σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Δ
Τομέας: Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Καντζάρα Βασιλική


Περιεχόμενο

 
 • Το μάθημα εξετάζει τη συγκρότηση της κοινωνίας και τη φύση των κοινωνικών σχέσεων στο έργο των κλασικών κοινωνιολόγων. Το μάθημα εστιάζει ειδικότερα και διαπραγματεύεται τις θεωρίες των Παρέτο, Βέμπερ και Ζίμελ, θεμελιωτών της κοινωνιολογίας, τοποθετώντας τες στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο διαμορφώθηκαν. 
 • Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασίας του έργου των κλασικών κοινωνιολόγων στη διαμόρφωση της αντίληψης αναφορικά με τη φύση του κοινωνικού, καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο πλαισιώνονται και μελετώνται τα προβλήματα και οι κοινωνικές σχέσεις σήμερα.
 

Μαθησιακοί στόχοι 

Το μάθημα στοχεύει ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες:
 • να αναγνωρίζουν βασικές έννοιες από το έργο των κλασικών κοινωνιολόγων
 • να αναλύουν και να εξηγούν τις ιδέες που διατυπώνονται σε μια θεωρία 
 • να συζητούν τις διαφορές ή τις συγκλίσεις ανάμεσα στους κλασικούς κοινωνιολόγους με κριτικό τρόπο
 

Δομή

 
 • Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, διάλογο και συζήτηση με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική και γίνεται στη βάση μιας θεματικής (από έναν θεωρητικό). 
 • Η εργασία παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όπως σε ένα σεμινάριο, και οι σχετικές πληροφορίες δίνονται έγκαιρα, κατά τη διάρκεια δηλαδή των πρώτων μαθημάτων του εξαμήνου. 
 • Οι εξετάσεις στο μάθημα είναι γραπτές. 
 

Βιβλιογραφία

 • Αντωνοπούλου, Μ. Ν. (2008) Οι κλασσικοί της κοινωνιολογίας: Κοινωνική θεωρία και νεότερη κοινωνία, Αθήνα: Σαββάλας.
 • Αρόν, Ρ. (2008) Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης: Μοντεσκιέ, Κοντ, Μαρξ, Τοκβίλ, Ντυρκέμ, Παρέτο, Βέμπερ, (μτφρ. Μπ. Λυκούδης), Αθήνα: Γνώση
 • Craib, I. (2009) Κλασική κοινωνική θεωρία: μια εισαγωγή στη σκέψη των Μαρξ, Βέμπερ, Ντυρκέμ και Ζίμμελ, (μτφρ. Μ. Καρασίνης & Π. Λέκκας) β’ έκδ., Αθήνα: εκδ. Παπαζήση
 • Ferrarotti, F. (1977/2009) (επιμ.– επιλογή κειμ.) Οι κλασικοί της κοινωνιολογίας, (μτφρ. Κατηφόρης, Κουνελάκης, Παπαδάκης, Σακκάς), Αθήνα: Οδυσσέας.  
 • Ritzer, G. (1992/2000) Classical Sociological Theory, γ΄έκδ., New York: McGraw-Hill Higher Education. 
 • Timasheff N.S & G. A. Theodorson (1980) Ιστορία κοινωνιολογικών θεωριών, (μτφρ. Δ.Γ. Τσαούση), Αθήνα: Gutenberg.
 

Συνημμένα