σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Η
Τομέας: Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Κήπας Μιλτιάδης

 


Σκοπός


Η κατανόηση της δομής, των στόχων και των κατευθύνσεων της Πράσινης Οικονομίας και η ανάδειξη του καθοριστικού της ρόλου για την αποτελεσματική σύζευξη  της με το περιβάλλον και την κοινωνία προαπαιτούμενου του ανθρωποκεντρικού αναπτυξιακού μοντέλου της βιώσιμης (αειφόρου) ανάπτυξης, στο πλαίσιο της πραγμάτωσης του οποίου, πέραν της αντιμετώπισης των συνεπειών της παγκόσμιας περιβαλλοντικής κρίσης οι σύγχρονες κοινωνίες καλούνται να υιοθετήσουν ριζοσπαστικές ανατροπές στις δομές και το θεσμικό πλαίσιο του υφιστάμενου οικονομικο-κοινωνικου των συστήματος.
 


Συνοπιτική παρουσίαση


 • Στις δύο πρώτες ενότητες του μαθήματος που ακολουθούν περιλαμβάνονται: οι θεωρητικές και εννοιολογικές προσεγγίσεις της περιβαλλοντικής αλλαγής, της βιώσιμης (αειφόρου) ανάπτυξης και της Πράσινης Οικονομίας.
 • Η τρίτη  ενότητα επικεντρώνεται στο ζήτημα των πολιτικών, των στόχων και κατευθύνσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και για την μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία και ειδικότερα  στις ευρωπαϊκές και ελληνικές πολιτικές για το περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη και την Πράσινη Οικονομία.
 • Τέλος, στην τέταρτη ενότητα επιχειρείται η αποτύπωση και αξιολόγηση του οικονομικο-κοινωνικού μετασχηματισμού, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου (1993-2011) που υιοθετείται η βιώσιμη (αειφόρος) ανάπτυξη και η μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία ως η κεντρική παγκόσμια αναπτυξιακή επιλογή.
   

Ενότητες διδασκαλίας


Ενότητα 1η: Οικονομία, ανάπτυξη και περιβάλλον: Η σύγχρονη περιβαλλοντική κρίση

 1. Τεχνολογικός μετασχηματισμός οικονομική ανάπτυξη και περιβάλλον (19ος-20ος αιώνας): Έννοιες, ορισμοί, ιστορική εξέλιξη
 2. Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες του οικονομικού αναγωγισμού
 3. Ο καπιταλισμός και το παγκόσμιο περιβάλλον: Οι θεωρητικές προσεγγίσεις
 4. Η σύγχρονη περιβαλλοντική κρίση
  1. Οικολογία και Καπιταλισμός: η υπερθέρμανση του πλανήτη και η αποτυχία του Κιότο (1997)
    

Ενότητα 2η: Κλιματική αλλαγή, βιώσιμη (αειφόρος) ανάπτυξη και πράσινη οικονομία: Έννοιες, ορισμοί, θεωρητικές προσεγγίσεις

 1. Η έννοια της βιώσιμης (αειφόρου) ανάπτυξης: από την ιστορική ανάλυση της Διεθνούς Ένωσης για τη διατήρηση της Φύσης (1980) στην Έκθεση της Επιτροπής Bruntdland, της Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την ανάπτυξη (1987) και στις συνδιασκέψεις του Ο.Η.Ε.  για το περιβάλλον και την  ανάπτυξη του Ρίο (1992), του Γιοχάνεσμπουργκ (2002) και της Κοπεγχάγης (2009).
 2.  Η Πράσινη Οικονομία
  1.   Έννοιες, ορισμοί και θεωρητική προσέγγιση
  2.  Η εργασία, το χρήμα και οι επιχειρήσεις στην Πράσινη Οικονομία
    

Ενότητα 3η: Κλιματική Αλλαγή και Πράσινη Οικονομία: Πολιτικές, στόχοι και κατευθύνσεις για την προώθηση της διαδικασίας μετάβασης

 1. Το πλαίσιο των πολιτικών
 2. Παγκοσμιοποίηση και εμπόριο
 3. Επαναπροσδιορισμός των οικονομικών σχέσεων
 4. Πράσινη φορολογία
 5. Πράσινη ευημερία
 6. Γη και οικιστικό περιβάλλον
 7. Στόχοι και κατευθύνσεις για την προώθηση της διαδικασίας μετάβασης
  1. Περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
   1. Υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων
   2. Επιτάχυνση της εισαγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο Ενεργειακό Ισοζύγιο της χώρας.
   3. Αναπροσανατολισμός του σχεδιασμού των υποδομών των δικτύων μεταφοράς.
  2. Εξοικονόμηση Ενέργειας
  3. Αξιοποίηση και ανακύκλωση αστικών και βιομηχανικών απορριμμάτων και λυμάτων.
   1. Αξιοποίηση και ανακύκλωση υλικών και μετάλλων
   2. Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων.
   3. Διαχείριση λυμάτων και ανακύκλωση ύδατος
  4. Διατήρηση υγιών και συνεκτικών οικοσυστημάτων
   1. Προστασία δασών και υγροτόπων
   2. Διαχείριση οικοσυστημάτων από τις τοπικές κοινωνίες.
    1. Εξοικονόμηση ύδατος: Περιορισμοί της κατανάλωσης, ανασχεδιασμός και ορθολογικοποίηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ανακύκλωση ύδατος.
  5. Ενίσχυση της «Πράσινης Επιχειρηματικότητας» στην παραδοσιακή οικολογική    βιομηχανία στην ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών και προϊόντων, στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη βιολογική λειτουργία κ.α. (ταξινόμηση Ο.Ο.Σ.Α. 2004)
  6. Κίνητρα για προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης (R&D) πράσινων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 8. Εκθέσεις για την κλιματική αλλαγή και την πράσινη ανάπτυξη
  1. Έκθεση Stern “Stern Review: The Economics of Climate Change” (2006).
  2. Εκθέσεις Ο.Ο.Σ.Α και O.H.E. για την Πράσινη Ανάπτυξη και Οικονομία (2004-     2009)
  3. I.P.C.C., “Special report Renewable Energy Sources” (SPREN), (2011)
 9.        9. Το ευρωπαϊκό και το ελληνικό πλαίσιο περιβαλλοντικής πολιτικής .

Ενότητα 4η :  Ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη και Πράσινη Οικονομία στην Ευρώπη και την Ελλάδα

 1. Η πράσινη οικονομία στην Ευρώπη (1993-2011).
 2. Ανάπτυξη, υιοθέτηση της βιώσιμης ανάπτυξης και μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία στην Ελλάδα (1993-2011): Ανταγωνιστικότητα, διαρθρωτικές προσαρμογές, δυνατότητες και προοπτικές μετασχηματισμού και μετάβασης στην Πράσινη Οικονομία.


 

Συνημμένα