σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Ε
Τομέας: Τομέας Εγκληματολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Βλάχου Βασιλική

 


Περιγραφή

 


  • Η αντιμετώπιση των θυμάτων από το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης αποτελεί το κύριο αντικείμενο του μαθήματος. Η εν γένει θέση τους στο πλαίσιο του συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, τα δικαιώματα των θυμάτων στις επιμέρους φάσεις της ποινικής διαδικασίας και οι σχετικές πρωτοβουλίες των διεθνών οργανισμών παρουσιάζονται και αναλύονται με παράλληλες αναγωγές σε θεωρητικά και εμπειρικά δεδομένα.
  • Τα ανωτέρω προσεγγίζονται υπό το πρίσμα του τρόπου αντιμετώπισης των περιστατικών και των θυμάτων από τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς της Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης.
  • Το περίγραμμα του μαθήματος συμπληρώνεται από τη μελέτη συγκεκριμένης περίπτωσης (case study) που αφορά στα θύματα σωματικών βλαβών και ειδικότερα στις γυναίκες.

 


Στόχος

 


  • Στόχο του μαθήματος αποτελεί η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση από την πλευρά των φοιτητών του τρόπου λειτουργίας του συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης και η γνώση των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων που απολαμβάνουν τα θύματα στις επιμέρους φάσεις της ποινικής διαδικασίας.
  • Επιπλέον επιδιώκεται η κατανόηση του ενεργού ρόλου που μπορούν να επιτελέσουν τόσο τα θύματα, όσο και οι πολίτες στην ενεργοποίηση του μηχανισμού ασκήσεως του επισήμου κοινωνικού ελέγχου.
  • Στο πλαίσιο του μαθήματος ενισχύεται η σφαιρική κριτική θεώρηση/αξιολόγηση των ανωτέρω ζητημάτων, η οποία επιτυγχάνεται τόσο κατά την παρουσίαση συγκεκριμένων πρακτικών παραδειγμάτων, όσο και κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών επισκέψεων σε δικαστήρια.   

 


Τρόπος εξέτασης

 


  • Γραπτές εξετάσεις    

 

Συνημμένα