σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Γ
Τομέας: Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Καλαματιανού Αγλαϊα


Περιεχόμενο μαθήματος 


 

 • Το μάθημα αποτελεί συνέχεια των μαθημάτων Στατιστική I & ΙΙ.
 • Στόχος είναι η εκμάθηση ενός στατιστικού πακέτου Η/Υ, (συνήθως διδά­σκεται το SPSS), και η εφαρμογή των βασικών στατιστικών μεθόδων σε δε­δο­μένα (συνήθως προερχόμενα από πραγματικές κοινωνικές έρευνες), με τη βοήθεια του Η/Υ.
 • Η έμφαση δίνεται στις προϋποθέσεις εφαρμογής των στατιστικών μεθόδων και στη σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
 • Στις στατιστικές μεθόδους περιλαμβάνονται: Όλες οι βασικές μέθοδοι μονο­διά­στα­της και διδιάστατης ανάλυσης που αναπτύχτηκαν στα μαθήματα Στατι­στική Ι και ΙΙ. Βασικές περιγραφικές μέθοδοι ανάλυσης πολλών μετα­βλητών. Οι μέθοδοι Συσχέτισης και πολλαπλής παλινδρόμησης (για ποσοτι­κές και ποιοτικές ανεξάρτητες μεταβλητές), η μέθοδος της λογιστικής παλιν­δρό­μη­σης και ανάλυσης διαδρομών (path analysis). Η μέ­θο­δος Ανάλυσης της Διασποράς και μερικές Μέθοδοι Μη Παραμετρικής Στα­τιστικής).
 • Τέλος κάθε χρονιά επιλέγεται να διδαχτούν μερικές ακόμα στατιστικές μέθοδοι πολυδιάστατης ανάλυσης για ποιοτικά συνήθως δεδομένα

Τρόπος εξέτασης


 • Το μάθημα διδάσκεται και εξετάζεται στο εργαστήριο Η/Υ με ανοικτά βιβλία.

 

Βιβλιογραφία


 • Bartholomew, J. D, F. Steele, I. Moustaki & J. I. Galbraith. “Ανάλυση Πολυμεταβλητών Τεχνικών στις Κοινωνικές Επιστήμες” Δεύτερη Αμερικανι­κή Μέθοδος, Επιμ. Ελληνικής έκδοσης: Ε. Μουστάκη, Εκδόσεις Κλειδάριθ­μος  (2011), Αθήνα. 

 

 • Draper, N. R. & H. Smith, Εφαρμοσμένη Ανάλυση Παλινδρόμησης, Δεύτερη αγγλική έκδοση -μετάφραση στα ελληνικά & επιμέλεια- Ε. Χατξηκωνστα­ντινίδης, Α. Καλαματιανού, (1997),  Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα
 • Γναρδέλλης, Χ. (2013) Ανάλυση δεδομένων με το IBM SPSS STATISTICS 21, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 
 • Κούτρας, Μ. και Ευαγγελάρας Χ., (2010) Ανάλυση παλινδρόμησης θεωρία και εφαρμογές, Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα. 
 • Καλαματιανού, Α., “Δεδομένα Διάρκειας Ζωής. Κατανομές και Μέθοδοι Ανά­λυ­σης ”(2001), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Bartholomew, J. D., F. Steele, I. Moustaki & J. I. Galbraith (2002) “The analysis and Interpretation of Multivariate Data for Social Scientists”, Chapman & Hall/CRC, London.
 • Afifi A., S. May & V. A. Clark (2012) “Practical Multivariate Analysis”, CRC Press,  Taylor & Francis Group, USA.
 • Everitt, B. S. (2010) “Multivariate Modeling and Multivariate Analysis for the Behavioral Sciences” , CRC Press,  Taylor & Francis Group, USA.
 • Agresti, A. & B. Finlay (2009), fourth edition, Pearson Prentice Hall, USA.
 

 

Σημείωση:

 • Η βιβλιογραφία των μαθημάτων Στατιστικής Ι & ΙΙ επίσης εξυπη­ρετεί τμήματα του μαθήματος της Στατιστικής ΙΙΙ.

Τρόπος διδασκαλίας


 • 4 ώρες μάθημα στο εργαστήριο Η/Υ
 • 2 ώρες πρακτική


 

Συνημμένα