σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Γ
Τομέας: Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Καντζάρα Βασιλική
Διδάσκων (2):

 


Περιεχόμενο

 
 • Το μάθημα διαπραγματεύεται τη φύση της κοινωνίας ως «πραγματικότητας» και ως «συλλογικότητας» στο έργο των κλασικών κοινωνιολόγων. Το μάθημα εξετάζει ιδιαίτερα το έργο των Κοντ, Μαρξ και Ντυρκέμ, θεμελιωτών της κοινωνιολογίας, το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο έζησαν, καθώς και τα ερωτήματα της εποχής, στα οποία προσπάθησαν να δώσουν απάντηση. 
 • Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με βασικές έννοιες από το έργο των θεμελιωτών της επιστήμης της κοινωνιολογίας, και στην ανάδειξη της σημασίας των κλασικών κοινωνιολόγων αναφορικά με τον τρόπο που σκεφτόμαστε σήμερα για το άτομο και τη σχέση του με την κοινωνία.    
 

Μαθησιακοί στόχοι

 
Το μάθημα στοχεύει ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες:
 • να αναγνωρίζουν βασικές έννοιες από το έργο των κλασικών κοινωνιολόγων
 • να αναλύουν και να σχολιάζουν τις ιδέες που διατυπώνονται σε μια θεωρία 
 • να εξηγούν τις διαφορές ή τις συγκλίσεις ανάμεσα στους κλασικούς κοινωνιολόγους με κριτικό τρόπο 
 

Δομή

 
 • Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, διάλογο και συζήτηση με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική και γίνεται στη βάση μιας θεματικής (από έναν θεωρητικό). 
 • Η εργασία παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όπως σε ένα σεμινάριο, και οι σχετικές πληροφορίες δίνονται έγκαιρα, κατά τη διάρκεια δηλαδή των πρώτων μαθημάτων του εξαμήνου. 
 • Οι εξετάσεις στο μάθημα είναι γραπτές. 
 

Βιβλιογραφία

 • Αντωνοπούλου, Μ. Ν. (2008) Οι κλασσικοί της κοινωνιολογίας: Κοινωνική θεωρία και νεότερη κοινωνία, Αθήνα: Σαββάλας.
 • Αρόν, Ρ. (2008) Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης: Μοντεσκιέ, Κοντ, Μαρξ, Τοκβίλ, Ντυρκέμ, Παρέτο, Βέμπερ, (μτφρ. Μπ. Λυκούδης), Αθήνα: Γνώση.
 • Craib, I. (2009) Κλασική κοινωνική θεωρία: Μια εισαγωγή στη σκέψη των Μαρξ, Βέμπερ, Ντυρκέμ και Ζίμμελ, (μτφρ. Μ. Καρασίνης & Π. Λέκκας) β’ έκδ., Αθήνα: εκδ. Παπαζήση.
 • Ferrarotti, F. (1977/2009) (επιμ.– επιλογή κειμ.) Οι κλασικοί της κοινωνιολογίας, (μτφρ. Κατηφόρης, Κουνελάκης, Παπαδάκης, Σακκάς), Αθήνα: Οδυσσέας.  
 • Ritzer, G. (1992/2000) Classical Sociological Theory, γ’ έκδ., New York: McGraw-Hill Higher Education. 
 • Timasheff N.S & G. A. Theodorson (1980) Ιστορία κοινωνιολογικών θεωριών, (μτφρ. Δ.Γ. Τσαούση), Αθήνα: Gutenberg.
 

 

Συνημμένα