σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Ζ
Τομέας: Τομέας Εγκληματολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Βλάχου Βασιλική

 


Περιγραφή

 


  • Στο μάθημα εξετάζεται η συμβολή των διεθνών οργανισμών και ειδικότερα του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Εγκληματολογία.
  • Ειδικότερα αναλύονται :
  1. η λειτουργία και οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του Συμβουλίου της Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που συνιστά και έναν από τους βασικότερους στόχους του,
  2. οι υπηρεσίες που παρέχονται στον ποινικό, ποινολογικό, και εγκληματολογικό τομέα καθώς και στον τομέα της αντεγκληματικής πολιτικής,
  3. οι Εγκληματολογικές Διασκέψεις και τα Συμπόσια που έχουν συγκληθεί από το 1963 έως σήμερα και
  4. οι συμπερασματικές παρατηρήσεις της συμβολής του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της διακρατικής συνεργασίας, του ποινικού δικαίου, της σωφρονιστικής διοίκησης και της αντεγκληματικής πολιτικής.

Στόχος


  • Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τον τρόπο λειτουργίας και τους κύριους τομείς δραστηριότητας του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και με τον τρόπο σύνδεσης αυτών με την Εγκληματολογία και την αντεγκληματική πολιτική.
  • Επιδιώκεται παράλληλα, η προσέγγιση από την πλευρά των φοιτητών, ιδιαιτέρως σημαντικών ζητημάτων, τα οποία και αποτέλεσαν κατά καιρούς, το αντικείμενο των Εγκληματολογικών Διασκέψεων (π.χ. οι εγκληματολογικές όψεις των τροχαίων αδικημάτων, της οικονομικής εγκληματικότητας κ.α.) και των Συμποσίων (π.χ. μελέτες για την διερεύνηση των τάσεων της εγκληματικότητας κ.α.).
  • Ιδιαίτερος δε, στόχος του μαθήματος, αποτελεί η ανάδειξη της σπουδαιότητας των συγκριτικών μελετών και της διακρατικής συνεργασίας.

 


Τρόπος εξέτασης

 


  • Γραπτές εξετάσεις 

 

Συνημμένα