σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Δ
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Πρόντζας Δημήτριος


Περιγραφή


Αντικείμενο του μαθήματος και κεντρικό στόχο αυτού, αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές του πολυσχιδούς φαινομένου της διαφθοράς ως συνολικού κοινωνικού, οικονομικού, πολιτικού, πολιτισμικού, δικαιϊκού ζητήματος και αποτελέσματος, τόσο στη διαχρονική όσο και στη σύγχρονη πορεία του, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.Άξονες και κατευθύνσεις διδασκαλίας


Οι θεματικές διδασκαλίας αφορούν:
Αρχές αξιακού βηματισμού μελέτης του φαινομένου: από τη διαχείριση ερωτημάτων, στην ανάδειξη ειδοποιών γνωρισμάτων του φαινομένου.
 
Άξονες διάρθρωσης του φαινομένου της διαφθοράς και εξειδίκευσή τους ανά χώρα ανά τον κόσμο: Ο εννοιολογικός (απόδοση ορισμού του φαινόμενου), ο πραγματολογικός (απόδοση μορφών αποτύπωσής του στην εθνική και διεθνή πρακτική), ο υπολογιστικός [απόδοση τεχνικών και δεικτών μέτρησης του φαινομένου (π.χ. Corruption Perception Index, World Governance Indicators, Corruption Footprint Index)].
 
Ζητήματα και διαδικασίες υπέρβασης παγιδεύσεων, σύγχρονων προσεγγίσεων του φαινομένου της διαφθοράς (π.χ. γνωστικός διαμελισμός του, εσφαλμένη ταύτισή του με συγκεκριμένες πραγματολογικές αποτυπώσεις-μορφές αυτού, εγκλωβισμός του σε διαστάσεις ποινικής παράβασης,  οικονομικής επίπτωσης και κακής διαχείρισης κρατικής εξουσίας, σύλληψή του ως ζητήματος που χρήζει καθολικής αντιμετώπισης ανεξαρτήτως αφετηριών, πεδίων εκδήλωσης και αποτελεσμάτων, έλλειψη διεπιστημονικής προσέγγισης του).
 
Ανάδειξη της κρισιμότητας του ρόλου των σύγχρονων κοινωνιολόγων, για την απαραίτητη προσέγγιση του φαινομένου μέσα από τις ιστορικές, κοινωνικές, πολιτισμικές προϋποθέσεις κουλτούρας και εθίμου, που οδηγούν ως αίτια επί το αποτέλεσμα της διαμορφώσεως της διαφθοράς ως συνολικού φαινομένου, εντός τοπικού και χρονικού πλαισίου στην κάθε χώρα ανά τον κόσμο.
 

Βιβλιογραφία


 (2015)  D. Prontzas, The Corruption Footprint Index (CFI):   A New Index about Measuring Corruption, International Journal of Humanities and Social Science, Vol.5, N. 12.

 (2014) Δ. Πρόντζας, Λόγος και Πρακτικές Αντι-διαφθοράς, Κείμενα και Ποσοτικές αναλύσεις στις Ευρωπαϊκές Κοινωνίες, Αθήνα, Παπαζήσης. 

 (2013) Δ. Πρόντζας. Διαφθορά και Κοινωνία, Προβλήματα για την έρευνα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία, Αθήνα, Παπαζήσης.

Lascoumes, P.,(2003), Διαφθορά, Αθήνα, Καστανιώτης.

 (2010) Αργυριάδης, Δ., Ραϊκος, Δ., Γ., Ρακιντζής, Λ., Διακυβέρνηση και διαφθορά, Αθήνα, Παπαζήσης.

 (2006) Ραϊκος Δ., Γ., Δημόσια διοίκηση και διαφθορά, Αθήνα, Σάκκουλας.

 (1968) Alatas, S.H., The Sociology of Corruption. Singapore, David Moore. 

 (1985) Shaukat, A., Corruption: A Third World Perspective, Lahore, Pakistan: Aziz Publishers,. 

 (1997) Hodgkinson, P., The Sociology of Corruption - Some Themes and Issues, Sociology, 31/1, σ. 17-35.

 (1966) Abueva, J., V., The Contribution of Nepotism, Spoils and Graft to Political Development, East-West Center Review: 45-54. 

 (1970) Abueva, J., V., What Are We in Power For? The Sociology of Graft and Corruption, Philippine Sociological Review 18.

 (1970) Heidenheimer, Α., J. The Context of Analysis, στο Heidenheimer A., J., (επιμ.), Political Corruption: Readings in Comparative Analysis, New Brunswick, N.J., Transaction Books

 (1995) Mauro, P., Corruption and Growth, The Quarterly Journal of Economics, 110

 (1968)  Myrdal,G., "Corruption: Its Causes and Effects," in Myrdal, G. Asian Drama: An Enquiry into the Poverty of Nations, Vol. II. New York: Twentieth Century, Ch. 20, pp. 937-958. 

 (1975) Rose-Ackerman, S., "The Economics of Corruption." Journal of Public Economics 4, 187-203.


 

Συνημμένα