σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Γ
Τομέας: Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Καλαματιανού Αγλαϊα


Περιεχόμενο μαθήματος - Διδακτέα ύλη 

 • Το μάθημα αποτελεί συνέχεια των μαθημάτων Στατιστική I & ΙΙ. 
 • Στόχος είναι η διδασκαλία/εκμάθηση προχωρημένων στατιστικών μεθόδων πολυδιάστατης ανάλυσης καθώς και η εφαρμογή τους σε δεδομένα προερχόμενα από διάφορες κοινωνικές έρευνες, με τη βοήθεια ενός στατιστικού πακέτου Η/Υ (μέχρι τώρα διδά­σκεται το SPSS).  
 • Έμφαση δίνεται στις προϋποθέσεις εφαρμογής των στατιστικών μεθόδων και στη σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 
 • Στις μεθόδους πολυδιάστατης ανάλυσης περιλαμβάνονται κυρίως: 
 • Οι μέθοδοι Συσχέτισης και πολλαπλής παλινδρόμησης (για ποσοτι­κές και ποιοτικές ανεξάρτητες μεταβλητές), η μέθοδος της λογιστικής παλιν­δρό­μη­σης και ανάλυσης διαδρομών (path analysis). Η μέ­θο­δος Ανάλυσης της Διασποράς η Παραγοντική ανάλυση, Απλά μοντέλα δομικών εξισώσεων (τύπου LISREL) και Μέθοδοι ανάλυσης λανθανουσών κλάσεων.   
 • Ακόμα, κάθε χρονιά επιλέγεται να διδαχτεί μια επιπλέον μέθοδος πολυδιάστατης ανάλυσης κατάλληλη για την ανάλυση ποιοτικών ή  λογοκριμένων δεδομένων. 
 • Η χρήση γνωστών βάσεων δεδομένων κοινωνικών ερευνών και η εξ’ αυτών άντληση δεδομένων για την εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων αποτελεί επίσης μέρος του μαθήματος. 
 

Παρατηρήσεις

 • Το μάθημα διδάσκεται και εξετάζεται στο εργαστήριο Η/Υ με ανοικτά βιβλία. 
 • Οι φοιτητές που επιλέγουν το μάθημα θα πρέπει προηγουμένως να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα Στατιστική Ι (605) και ΙΙ (611) 

 
Βιβλιογραφία

 • Bartholomew, J. D, F. Steele, I. Moustaki & J. I. Galbraith. “Ανάλυση Πολυμεταβλητών Τεχνικών στις Κοινωνικές Επιστήμες” Δεύτερη Αμερικανι­κή Μέθοδος, Επιμ. Ελληνικής έκδοσης: Ε. Μουστάκη, Εκδόσεις Κλειδάριθ­μος  (2011), Αθήνα. 
 • Draper, N. R. & H. Smith, Εφαρμοσμένη Ανάλυση Παλινδρόμησης, Δεύτερη αγγλική έκδοση -μετάφραση στα ελληνικά & επιμέλεια- Ε. Χατζηκωνστα­ντινίδης, Α. Καλαματιανού, (1997),  Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα
 • Γναρδέλλης, Χ. (2013) Ανάλυση δεδομένων με το IBM SPSS STATISTICS 21, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 
 • Κούτρας, Μ. και Ευαγγελάρας Χ., (2010) Ανάλυση παλινδρόμησης θεωρία και εφαρμογές, Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα. 
 • Καλαματιανού, Α., “Δεδομένα Διάρκειας Ζωής. Κατανομές και Μέθοδοι Ανά­λυ­σης ”(2001), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Bartholomew, J. D., F. Steele, I. Moustaki & J. I. Galbraith (2002) “The analysis and Interpretation of Multivariate Data for Social Scientists”, Chapman & Hall/CRC, London.
 • Afifi A., S. May & V. A. Clark (2012) “Practical Multivariate Analysis”, CRC Press,  Taylor & Francis Group, USA.
 • Everitt, B. S. (2010) “Multivariate Modeling and Multivariate Analysis for the Behavioral Sciences” , CRC Press,  Taylor & Francis Group, USA.
 • Agresti, A. & B. Finlay (2009), fourth edition, Pearson Prentice Hall, USA.
 
Σημείωση
 • Η βιβλιογραφία των μαθημάτων Στατιστικής Ι & ΙΙ επίσης εξυπη­ρετεί τμήματα του μαθήματος της Στατιστικής ΙΙΙ.
 • Στη διάρκεια του μαθήματος διανέμονται καταλλήλως σημειώσεις χρήσης του SPSS στη βάση παραδειγμάτων και ασκήσεων εφαρμογής των προαναφερόμενων στατιστικών μεθόδων.    
 

Συνημμένα