σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Ε
Τομέας: Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Πρόντζας Ευάγγελος


Διδασκαλία Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 (Χειμ. Εξάμ.) 
 


ΠεριγραφήΗ εισαγωγή του αντικειμένου διδασκαλίας και των άμεσα συγγενικών σε αυτήν εξειδικευμένων πεδίων δείχνει τόσο την ανάγκη ακαδημαϊκής ενίσχυσης και ανανέωσης στην ελληνική κοινωνιολογική σκέψη όσο και την πρόθεση ευδιάκριτης αναφοράς ως προς τα ρεύματα στην αγγλοσαξωνική, στη γαλλική κλπ. τάση του καινοτόμου αυτού τομέα της σύγχρονης Κοινωνιολογίας. Το αντικείμενο της Οικονομικής Κοινωνιολογίας επικεντρώνεται στις κοινωνικές βάσεις της οικονομικής συμπεριφοράς, κατά τη συγχρονική και διαχρονική διάστασή τους, με  στόχο την μεγαλύτερη θεματική εξειδίκευση (σε επόμενα εξάμηνα διδασκαλίας) και τη διατύπωση προτάσεων για την άσκηση πολιτικής. Διερευνά τις σχέσεις οικονομικής κοινωνιολογίας και ετεροδόξων οικονομολόγων, την ανακάλυψη του μαρξισμού και την ανάδειξη ενός «τρίτου κόσμου» στην κοινωνιολογία αλλά και τις δυνατότητες ανάπτυξης της οικονομικής κοινωνιολογίας στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες.
 


Στόχος


Τον πυρήνα του μαθήματος καταλαμβάνει η ικανότητα του (της) φοιτητή –τριας να  διαβάζει και να κατανοεί αφενός το κοινωνικό περιεχόμενο οικονομικών γεγονότων και συμεπριφορών και αφετέρου  να εμβαθύνει σε βασικά κοινωνιολογικά ζητήματα των παραγόμενων οικονομικών ποστικών στοιχείων . Η ικανότητα του να συνδυάζει έννοιες και θεωρίες με την κριτική ερμηνεία των κοινωνικο-οικονομικών φαινόμενων και τέλος μέσα από ειδικά παραδείγματα / πεδία ανάλυσης να συμπλέκει τους δύο προηγούμενους γενικούς στόχους. Στους επιμέρους στόχους διδασκαλίας ανήκουν η διάκριση των κλασικών έναντι των σύγχρονων ρευμάτων της οικονομικής κοινωνιολογίας, οι βασικές έννοιες κατά ρεύμα σκέψης, οι συζητήσεις που αναπτύχθηκαν κατά περίοδο και οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις, πρωτίστως όμως οι σχέσεις μεταξύ Οικονομίας, Κοινωνιλογίας και Ιστορίας.      
 


Ερμηνευτική προσέγγιση


Η κοινωνία ως «σύνολο συνόλων» στην κατά F. Braudel ερμηνεία απορρίπτει την ανάλυση ανεξάρτητων γεγονότων και αναζητά τους σταθερά τους δεσμούς γεγότων, καταστάσεων κλπ. αναδεικνύοντας πεδία μελέτης, όπως την οικονομία, τον πολιτισμό, την τεχνολογία κλπ. Από την κριτική αυτή ανάλυση απελευθερώνει, πάνω στα βήματα του K. Polanyi, μία σφαιρική, ενιαία και ολοκληρωμένη ανάγνωση πολλαπλών πραγματικοτήτων τόσο σε παγκόσμια κλίμακα, όσο και στη βραχεία, τη μέση και τη μεγάλη διάρκεια.


Διδακτική και άξονες διδασκσλίας


 • Η αφετηρία βρίσκεται στα επιτεύγματα των ιδρυτών της κατά την περίοδο 1890-1920 και η ώθηση της μετά το 1970. Η εισαγωγή έχει αφετηρία τη θέση ότι η οικονομική δράση εξελίσσεται μέσα στην κοινωνική οργάνωση με αποτέλεσμα τη μελέτη του ισχυρού συνδυασμού οικονομικών συμφερόντων και κοινωνικών σχέσεων. Η ανάλυση ενισχύεται από τα κλασικά και νεοκλασικά μοντέλα της ανθρώπινης δράσης, τις κοινωνιολογικές εναλλακτικές λύσεις, την εξέλιξη και το ρόλος των οικονομικών θεσμών, τα κοινωνιολογικά μοντέλα των αγορών (χρήματος, εργασίας και γης). Το θεμελιώδες πρόβλημα: οι τρόποι ρύθμισης της οικονομικής δραστηριότητας και συμπεριφοράς μέσα από συλλογικές δεσμεύσεις, κοινωνικές σχέσεις και κοινωνικούς θεσμούς, κινητοποιώντας πραγματικότητες και ιδέες που παρέχει η μακροχρόνια (δια των τεκμηρίων) ανάλυση του καθημερινού οικονομικού βίου ως και η εξέλιξη των οικονομικών θεωριών. Σκοπός να διαπιστώσουμε αν και σε ποιο βαθμό ο τρόπος διακύμανσης και η αλλαγή των κοινωνικών δομών στην οικονομική ζωή συμπλέκονται με τα ζητήματα συνεργασίας, ορθολογισμού, οικονομικού ανταγωνισμού, κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής ανάπτυξης, και, ζήτημα δυσχερέστερο, αν η πρόβλεψη των οικονομικών κύκλων αποτελεί ένα από τα πεδία της Οικονομικής Κοινωνιολογίας λαμβάνοντας υπόψη δύο ανταγωνιστικές σχέσεις: η αντίστροφη σχέση κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής αποτελεσματικότητας και η τυραννία των επιλογών ανάμεσα στο όριο των ορθολογικών επιλογών και ανορθολογικών πράξεων.
 • Τα θέματα στα οποία εστιάζεται το αντικείμενο διδασκαλίας είναι τα στάδια, οι δεσμοί και οι τάσεις της Οικονομικής Κοινωνιολογίας και της Νέας Οικονομικής Κοινωνιολογίας, η γειτνίαση της Οικονομικής Κοινωνιολογίας με τη μικρο- και μακροοικονομική, η κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική δημιουργία των αγορών, η σχέση των δικτύων, των οργανισμών και των θεσμών με τα στάδια οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης, η μετεξέλιξη των οικονομικών συστημάτων και οι εθνικές διαφορές του καπιταλισμού, η εφαρμογή ποιοτικών αναλύσεων και ποσοτικών τεχνικών σε πεδία της Οικονομικής Κοινωνιολογίας (λχ. αγορές, οργανισμοί, οικονομικές διακυμάνσεις κλπ.). Μερικότερους άξονες συνιστούν οι σχέσεις οικονομίας και κοινωνίας, κοινωνιολογίας και κοινωνικο-οικονομικής ανάλυσης, μικρο-κοινωνιολογίας και κοινωνικο-οικονομίας ως και των σχολών της ρύθμισης, των συμβάσεων, του δώρου, των δικτύων,  της οικονομικής και κοινωνικής αμοιβαιότητας και των βασικών συζητήσεων κοινωνικο-οικονομίας και κοινωνικών τάξεων, κατανάλωσης και κοινωνικής οικονομίας.

Έργα αναφοράς (ενδεικτικά για τις παραδόσεις)


Κλασικά

Arensberg C. M., K. Polanyi, M. Godelier, C. Rivière, A. Rivière, Les systèmes économiques dans l\'histoire et dans la théorie,  Larousse, Παρίσι 1975
Durkheim E., De la division du travail social,  Presses universitaires de France, Παρίσι 1986
Simmel G., La philosophie de l\'argent, PUF, Παρίσι 1987
Weber M., Economy and Society. Berkeley, University of California, 1978
Weber M., Histoire économique. Gallimard, Paris,1991

Σύγχρονες συνθέσεις  

Beckert J., M. Zafirovsky (επιμ.), International Encyclopedia of Economic Sociology, Routledge, 2006
Boyer R., Y. Saillard (διεύθ.), Théorie de la régulation, L’état des saviors, La Découverte, Παρίσι 1995
Dobbin F, The new Economic Sociology. A reader, Princeton University Press, Πρίνστον 2004
Lévesque B., Gilles L. Bourque, Éric Forgues, La nouvelle sociologie économique. Orginalité et diversité des approaches, Desclée de Brouwer, Παρίσι 2001
Smelser N., R.Swedberg, The Handbook of economic sociology, Princeton University Press, Πρίνστον 1994
Steiner P., La sociologie économique, La découverte, Παρίσι 1999
Swedberg R, Une histoire de la sociologie économique, Desclée de Brouwer, Παρίσι 1994

Βασικά αναγνώσματα

Trigilia C., Οικονομική Κοινωνιολογία. Κράτος, Αγορά και Κοινωνία στον Σύγχρονο Καπιταλισμό, Παπαζήσης, Αθήνα 2004
Φίλιας Β., Οικονομική Κοινωνιολογία, Gutenberg, Αθήνα 1994
Polanyi K., Ο μεγάλος μετασχηματισμός, Νησίδες, Αθήνα 2001 (11944)
Κονιόρδος, Σ. (επιμ.), Κείμενα Οικονομικής Κοινωνιολογίας, Gutenberg, Αθήνα 2006
Robert B., Η Θεωρία της ρύθμισης, Εξάντας, Αθήνα 2005.
Braudel, F., Υλικός Πολιτισμός, Οικονομία και Καπιταλισμός, ΑΤΕ, Αθήνα 1997-1998. 2 τ.
Πρόντζας Ε., Παραδόσεις Οικονομικής Κοινωνιολογίας, mimeo (2009)
 


Επιστημονικές Εταιρείες και δικτυακές προσβάσεις


 • Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE) – (www.sase.org): Founded in 1989, the Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE) is an international, inter-disciplinary organization with members in over 50 countries on five continents. The academic disciplines represented in SASE include economics, sociology, political science, management, psychology, law, history, and philosophy. The membership of SASE also includes business people and policy makers in government and international organizations.
 • Economic Sociology. The European website. (http://econsoc.mpifg.de/)- A Newsletter

Διάγραμμα Παραδόσεων


Ενότητα 1η: Οριοθετήσεις της Οικονομικής Κοινωνιολογίας

 • Οι σχέσεις οικονομίας, οικονομικής κοινωνιολογίας και οικονομικής ιστορίας στο πρώτο μισό του 20ου αι. ~ Η κλασσική ανάλυση της Οικονομικής Κοινωνιολογίας με το έργο των Tocqueville, Marx, Weber, Durkheim και Simmel, και εμφάνιση της πρώτης φάσης της (1880-1920). ~ Η μετάβαση από την κλασική στην τρέχουσα αναζωπύρωση της Οικονομικής Κοινωνιολογίας στη δεκαετία του 1980 με το έργο των Schumpeter, Polanyi, Persons. ~ Περιεχόμενο και συνδυασμός  «οικονομικών συμφερόντων» και «κοινωνικών σχέσεων». ~ Διδασκαλία της Οικονομικής Κοινωνιολογίας στην Ελλάδα.  

Βιβλιογραφία:

Trigilia C., Οικονομική Κοινωνιολογία. Κράτος, Αγορά και Κοινωνία στον Σύγχρονο Καπιταλισμό, Παπαζήσης, Αθήνα 2004.
Φίλιας Β.,  Οικονομική Κοινωνιολογία, Gutenberg, Αθήνα 1994.
Κονιόρδος Σ. (επιμ.), Κείμενα Οικονομικής Κοινωνιολογίας, Gutenberg, Αθήνα 2006.
Πρόντζας Ε., Οικονομική Ιστορία. Ζητήματα Μεθόδου και Περιεχομένου, ΑΤΕ, Αθήνα 1997.
Smelser N. J.,  Richard Swedberg, Handbook of Economic Sociology, Princeton University Press, Πρίνστον 2005.
Gislain J. – J., P. Steiner, La sociologie économique: 1890-1920, PUF Παρίσι 1995.
Steiner P., La sociologie économique, La Découverte, Παρίσι 1999.
Swedberg R., Une histoire de la sociologie économique, Desclée de Brouwer, Παρίσι 1994.
Swedberg R., Principles of Economic Sociology, Princeton University Press, Πρίνστον 2003.
 

Ενότητα 2η: Από την ορθοδοξία στην ετεροδοξία της οικονομικής και κοινωνιολογικής σκέψης

 • Η ανάδειξη της οικονομικής σκέψης και η αυτονόμηση της πολιτικής οικονομίας ~ Η ανάπτυξη της οικονομικής κοινωνιολογίας εντός της κοινωνιολογίας κατ’ αντιδιαστολή προς την οικονομία ~ Η μεφάνιση των ετεροδόξων οικονομoλόγων και ο κεϋνσιανισμός ~ Η κοινωνικο-οικονομική και ιστορικο-οικονομική κριτική και οι συνεισφορές τους.

Βιβλιογραφία:

Heilbroner R., L., Οι φιλόσοφοι του οικονομικού κόσμου . Η ζωή, οι καιροί και οι ιδέες των μεγάλων οικονομολόγων, Κριτική, Αθήνα 2000.
Weber M., Οικονομία και Κοινωνία, Σαββάλας Αθήνα 2005.
Φίλιας Β., Οικονομική Κοινωνιολογία, Gutenberg, Αθήνα 1994.
Screpanti E., S. Zamagni, Η ιστορία της οικονομικής σκέψης, Τυπωθήτω, Αθήνα 2004.  
Bourdieu P., Η αίσθηση της πρακτικής, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006.
Πρόντζας Ε., Οικονομική Ιστορία. Ζητήματα Μεθόδου και Περιεχομένου, ΑΤΕ, Αθήνα 1997.
Maréchal, J.-P., Humaniser l\'économie, Desclée de Brouwer, Παρίσι, 2000.
Beaud M., Le système mondial hiérarchisé, AGALMA, La Découverte, Παρίσι 1987.
Beaud M., G. Dostaler, La pensée économique depuis Keynes, Seuil, Παρίσι 1996.
Godelier M., La production des grands hommes, Fayard, Παρίσι 1982.
Bourdieu P., Les structures sociales de l\'économie, Seuil, Παρίσι 2000.
Sahlins M., Âge de pierre, âge d\'abondance, l\'économie des sociétés primitives, Gallimard, Παρίσι 1976.
 

Ενότητα 3η: Η γαλλική σχολή  

 • Η παράδοση του Durkheim: από την οικονομική κοιννωιολογία του F. Simiand στη θεωρία της ρύθμισης στο έργο των Aglietta, Boyer κai Lipietz με επίκεντρο τη ρύθμιση των μισθών και το ρόλο των θεσμικών οργάνων.~ Η σχολή των συμβάσεων και του δώρου. ~ Οι εναλλακτικές κεϋνσιανές προτάσεις.~ Η κοινωνική οικονομία και τα στάδια της: η αλλήλοβοήθεια από τα pie causa στα monti di pieta, από το συμμετοχικό σοσιαλισμό στην κοινωνική οικονομία και το χρηστιανισμό, αμοιβαιότητα και συνεργατικότητα.

Βιβλιογραφία:

Robert B., Η Θεωρία της ρύθμισης, Εξάντας, Αθήνα 2005.
Δεσύλλας Χ., Η Τράπεζα των φτωχών, ΠΙΟΠ, Αθήνα 2006.
Lévesque B., Gilles L. Bourque, Eric Forgues, La nouvelle sociologie économique, Desclée de Brouwer, Παρίσι, 2001.
Caillé A., Anthropologie du don, le tiers paradigme, Desclée de Brouwer, Παρίσι, 2000.
Guttmann R., «Dépasser la reaganomie : panorama critique des alternatives post-keynésieennes et radicals», Critique de l\'économie politique, 30 (Ιαν._Μάρτ. 1985), σσ. 69-114.
Πρόντζας, Ε. Οικονομική ιστορία. Ζητήματα μεθόδου και πειρεχομένου, ΑΤΕ, Αθήνα 1996
 

Ενότητα 4η:  Η Βεμπεριανή οικονομική κοινωνιολογία

 • Η ιστορία πεδίο της κοινωνιολογίας: η σύνδεση της βεμπεριανής σκέψης με το μέγεθος των ιστορικών υλικών, την ιστορική κουλτούρα τις φιλοσοφικές και οικονομικές διαστάσεις. ~ Η θέση της οικονομικής ανάπτυξης και των οικονομικών σταδίων στην οικονομική ιστορία. ~ Η θέση του Weber στη διαμάχη της γερμανικής ιστορικής σχολής και της οριακής χρησιμότητας. ~ Η διδασκαλία της πολιτικής οικονομίας και της οικονομικής ιστορίας από τον Weber.~ Η τυπολογία του Weber για την οικονομική συμπεριφορά (παραδοσιακή, συναισθηματική, λογική τιμή, ορθολογικός σκοπός). ~ Ο τρόπος κατανόησης του σύγχρονου κόσμου.      

Βιβλιογραφία:

Φίλιας Β., Οικονομική Κοινωνιολογία, Gutenberg, Αθήνα 1994.
Trigilia C., Οικονομική Κοινωνιολογία. Κράτος, Αγορά και Κοινωνία στον Σύγχρονο Καπιταλισμό, Παπαζήσης, Αθήνα 2004.
Weber M., Histoire économique : esquisse d’une histoire universelle de l’économie et de la société, Gallimard, Παρίσι 1991.
Weber M., Économie et société dans l’Antiquité précédé de Les causes sociales du déclin de la civilisation antique, Paris, La Découverte, 1998.
Marx A.l, Weber et Marx, Paris, Presses universitaires de France, 1992.
Bruhns H. (διεύθr.), Histoire et économie politique en Allemagne de Gustav Schmoller à Max Weber : nouvelles perspectives sur l’école historique de l’économie, Maison des sciences de l’homme, Παρίσι 2004.
Coleman D. C., Économie et religion : une critique de Max Weber, Paris, Mouton, 1971.
Löwith K,l, Max Weber and Karl Marx, London, George Allen et Unwin, 1982.
Swedberg R. (διεύθ.), Essays in economic sociology/Max Weber, Princeton University Press, Πρίνστον 1999.
Swedberg R., Max Weber and the idea of economic sociology, Princeton University Press, Πρίνστον 1998.
 

Ενότητα 5η: Κοινωνικά δίκτυα και λειτουργία αγορών

 • Η ανάλυση των δικτύων ως τρόπος μετάβασης από την αιτιολογημένη περιγραφή των εμπορικών ρυθμίσεων, των αναπαραστάσεων και των θεσμών τους για τη μελέτη των ίδιων των αγορών.~ Η σημαντικότητα των τεκμηρίων: α) ο ρόλος της ιστορίας των οικονομικών κοινοτήτων, β) κοινωνιομετρική ανάλυση των μικρών ομάδων και των κοινωνικών τους συμπεριφορών, γ) ανάλυση δράσεων σημασιολογικά προσανατολισμένων.~ Κοινωνικό δίκτυο και δομική συναρμογή: η πυκνότητα δικτύου (δ) με προσανατολισμένους δεσμούς στον αριθμό των δυνατών σχέσεων (L) που είναι σε συνάρτηση με τον αριθμό των μελών του δικτύου (g) [δ=2L/g(g-1)].~ Κοινωνικό δίκτυο, απασχόληση και σταδιοδρομία: ανάλυση μήκους της αλύσσωσης και αναζήτηση εργασίας. ~ Δίκτυα και κοινωνική λειτουργία των αγορών: εθνικά δίκτυα και ανάπτυξη επιχειρήσεων, οι ομαδοποιήσεις (κλίκες) στην ανάλυση δικτύων.                

Βιβλιογραφία:

 Azarian E., The General Theory of Harrison C. White. Chaos and Order in Networks, Palgrave MacMillan, Νέα Υόρκη 2005
Degenne A., M. Forsé, Les Réseaux sociaux. Une Analyse structurale en sociologie, Armand Colin, Παρίσι 1994.
Emirbayer M. & J. Goodwin, «Network Analysis, Culture, and the Problem of Agency», American Journal of Sociology, 99/6 (1994), σσ. 1411-1454.
Latour B., Changer de société. Refaire de la Sociologie, La Découverte, Παρίσι 2006.
Luhmann N. (1984), Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, Suhrkamp, Frankfurt-am-Main, , 1984.
Steiner P., La sociologie économique, La Découverte (Repères), Παρίσι 2005.
White H. (1963), «Uses of Mathematics in Sociology», στο J. Charlesworth (επιμ.), Mathematics and the Social Sciences, American Academy of Political and Social Science, Φιλαδέλφια, 1963.
White H., «Where Do Markets Come From ?», American Journal of Sociology, 87/3 (1981), σσ. 517-47.
White H., Identity and Control : A Structural Theory of Social Action, Princeton University Press, Πρίνστον 1992
White H., C. White, La Carrière des Peintres au XIXe Siècle: Du système académique au marché des impressionnistes, Flammarion, Παρίσι 1991.
White H., Careers and Creativit : Social Forces in the Arts, Boulder, Westview, 1993.
White H., Markets from Network : Socioeconomic Models of Production, Princeton, Princeton University Press, Πρίνστον 2002
 

Ενότητα 6η: Η κοινωνική συναρμογή στην ανταλλακτική οικονομία

 • Η ανταλλακτική οικονομία συμπλέκεται με την κοινωνική ανταλλαγή. ~ Η ανταλλαγή γίνεται σε  πεδία a priori διακριτά, η εμπιστοσύνη συνιστά συνθήκη της εμπορικής σχέσης, η συναρμογή ορίζεται μέσα από την ιστορία. ~ Οι αγορές είναι κοινωνικές κατασκευές: α) στην Ελλάδα ο αλυσιδωτός δανεισμός των εκδοτικών τραπεζών στο 19ο και τον 20ο αι. β) η τραπεζική διαμεσολάβηση μετά το 1980 στην Ελλάδα.

Βιβλιογραφία:

Blau P. M., Exchange and Power in Social Life, John Wiley & Sons, Νέα Υόρκη 1964.
Cochoy F., «L’âne de Buridan revisité – Ou l’homme économique moderne entre marketing et normalisation de produits», Gérer et Comprendre, (Δεκ.1998), σσ. 81-94.
Durkheim E., De la division du travail social, Presses universitaires de France, Παρίσι (1 1893)1986.
Granovetter M., Le marché autrement – Les réseaux de l’économie, Desclée de Brouwer, Παρίσι 2000, σσ. 75-114.
Karpik L., «L’économie de la qualité», Revue française de sociologie, 30/2 (1989), σσ. 187-210.
Karpik L., L’économie des singularités, Gallimard, Παρίσι 2007.
Steiner P., La sociologie économique, La Découverte (Repères), Παρίσι 2005.
Trompette P., «Le secteur funéraire: une économie de la captation», Revue française de sociologie, 46/2 (2005), σσ. 233-264.
Πρόντζας, Ε., Η Τραπεζική διαμεσολάβηση, Παπαζήσης Αθήνα  2011.
 

Ενότητα 7η: Κοινωνιολογία των αγορών

 • Ορισμός της έννοιας αγορά: η βεμπεριανή υπόθεση και η μπρωντελιανή ανάλυση.~ Τα σύνορα της αγοράς: η αγορά έναντι της οργάνωσης και του κράτους, ανασυγκρότηση συνόρων των αγορών και έννοιες.~ Ο homo oeconomicus και η κοινωνική κατασκευή: ορθολογισμός έννατι εμπειρισμού.~ Εμπορικοί θεσμοί: κρίσεις και αβεβαιότητες. ~ Ανταγωνισμός και κοινωνική μορφολογία: ο ανταγωνισμός για τους οικονομολόγους, η οικολογική θεωρία των οργανώσεων, η θεωρία των δικτύων. ~ Ο ανταγωνισμός ως «πάλη». ~ Από τις αγορές στην αγορά: η περίπτωση της Ελλάδας.     

Βιβλιογραφία:

Francois P., Sociologie des marches, Armand Colin, Παρίσι 2008
Fligstein, N. «Markets as politics: a political-cultural approach to market institutions», American Sociological Review 61/4 (1996), σσ. 656-673.
Granovetter, M. «Economic action and social structure: The problem of embeddedness», American Journal of Sociology 91/3(1985), σσ.: 481-510.
Lie, J., «Sociology of Markets», Annual Review of Sociology 23(1992), σσ. 341-360.
Baker, W. E., «The Social Structure of a National Securities Market», American Journal of Sociology 89/4(1984), σσ. 775-811.
Carruthers, B. G., A. L. Stinchcombe, «The Social Structure of Liquidity: Flexibility, Markets, and States», Theory and Society 28/3(1999), σσ. 353-382.
MacKenzie, D. Y. Millo, «Constructing a Market, Performing Theory: The Historical Sociology of a Financial Derivatives Exchange», American Journal of Sociology 109/1(2003), σσ. 107-145.
Braudel F., Υλικός Πολιτισμός, Οικονομία και Καπιταλισμός, τ. Β. Τα παιχνίδια της συναλλαγής, ΑΤΕ, Αθήνα 1998.
Przewoski A., Δημοκρατία και Αγορά. Πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην Ανατολική Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001.
 

Ενότητα 8η: Κράτος, Οικονομία και Αγορά

 • Η θεωρία της ανάπτυξης ανάμεσα στην Οικονομική Κοινωνιολογία και την Οικονομική Ιστορία.~ Τεχνοτροπία και ουτοπία στη σύγχρονη εποχή της Δύσης.~ Ο ιμπεριαλισμός των οικονομικών και η στάση απέναντί του.~ Γιατί μερικά κράτη είναι τόσο πλούσια και μερικά τόσο φτωχά; ~ Υπάρχει διέξοδος; ~ H Ελλάδα: πλούσια ή φτωχή χώρα;  

Βιβλιογραφία

Φράγιερ Χ., Τεχνοτροπία και ουτοπία. Θεωρία της σύγχρονης εποχής στη δύση, Νεφέλη, Αθήνα 1998.
Martinussen J., Κοινωνία, Κράτος και Αγορά. Θεωρία της ανάπτυξης, Σαβάλλας, Αθήνα 2007.
Landes D., Ο πλούτος και η φτώχεια των εθνών. Γιατί μερικά έθνη είναι τόσο πλούσια και μερικά τόσο φτωχά, Λιβάνης, Αθήνα 2005.
Kay J., Η αλήθεια για τις αγορές. Γιατί λίγες χώρες είναι πλούσιες και πολλές παραμένουν φτωχές, Κριτική, Αθήνα 2007.
Stiglitz J.E., Σοσιαλισμός προς ποια κατεύθυνση; Οικονομίες σε μετάβαση, Κριτική Αθήνα 1998.
Βέμπλεν Θ., Η θεωρία της αργόσχολης τάξης. Η οικονομική μελέτη των θεσμών, Κάλβος, Αθήνα 1982.
Dockes P., B. Rosier, L’histoire ambiguë. Croissance et development en question, PUF, Παρίσι 1988.
Mokyr J. The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress, Oxford University Press, 1990.
 

Ενότητα 9η: Η οικονομική όψη της ανθρώπινης κοινωνίας

 • Ο φαντασιακός υλισμός του οικονομικού φιλελευθερισμού.~ Οριοθετήσεις στον όρο του φιλελευθερισμού.~ Η έννοια της πολιτικής οικονομίας.~ Φύση της οικονομικής τάξης και των νόμων της.~ Κοινωνική δικαιοσύνη vis-à-vis οικονομικής αποτελεσματικότητας και ορθολογική ρύθμιση vis-à-vis ανορθολογικής πράξης: μία επανεξέταση.

Βιβλιογραφία:

Rawls J., Θεωρία της Δικαιοσύνης, Πόλις, Αθήνα 2001.
Rawls J., Η δίκαιη κοινωνία. Η δικαιοσύνη ως ακριβοδικία. Μία αναδιατύπωση, Πόλις, Αθήνα 2006.
Sandel M.J., Ο φιλελευθερισμός και τα όρια της δικαιοσύνης, Πόλις, Αθήνα 2003.  
 


Επιστημονικές Συνεργασίες


 • Γιώρ. Παπαϊωάννου (ΜΑ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Υπεψ. Διδ.) 
 • Βασ. Ζούμπος (MA, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Υποψ. Διδ.)
 • Νικ. Κοσκινάς (ΜΑ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Υποψ. Διδ.)
 • Βιρ. Ανασ. Φουρνάρη (ΜΑ, Πάντειον Πανεπιστήμιο, Υποψ. Διδ.)

 

 

Συνημμένα