σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: ΣΤ-Η
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ.
Διδακτικές Μονάδες:
Διδάσκων: Δουκέλλης Παναγιώτης


Prof.  Panagiotis Doukellis

Department of Sociology

Panteion University of Social and Political Sciences

Office: B7 DESKOI

E-mail: panagiotis.doukellis@gmail.com 


 
ECONOMY IN THE ANCIENT_WORD    
   
Key elements of the economic production: 1) Natural environment, relief, climate, seismic activity and 2) Population, questions of fertility, mortality, gender equilibrium.
Agricultural production. Olive, vine, wheat and grains. Livestock breeding. Land ownership, distribution of land and resources. Fishing, artisanship. Capital and innovation. Market, Supply and Demand, Economic Growth. Energy and costs of transportation. Land and Sea routes. Ship navigation and Shipbuilding. Wind and Sea currents, Canals.
Market and the world of commerce: urban and/or surrounding area. The Agoranomi and the inspection of the market; regulations concerning prices. Incertitude and Innovation. Currency: from metal to monetary asset. Currency as an institutionalized tool. Loans. Merchandise Tax Liability. Customs. Certainties and lack of certitude in international trade networks. The Commercial Networks. Centre and periphery. The commercialized goods: metal, grains textiles. Trade logic and the sense of profit.
Ancient economy and contemporary theoretical and historiographical trends.
Primitivists and Modernists. From Max Weber and Moses I. Finley, to the neo- institutionalism theory on Ancient Economy.
 
Learning outcomes 
 
The overall objective of Pan. Doukellis teaching targets is the initiation of the Students to social phenomena of “other societies” and specifically to societies of the Ancient and partly the medieval world. The comprehension of contemporary social issues, situations, values is intended 1) by projecting them to their relevant pre-Christian/post-Christian euro-mediterranean era and 2) by the research on their origins, appearance, development, ruptures and continuations or extinction.
The specific objective of the Economies of The Ancient World is the approach of everyday aspects of the mainly rural communities of either small or greater ancient city-states and in particular their economic life.
The issues presented concern matters of natural resources, demographic sizes, agricultural production, transportation, capital creation, quest of innovation, institutions and money, commercial networks as well as the historiographical adventures of the topic during the 20th century.
 
Basic textbooks
 
A. Bresson, Η οικονομία στις ελληνικές πόλεις – κράτη, Αθήνα, Πατάκης 2008 (The Making of the ancient Greek economy)
Chr. Howgego, Η αρχαία ιστορία μέσα από τα νομίσματα, Αθήνα, ΜΙΕΤ 2009 (Ancient History from coins)
Indicative Bibliography
M.I. Finley, Οικονομία και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, Καρδαμίτσας 1998
Ευ. Πρόντζας, Οικονομική Ιστορία, Αθήνα, εκδόσεις ΑΤΕ 1997
Θ. Λιανός, Η πολιτική οικονομία του Αριστοτέλη, Αθήνα, ΜΙΕΤ 2012
W. Scheidel et al. (επιμ.), The Cambridge economic history of the Greco-roman world, Cambridge University Press 2007
L. Migeotte, L’économie des cités grecques, Παρίσι, Ellipses 2002
P. F. Bang et al. (επιμ.), Ancient economies, modern methodologies: archaeology, comparative history, models and institutions, Bari Edipuglia, 2006 
P. Garnsey et al. (επιμ.), Trade in the ancient economy, University of California Press, 1983
J. G. Manning - I. Morris (επιμ.), The ancient economy: evidence and models, Stanford University Press, 2005
D. J. Mattingly - J. Salmon (επιμ.), Economies beyond agriculture in the classical world, Routledge 2001
Y. Roman - J. Dalaison (επιμ.), L\'économie antique, une économie de marché ?, Λυών – Παρίσι, de Boccard 2008
Z. H. Archibald et al. (επιμ.), Hellenistic economies, Routledge 2001.
P. Cartledge et al. (επιμ.), Money, labour and land: approaches to the economies of ancient Greece, Routledge 2001
Th. Gallant, Risk and survival in ancient Greece: reconstructing the rural domestic economy, Cambridge, Polity press 1991
 
Assessment
 
Final oral exam. Students are advised to present written essays.
 
PREINDUSTRIAL SOCIETIES I    
    1. The appearance of the urban phenomenon and the Creation of Cities in the Eastern Mediterranean and Near East
 
Not to be taught during the 2016-2017 academic year.
 
A. Connection with the Neolithic Revolution.
Transition from a way of life based on hunting and the collection of fruit to a way of life depending on agriculture/livestock farming and mainly to the gradual appearance of surpluses, thus creating prerequisites for exchanging goods, population density, specialization and labor apportionment. [around 10.000 BC]
Definition of Urbanization. Various criteria and mainly combinations between them: demographic issues – artisanship settlements – fortifications - size and structural elements of the settlement - life duration of the settlement. Population Density as major factor. The paradigm of Jericho, the paradigm of Catal Huyuk. Production and Transport issues - Geo-economic determinism; - Bidirectional urban-rural relationship. Cities and political hierarchies (the specificities of Mesopotamia, Egypt, Phoenicia and Judea)
 
B. Collective Memory, Consciousness, Identity.
Beyond the infra-structural elements and the social interactions as preconditions of the urban phenomenon, reference is made to the fundamental question of the collective memory and its recordings. Reference to the work of M. Halbwachs. The time-space preconditions of memory - correlation with the community, the rituals, the calendars - the reconstruction – techniques of memory -“mise en scene”- participation. From rituals to texts: the writing, the rule -repetition and deflection (Aristotle).
 
C. The Greek Polis
[The lesson is not based on an evolutionary approach of the urban phenomenon]
Return to the discussion about the determination of polis: All the above mentioned criteria [fortifications, size, duration, structure etc.] result from a specific population concentration process [urbanization].
 
The topic of the expansion of urbanization in the Mediterranean Basin: commercial activities, quest for metals, dissemination of writing, foundation of colonies (Phoenicians and Hellenes but also Etruscans). The eloquent example of Cyrene (631 BC). The documentary significance of the material culture. The relations of the Greek peninsula with the Eastern Mediterranean. Migrations of populations. The interpretations of the ancient Greeks: Thucydides. The ideological use of migrant populations by the posteriors. The example of the archaeological site at Lefkandi (island of Euboea). The great changes of the 8th century. From cremation to inhumation. The social organization of the space. The world of gods: monuments, offerings from locals and foreigners. Writing and the alphabet- A new way of Lebenswelt. The colonies and the external factors in the formation of the metropolitan community. Writing and orality: Homer’s and Hesiod’s’ poetry. Organization of homeric societies and their values. The artistic choices of the 7th century. New military organization, the paradigm of Sparta. The political institutions. The Lawmakers.
 
Learning outcomes
 
The choice of the theme of the appearance of the urban phenomenon wishes to enrich the curriculum of the Sociology Studies with a cohesive presentation of the origins of the urban phenomenon, both in its historical and sociological dimension as well as mirroring the phenomenon as it takes place during the Modern era.
 
Indicative Bibliography
 
P. Bairoch, De Jéricho à Mexico. Villes et économie dans l’histoire, Παρίσι 1985
R. Osborne, Η γένεση της Ελλάδας, Αθήνα, Οδυσσέας 2000
Fr. de Polignac, Η γέννηση της αρχαίας ελληνικής πόλης, Αθήνα, MIET 2000
G. Leick, Mesopotamia. The invention of the city, The Penguin Press 2001
Ch. Gates, Ancient cities, Routledge 2003
M. Halbwachs, Η συλλογική μνήμη, Αθήνα, Παπαζήσης 2013
J. Assmann, La mémoire culturelle, Παρίσι 2010

Assessment
 
Final oral exam. Students are advised to present written essays.
 
 

2. The Mediterranean as a geopolitical unit until the early medieval period

 
Not to be taught during the 2016-2017 academic year.
 
 
First experiences until “Odysseus time”: from non-existing mobility to the Neolithic revolution, the competitions for control of natural resources and timid movements of merchants. Obsidian and Milos. Copper and brass. Crete and the Cyclades, NE Aegean. Social hierarchies. Art. Crete and the Minoans (the urban phenomenon, the writing) =>the first civilization to exceed their native narrow geographical cradle branching out its radiation to other Mediterranean regions.
The Mycenaean and the expansion of the Mediterranean horizons. From Peloponnese to Thessaly and northernmost, the Aegean, Crete, the Eastern Mediterranean, Cyprus, Syria and then Italy, Sicily. Linear B, metal trade, copper, tin. Documents of contacts (scripts and styles).The Mediterranean unifies - does not separate. The paradigm of Troy, the route of metals, textiles, horses. Its destruction, but also the decline of the Mycenaean world. Circa 1200 problems with the mightiness of the Hittites and the Egyptians. The silence of the sources. (pestilence, famine, invaders?)Peoples of the Sea. The end of the Copper Era.
The creation of the “first” Mediterranean by the Mycenaean. And then decline?
Circa the 8th century => new trade networks, not by central states but by trade communities. Phoenicians, Hellenes, Etruscans. Traders and Pirates. Barter trade non-monetary, metals. From Phoenicia to Hercules’ Pillars (even farther by the Mycenaean), shipbuilding and navigation knowledge: new transportation capacities for people and goods. Sardinia, Cartago. The Euboeans to the fore. The writing and the alphabet. Eastern artistic production. Religion and human sacrifice. The residents of the Hellenic cities => Diaspora: Euboeans, Corinthians, Athenians. Ceramics, timber, metals, olive oil, wine. Circa 600: currency. Colonies in the West (Syracuse733). Colonization: indication of wealth and power of the metropolis and not of poverty and emigration=> quest for overseas power. Etruscans: the 1st “western” civilization. Recipient of eastern elements, urbanization, writing.
The history of the Mediterranean: a). Large expansive cultural constructs. (Minoans, Mycenaean, Phoenicians, Greeks) but also, b) individual indigenous cultural ecosystems which define their world with regard to any contacts with third parties. Examples of Sardinia and Marseille concerning their relations with the locals. Spheres of influence between foreigners and locals.
Eastern Mediterranean: Establishment of the State of Achaemenids (ecumenical states). Persian Wars. Athenian hegemony, strengthening of metropolitan urban centers (needs for supplementary cereals).
Alexander (late 4th century). New factors: Hellenes+ Asians - Etruscans, Romans.
Alexandria and Egypt’s first opening to the Sea. New commercial network. Cartago in the West (until its destruction by the Romans in 204 BC) and Sicily (Syracuse). Appearance of Rome. Its military, political, economic expansion in the East and West. (Hannibal, Macedonians, Confederations, Kingdoms of Asia and Egypt). War and Economy. Expansionism. Pax Romana. New Religion. Political fragmentation of the Mediterranean. Mohamed.
The Mediterranean as a Historical Unit. The polis phenomenon, the settlements. Connectivity (commerce, piracy, migration, war, destruction, environmental consequences). Connectivity and the respective historical circumstances. Unique culture? Common social / psychological character?
 
Learning outcomes
 
The overall objective of Pan. Doukellis teaching targets is the initiation of the Students to social phenomena of “other societies” and specifically to societies of the ancient and partly the medieval world. The comprehension of contemporary social issues is intended by projecting them to their relevant pre-Christian/post-Christian euro-mediterranean era and by the research of their origins, appearance, development, ruptures and continuations or even extinction.
The objective of this lesson is the historical approach of the Mediterranean as a particular geo-cultural area. Surpassing any political or other bounding, reference is made to the perception of the Mediterranean during the 20th century, to issues of geographical and cultural determination of the Mediterranean, of survival conditions in the area, of human mobility etc. The Social Studies Students are thus offered the motive of studying more profoundly the components of a specific time-space paradigm. Topics discussed:
Unity/Fragmentation of the Mediterranean area (geography, culture, economy)
Ecology (nature and human settlements)
Connectivity-Mobility, Ruptures and Continuations
The so called Mediterranean Values
 
Indicative Bibliography
 
P. Horden – N. Purcell, Μεσόγειος. Θάλαττα πονηροδιδάσκαλος. Μελέτη της μεσογειακής ιστορίας, Αθήνα, Οδυσσέας 2004
D. Abulafia, Η μεγάλη θάλασσα. Οι περιπέτειες των λαών της Μεσογείου, Αθήνα, Ψυχογιός 2012.
W.V. Harris (επιμ.), Rethinking the Mediterranean, Oxford University Press 2005
J. Norich, The Middle Sea: A history of the Mediterranean, Chatto & Windus 2006
F. Braudel, Les mémoires de la Méditerranée. Préhistoire et Antiquité, Παρίσι 1998
 
Assessment
 
Final oral exam. Students are advised to present written essays.
 
 PREINDUSTRIAL SOCIETIES II    
   

Empires of the preindustrial era in the Mediterranean and the Near East

Introduction, definition and historical context of the term “Empire”. Reference to Michael Mann’s theory on four sources of power (ideological, economic, military, political). Presentation of four historical paradigms of imperial power: New Assyrian State, State of the Achaemenides, Roman State, Byzantine State. Appearance and development of their characteristics. Ideological/religious mechanisms, economy and taxation, the role of the military power, the political elites. The peculiar example of the 1st Athenian Hegemony.

The reversal of the venture: imperial power and gender relations.

Learning outcomes
 
The objective of the lesson is the historical introduction to the procedures and ways through which the imperial formations are interwoven with the relevant time-space conditions. Certain historical paradigms have been chosen in order to illustrate the political, military, and social perplexity of the concept of the Empire, as well as to supply the Students with footholds of comparative reading of other historical eras’ documentation.

Indicative Bibliography
 
M. Mann, Οι πηγές της κοινωνικής εξουσίας, Αθήνα, Πόλις 2009
Μ. Humbert, Πολιτικοί και κοινωνικοί θεσμοί της αρχαιότητας, Αθήνα, Σάκκουλας 2012
Empires, περιοδικό Ιστορείν, 5, 2006.
Ian Morris – W. Scheidel (επιμ.), The dynamic of ancient empires, Oxford University Press 2010
F.-H. Mutschler – A. Mittag (επιμ.), Conceiving the Empire, Oxford University Press 2008
M. Hardt – A. Negri, Η αυτοκρατορία, Αθήνα, Scripta, 2002

Assessment
 
Final oral exam. Students are advised to present written essays.
 
 SOCIAL ANTHROPOLOGY    
    Char.: Compulsory. The Students are distributed alphabetically into three groups, each of which attend the classes of Social Anthropology taught by Professors Ch. Konstantopoulou, Char. Meletiadis, Pan. Doukellis and are assessed and examined relatively.
   
 
Introduction to basic concepts, methods and techniques of the anthropological research.
Relationship between Sociology and Anthropology. Issues of institutional, organizational structures of a society: Kinship, intermarriages, as well as forms of power and social hierarchies. Issues of social function of symbols: Religion and Rituals, Games, Language. Issues of Economic Anthropology: production, consumption, exchanges.
 
Learning outcomes
 
The objective is the initiation of the Students to the basic fields and main concepts of the anthropological research and secondly, the strengthening of the critical scientific reflexion through which they are due to approach the object of their socio- anthropological research.
Basic textbooks
Χρ. Κωνσταντοπούλου, Μύθοι και σύμβολα, Αθήνα, Παπαζήσης 2016
Ph. Laburthe-Tolra και J.P. Warnier, Εθνολογία – Ανθρωπολογία, Αθήνα, Κριτική2001
Indicative Bibliography
Th. Hylland Eriksen, Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα. Μια εισαγωγή στην κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία, Αθήνα, Κριτική 2007.
J.P. Colleyn, Στοιχεία Κοινωνικής και πολιτισμικής Ανθρωπολογίας. Αθήνα, Πλέθρον 2005
G. Mounin,. Κλειδιά για τη γλωσσολογία. Αθήνα, ΜIET 1988
Ά. Φραγκουδάκη, Γλώσσα και ιδεολογία. Κοινωνιολογική προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας. Αθήνα, Οδυσσέας 1987
Claude Levi-Strauss, Φυλή και ιστορία. Φυλή και πολιτισμός. Αθήνα, Πατάκης 2003. 
M. Sahlins, Τι είναι (και τι δεν είναι) η συγγένεια, Αθήνα, Εκδόσεις Εικοστού Πρώτου 2014 B. Καντσά, (επιμ.), Η μητρότητα στο προσκήνιο. Σύγχρονες έρευνες στην ελληνική εθνογραφία, Αθήνα, Αλεξάνδρεια 2013
J. Carsten (επιμ.), Cultures of Relatedness. New approaches to the study of Kinship, Cambridge University Press, 2000
L. Dumont, Εισαγωγή σε Δύο Θεωρίες της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Αθήνα, Καστανιώτης 1996
Ε. Καλπουρτζή, Συγγενικές Σχέσεις και Στρατηγικές Ανταλλαγών. Το Παράδειγμα της Νάξου το 17ο αι., Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα 2001
Ε. Τουντασάκη, Ανθρωπολογικές θεωρήσεις της συγγένειας κατά τον 20ο αι., Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα 2008
Β. Vernier, Η Κοινωνική Γένεση των Αισθημάτων. Πρωτότοκοι και Υστερότοκοι στην Κάρπαθο, Αθήνα, Αλεξάνδρεια. 2001
Κ. Γιαννακόπουλος (επιμ.), Σεξουαλικότητα. Θεωρίες και πολιτικές της ανθρωπολογίας, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2006
Α. Μπακαλάκη (επιμ.), Ανθρωπολογία, γυναίκες και φύλο, Αθήνα, Αλεξάνδρεια 1994 
E. Παπαταξιάρχης και Θ. Παραδέλλης (επιμ.), Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα, Καστανιώτης 1992. 
P. Erickson - L. Murphy, Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης, Αθήνα, Κριτική, 2002
Σ. Δημητρίου - Σ. Δημητρίου-Κοτσώνη, Ανθρωπολογία και Ιστορία, Αθήνα, Καστανιώτης, 1996
 

SOCIETY AND SPACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The existential relationship between humans and space. Phenomenological approaches - reference to Heidegger. Analysis and perception of the landscape (shape/volume, line, color, texture). Indexing and mapping of landscape components - assessment of a historical landscape. Intangible elements - Genius loci.
The rural landscape and the two main organizational units: rural house and land plot. Rural houses and villages. Rural morphology, rural structures and ranking of morphological data.
The landscape since the Renaissance and on: The testimony of the visual arts, Cartography, architecture. From the theocratic conception of the nature and of man to the prevalence of man upon nature, the exploitation and domination of it.
The Hellenic paradigm: The strong threads of Byzantine tradition, the current forms of social and political organization, but also the urban form of Hippodamos.
The various planning rules (urban space), the control of land (rural space), the determinations of a territory.
The reaction to Enlightenment. Romanticism and the Fragmentary. The capital, Henry Lefebvre, David Harvey, the production of space, the compression of time-space. The cultural landscapes and their commercial character.

Basic textbooks
 
Π.Ν. Δουκέλλης (επιμ.), Το ελληνικό τοπίο, Αθήνα, Εστία 2005
Κ. Μωραΐτης, Το τοπίο πολιτιστικός προσδιορισμός του τόπου, Αθήνα, Σιδέρης 2015
Indicative Bibliography
Ph. Hubbard et al. (eds), Key thinkers on Space and Place, SAGE Publications 2004
Max Jammer, Έννοιες του χώρου. Η ιστορία των θεωριών του χώρου στη φυσική [1954], ΠΕΚ 2001
Ch. Tilley, Χώρος, τόπος, τοπίο: Φαινομενολογικές προσεγγίσεις, στο Ε. Γιαλούρη (επιμ.), Υλικός πολιτισμός. Η ανθρωπολογία στη χώρα των πραγμάτων, Αθήνα, Αλεξάνδρεια 2012, 215 – 250.
Ν.Ι. Τερζόγλου, Ιδέες του χώρου στον 20ο αιώνα, Αθήνα, Νήσος 2009
Το τοπίο, εκδ. Ποταμός 2004 (κείμενα των Simmel, Ritter, Gombrich)
A. Berleant, Η αισθητική του περιβάλλοντος, Αθήνα 2004
Α. Λουλούδης et al. (επιμ.), Το αγροτικό τοπίο. Το παλίμψηστο αιώνων γεωργικού μόχθου, Αθήνα 2005
Chr. Norberg-Schulz, Genius loci. Το πνεύμα του τόπου. Για μια φαινομενολογία της αρχιτεκτονικής, Αθήνα 2009
Σ. Σταυρίδης (επιμ.), Μνήμη και εμπειρία του χώρου, Αθήνα 2006
Κ. Χατζημιχάλης, Σύγχρονα ελληνικά τοπία, Αθήνα 2011

Assessment
 
Final oral exam. Students are advised to present written essays.
 

 

Συνημμένα