σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Ζ
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Πρόντζας Δημήτριος


Περιγραφή & Στόχος


Το αντικείμενο του μαθήματος εντάσσει και αναζητεί τη θεματολογία της διαφθοράς στις «κοινωνίες σε μετάβαση», σε επίπεδο πολιτικής, οικονομίας και κοινωνίας, μέσα από τη συν-διαχείριση των εννοιών «διαφθορά» και «μετάβαση».  Κεντρικοί στόχοι αποτελούν η κατανόηση των λόγων μελέτης –κυρίως από κοινωνιολόγους-  των λεγόμενων μεταβατικών κοινωνιών ή κοινωνιών σε μετάβαση καθώς και των λόγων συσχετισμού των ζητημάτων μεταβάσεων με το φαινόμενο της διαφθοράς αλλά και του κρίσιμου ρόλου της επιστήμης της κοινωνιολογίας σε αυτόν τον συσχετισμό.
Άξονες διδασκαλίας, Θεματικές ενότητες


Ανάδειξη της κρίσιμης έννοιας και πραγματικότητας των μεταβάσεων στο σύγχρονο κόσμο. Λόγοι διασύνδεσης του φαινομένου της διαφθοράς με τις κοινωνίες σε μετάβαση. Αφετηρίες, διαχειρίσεις και στόχοι.

Η σύγχρονη οικονομική κρίση, ως πηγή γένεσης συνθηκών μετάβασης τόσο σε επίπεδο εθνών κρατών όσο και σε παγκόσμιο


Αποτυπώσεις του φαινομένου της διαφθοράς σε σύγχρονες κοινωνίες που βρίσκονται σε περίοδο μετάβασης, αναλύσεις και συσχετισμοί των συνθηκών μετάβασής τους με το επιστημονικό αντικείμενο της διαφθοράς. Διαδικασίες πολιτικών και οικονομικών μεταβάσεων: παραδειγματολογικές περιπτώσεις χώρων (Συρία, Ιράκ, Αίγυπτος, Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία)

Διατύπωση υποθέσεων εργασίας περί πιθανών αποτελεσμάτων των  πολιτικών ή οικονομικών μεταβάσεων σύγχρονων κοινωνιών (π.χ. υποθέσεις εργασίας περί των αποτελεσμάτων των οικονομικών προγραμμάτων (μνημονίων)-και μεταβάσεων που αυτά παράγουν- , όπως της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, μέσω της ανάλυσης του φαινομένου της διαφθοράς.


Η μετάβαση της ελληνικής κοινωνίας κατά την τρέχουσα ιστορική περίοδο και η ανάδειξη του κρίσιμου ρόλου των σύγχρονων κοινωνιολόγων σε αυτή τη διαδικασία συσχετισμού (μετάβασης-διαφθοράς), διαχείρισης και αποτύπωσης των αποτελεσμάτων μεταβάσεων.

 


Βιβλιογραφία


 (2014) Δ. Πρόντζας, Λόγος και Πρακτικές Αντι-διαφθοράς, Κείμενα και Ποσοτικές αναλύσεις στις Ευρωπαϊκές Κοινωνίες, Αθήνα, Παπαζήσης. 

 (2013) Δ. Πρόντζας. Διαφθορά και Κοινωνία, Προβλήματα για την έρευνα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία, Αθήνα, Παπαζήσης.

 (2001)  Przeworski, A., Δημοκρατία και αγορά, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

 (1975)  Banfield, Edward, C., "Corruption as a Feature of Government Organization." Journal of Law and Economics 18: 587-605.

 (1986), Carino, Ledivina, V., ed., Bureaucratic Corruption in Asia: Causes, Consequences and Controls. Quezon City: JMC Press.

 (1989) Heidenheimer, A. J., Johnston M., Levine, V. T., (eds.), Political Corruption: A Handbook, New Brunswick, N.J., Transaction Press

 (1997) Hodgkinson, P., The Sociology of Corruption - Some Themes and Issues, Sociology, 31/1, σ. 17-35.

 (2000)  Johnston, Μ., Corruption et démocratie: menaces pour le développement, possibilités de réforme, Revue Tiers Monde, 41/161 

 (1995) Mauro, P., Corruption and Growth, The Quarterly Journal of Economics, 110

 (1986) Medard, J.F. "Public Corruption in Africa: A Comparative Perspective." Corruption and Reform 1: 115-132.

 (1968) Myrdal, G., Asian Drama: An Enquiry into the Poverty of Nations, Νέα Υόρκη, Twentieth Century, Τ. ΙΙ

 

 

Συνημμένα