Rowohlt.
 • Persson Blegvad, B.-M. (εκδ.) (1966). Contributions to the Sociology of Law, Copenhagen: Munksgaard.
 • Podgorecki, A. (1991). A sociological theory of law, Presentazione di Vincenzo Ferrari, Milano: Giuffrè.
 • Ranulf, S. (1933, 1934). The Jealousy of the Gods and criminal law in Athens, 2 τόμ., London : Williams & Norgate.
 • Von Hayek, F.-A. (1973, 1976). Law, legislation and liberty, 2 τόμ., Chicago: The Univ. of Chicago Press.
 • Weber, M. (1979). Οικονομία και δίκαιο: Κοινωνιολογία του δικαίου εισαγωγή, μτφρ., σχόλια Μ. Γ. Κυπραίου, Αθήναι: Σάκκουλας (Wirtschaft und Gesellschaft 1925- Tübingen: Johannes Winckelman, 5η έκδ. 1972).  

Σύγχρονες συνθέσεις


 • Curran, B. & Spalding, F. (1974). The legal needs of the public, Chicago: American Bar Association and American Bar Foundation.
 • Deflem, M. (2008). Sociology οf law. Visions of a scholarly tradition, Cambridge, UK: Cambridge University Press.  
 • Ferrari, V. (1992). Λειτουργίες του δικαίου: κριτικο-ανασυνθετική μελέτη, επιμ. Ν.Γ. Ιντζεσίλογλου, μτφρ. Π. Πάντζιος, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας (Funzioni del diritto saggio critico-ricostruttivo, Roma κ.α.: Laterza, 1987).
 • Gusfield, J.R. (1967). «The symbolic process of politics in public designation of deviancy», Social Problems 15: 175-188.
 • Ιντζεσίλογλου, Ν.Γ. (1990). Κοινωνιολογία του δικαίου, τόμ. 1. Επιστημολογική προβληματική: το αντικείμενο της κοινωνιολογίας του δικαίου και η θέση της στη νομική επιστήμη,  Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας.
 • Kαρκατσούλης, Π. (1990). Η Νομοθέτηση ως επιστήμη. Προλεγόμενα σε μια συστημική θεωρία της Νομοθέτησης, Αθήνα, Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας.
 • Luhmann, N. (1987). Rechtssoziologie, 3η έκδ., Opladen: Westdeutscher Verlag.
 • Παπαχρίστου, Θ.Κ. (1999). Εισαγωγή στην κοινωνιολογία του δικαίου: πανεπιστημιακές σημειώσεις, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας.   
 • Pfeiffer, D.K. & Scheerer, S. (1979). Kriminalsoziologie. Εine Einführung in Theorien und Themen, Stuttgart κ.α.: Kohlhammer.
 • Rawls, J. (1999).  A theory of justice (1971), αναθ.έκδ., Oxford: Oxford Univ. Press.

Βασικά αναγνώσματα (ΕΥΔΟΞΟΣ)


 • Λαμπροπούλου, E. (1999). Κοινωνιολογία Ποινικού Δικαίου και των θεσμών της Ποινικής Δικαιοσύνης, Αθήνα:  Ελληνικά Γράμματα.
 • Λαμπροπούλου, E. (2001). Εσωτερική ασφάλεια και κοινωνία του ελέγχου, Αθήνα: Κριτική.

Επιστημονικές Εταιρείες


Εκτός από τις γνωστές εταιρείες εγκληματολογίας, ειδικά για θέματα σχετικά με το μάθημα βλ. και

 • Canadian Law and Society Association
 • International Penal and Penitentiary Foundation
 • International Sociological Association\'s (ISA)
 • The International Society for the Reform of Criminal Law
 • (The) Law and Society Association (ΗΠΑ)
 • Socio-Legal Studies Association (ΜΒ)

Διάγραμμα ΠαραδόσεωνΕνότητα 1η: Η δημιουργία των ποινικών νόμων

 • Οι έρευνες για τη δημιουργία των ποινικών νόμων

Ενότητα 2η: Επιδράσεις συμφερόντων στη δημιουργία των ποινικών νόμων
Ενότητα 3η: Φάσεις της ποινικής νομοθέτησης

 • Σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων

Ενότητα 4η: Η εφαρμογή των ποινικών νόμων

 • Οι φορείς εφαρμογής των ποινικών νόμων

Ενότητα 5η: Οι αποδέκτες των ποινικών νόμων
Ενότητα 6η: Η ενεργοποίηση του δικαίου

 • Το ποινικό δίκαιο και οι κοινωνικές σχέσεις

Ενότητα 7η: Πρόσβαση στο δίκαιο και τη δικαιοσύνη

 • Έρευνες για την πρόσβαση στο δίκαιο και τη δικαιοσύνη

Βιβλιογραφία για όλες τις ενότητες  (βλ. επίσης  κλασικά έργα και  έργα σύνθεσης)


 • Αλεξιάδης, Σ. (1969). «Η μελέτη του θύματος ως κοινωνικός παράγων εγκληματικότητας», Αρμενόπουλος: 660-661.
 • Αλεξιάδης, Σ. (2006).  Ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική: κείμενα αντεγκληματικής πολιτικής, Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα.
 • Aνδρουλάκης, Ν. (2007). Θεμελιώδεις Έννοιες της Ποινικής Δίκης, 3η έκδ., Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλας.
 • Bardach, E. (1977). The implementation game: What happens after a bill becomes a law, 2η ανατύπωση,  Cambridge, Mass.: MIT Pr.
 • Cappelletti, M. (εκδ.) (1981). Access to justice and the welfare state, Alphen aan den Rijn: Sijthoff.
 • Γιαννίδης, Ι. (1989). Η αιτιολόγηση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων. Τα θεωρητικά θεμέλια, Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλας.
 • Gusfield, J.R. (1967).  «The Symbolic Process of Politics in Public Designation of Deviancy», Social Problems 15: 175-188.
 • Hagan, J. (1980). «The legislation of crime and delinquency: A review of theory, method and research», Law and Society Review 4: 603-628.
 • LawNet S.A. & εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα (2004). 1η Πανελλήνια Έρευνα Νομικών Διευθύνσεων και Δικηγορικών Εταιριών. Νομική Έρευνα (http://www.lawnet.gr/survey_thanks.asp).
 • Luhmann, N. (1971). «Lob der Routine», Politische Planung. Aufsätze zur Soziologie von Politik und Verwaltung,  Luhmann, N., Οpladen: Westdeutscher Verlag, 113-142.
 • Luhmann, N. (1991). «Die Geltung der Rechts», Rechtstheorie 22: 273-286.
 • Mayntz, R. (1980, 1983) (εκδ.). Implementation politischer Programme, 2 τόμ., Königstein/Ts.: Verlagsgruppe Athenaeum, Hain, Scriptor, Hanstein.
 • Nοll, P. (1969). «Ideologie und Gesetzgebung», Ideologie und Recht, Maihofer, W. (εκδ.),  Frankfurt am Main: Klostermann, 63-82.
 • Παπαρηγόπουλος, Ξ. (1984). Κράτος Δικαίου: Δικαιοκρατία ή Νομοκρατία; Σκέψεις πάνω στην καταγωγή, δομή και μετεξέλιξη του Κράτους Δικαίου, Αθήνα, Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας.
 • Quinney, R. (1975). «Crime control society: A critical philosophy of legal order», Critical Criminology, Taylor, I., Walton, P. & Young, J. (εκδ.), London, Boston: Routledge and Kegan Paul, 181-202.
 • Ranulf, S. (1964). Moral indignation and middle class psychology (1938), New York: Schocken.
 • Skolnick, J.H. (1975). Justice without trial: Law enforcement in democratic society, 2η έκδ., Νew York κ.α.: Wiley.
 • Σούρλας, Π. (1989).  Η διαπλοκή δικαίου και πολιτικής και η θεμελίωση νομικών κρίσεων, Αθήνα, Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας.
 • Σούρλας, Π. (1981). Νομοθετική θεωρία και νομική επιστήμη. Η σημασία της πρακτικής φιλοσοφίας κατά τη θέση και την εφαρμογή του δικαίου, Αθήνα, Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας.
 • The President’s Commision on Administration of Justice (1967). Crime and its impact-An assessment, Washington, D.C., US Government Printing Office.
 • Thibaut, J. & Walker, L. (1975). Procedural justice: A psychological analysis, Hillsdale, N.J.: Erlbaum.
 • Unger, R.M. (1976). Law in modern society, New York: Free Pr.

Επιστημονική συνεργασία


 • Αγγελή Στέλλα, Υποψήφια Διδάκτωρ του Τομέα Εγκληματολογίας

 

Συνημμένα