σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Β
Τομέας: Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ.
Διδακτικές Μονάδες: 4
Διδάσκων: Καλαματιανού Αγλαϊα

 


Περιεχόμενο μαθήματος

 
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Στατιστική Ι και περιλαμβάνει μια εισα­γωγή στις μεθόδους περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής, σε επί­πε­δο κυρίως δι­διάστατης και εν μέρει πολυδιάστατης ανάλυσης. Επίσης περι­λαμ­βάνει μια εισαγωγή στα στοχαστικά μοντέλα για την περιγραφή κοινωνικών διαδικασιών.
 

Διδακτέα ύλη 

 
 • Η Σημασία της Σχέσης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών. Η μορφή των δεδο­μέ­νων. 
 • Σχέσεις Εξάρτησης και Διαεξάρτησης.
 • Συνιστώσες στην ανάλυση της σχέσης μεταξύ μεταβλητών: Ύπαρξη σχέ­σης, Ισχυρό­τητα σχέσης, Μορφή σχέσης (Μοντέλο/Πρότυπο).
 • Μέθοδοι ανάλυσης της σχέσης δύο Ποιοτικών Μεταβλητών: Πίνακες Συνά­φειας, Έλεγχος Ανεξαρτη­σίας, Μέτρα Ισχυρότητας Σχέσης.
 • Μέθοδοι ανάλυσης της σχέσης δύο Ποσοτικών Μεταβλητών: Συσχέτιση, Συ­ντε­λε­στής Γραμμικής Συσχέτισης. Η Συνήθης Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση (ΣΑΓΠ), προϋ­ποθέσεις εφαρμογής. Aξιολόγηση συντελεστών ενός μο­ντέ­­­­λου ΣΑΓΠ, έλεγχος καλής προσαρμογής.  
 • Η Επέκταση της ΣΑΓΠ για πολλές ανεξάρτητες μεταβλητές (ποσοτικές και ποι­ο­­τικές) - η Συνήθης Πολλα­πλή Γραμμική Παλινδρόμηση (ΣΠΓΠ), προϋπο­θέσεις εφαρμογής, αξιολόγηση συντελεστών.
 • Η μέθοδος Ανάλυσης της Διασποράς (ANOVA).
 • Η σημασία των Ντετερμινιστικών και των Στοχαστικών Μοντέλων.
 • Η Σημασία της Στοχαστικής Διαδικασίας. Απλές Μαρκοβιανές Αλυσίδες.
 • Μοντέλα Κοινωνικής Κινητικότητας. 
 • Η μέτρηση (Μέτρα) Κοινωνικής Κινητικότητας.
 • Μοντέλα Διάδοσης Ειδήσεων, Φημών και Ιδεών.
Σημείωση:
 
Γίνεται Αναφορά στα Στατιστικά Πακέτα Η/Υ για την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων καθώς και επίδειξη εφαρ­μογής σε πραγματικά δεδομένα με τη χρήση του Στατι­στι­κού Πακέτου SPSS. 
 

Βιβλιογραφία

 
Ελληνόγλωσση
 • Draper, N. R. & H. Smith, Εφαρμοσμένη Ανάλυση Παλινδρόμησης, Δεύτερη αγγλική έκδοση -μετάφραση στα ελληνικά & επιμέλεια- Ε. Χατζηκωνστα­ντινίδης, Α. Καλαματιανού, (1997),  Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Bartholomew, D. J., Στοχαστικά Μοντέλα για Κοινωνικές Διαδικασίες, Τρίτη αγγλική έκδοση -μετάφραση στα ελληνικά & επιμέλεια- Α. Καλαματιανού, (1996), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Καλαματιανού,  Α. Γ. “Στατιστικές Μέθοδοι Προσδιορισμού της Σχέσης Δύο Μετα­βλη­τών”. ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 
 • Γναρδέλλης, Χ. (2013) Ανάλυση δεδομένων με το IBM SPSS Statistics 21, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα.
 • Κούτρας, Μ. και Χ. Ευαγγελάρας (2010) Ανάλυση Παλινδρόμησης: Θεωρία και Εφαρμογές, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
 • Κούτρας, Μ. και Χ. Ευαγγελάρας (2011) Ανάλυση Παλινδρόμησης: Ασκήσεις με χρήση Στατιστικών Πακέτων, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
 • Λαμπριανού, Ι. και Καϊλή, Χ. (2011) Ποσοτικές μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες Με τα Λογισμικά R & SPSS. Πρώτη έκδοση,  Εκδόσεις Πάργα, Λευκωσία, Κύπρος. 

Ξενόγλωσση 
 • Agresti A.(1996), An Introduction to Categorical Data Analysis, John Wiley & Sons, New York.
 • Agresti A., B. Finley (2009), Statistical Methods for the Social Sciences, Fourth Edition, Pearson Prentice Hall, USA.
 • Chatterjee S. & B. Price (1977), Regression Analysis By Example, John Wiley & Sons, New York. 
 • Everitt B. S. (1992), The Analysis of Contingency Tables, Second edition, Chapman & Hall, London.
 • Everitt B. S. (2010), Multivariable Modeling and Multivariate Analysis for the Behavioral Sciences, CRC Press, Taylor & Francis Group USA. 
 • Sirkin Mark R. (1995), Statistics for the Social Sciences, Sage Publications
Σημείωση:
 
Η βιβλιογραφία του μαθήματος της Στατιστικής Ι επίσης εξυπηρετεί μερικά τμήματα της ύλης  του μαθήματος της Στατιστικής ΙΙ.
 

Παρατηρήσεις

 
 1. Η διδασκαλια του μαθήματ περιλαμβάνει, ανά εβδομάδα, 4 ωρες παραδόσεις και 3 ώρες φροντιστηριακές ασκήσεις. 
 2. Οι εξετάσεις είναι γραπτές με ανοικτά βιβλία. 
 

Συνημμένα