σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Δ
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Δουκέλλης Παναγιώτης

 

Διευκρίνιση για τη διδασκαλία του μαθήματος:

Οι φοιτητές/τριες κατανέμονται κατά αλφαβητική σειρά σε τρεις ομάδες, η κάθε μία από τις οποίες παρακολουθεί το μάθημα της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας έτσι όπως αυτό διδάσκεται από την καθηγήτρια Χρ. Κωνσταντοπούλου, τον καθηγητή Χαρ. Μελετιάδη, τον καθηγητή Παν. Δουκέλλη και αντιστοίχως εξετάζεται και αξιολογείται.

 

Περιεχόμενο

 
 • Εισαγωγή σε βασικές έννοιες, μεθόδους και τεχνικές ανθρωπολογικής έρευνας. Σχέσεις Κοινωνιολογίας – Ανθρωπολογίας. Ζητήματα θεσμικών οργανωτικών δομών μιας κοινωνίας: η συγγένεια, η επιγαμία αλλά και οι μορφές εξουσίας και κοινωνικών ιεραρχήσεων. Ζητήματα κοινωνικής λειτουργίας των συμβόλων: θρησκεία και τελετουργίες, τα παιχνίδια, η γλώσσα. Ζητήματα οικονομικής ανθρωπολογίας: παραγωγή, κατανάλωση, ανταλλαγές.

Στόχοι μαθήματος και προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα


 • Στόχος του μαθήματος είναι η μύηση των φοιτητών στα βασικά πεδία και σε κεντρικές έννοιες της ανθρωπολογικής έρευνας αφενός και αφετέρου η ενίσχυση του κριτικού επιστημονικού πνεύματος με το οποίο οφείλουν να προσεγγίζουν το αντικείμενο της κοινωνιο-ανθρωπολογικής τους έρευνας.
 

Εγχειρίδια του μαθήματος 

 
 • Χρ. Κωνσταντοπούλου, Μύθοι και σύμβολα, Αθήνα, Παπαζήσης 2016
 • Ph. Laburthe-Tolra και J.P. Warnier, Εθνολογία – Ανθρωπολογία, Αθήνα, Κριτική2001
 • Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
 • Th. Hylland Eriksen, Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα. Μια εισαγωγή στην κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία, Αθήνα, Κριτική 2007.
 • J.P. Colleyn, Στοιχεία Κοινωνικής και πολιτισμικής Ανθρωπολογίας. Αθήνα, Πλέθρον 2005
 • G. Mounin,. Κλειδιά για τη γλωσσολογία. Αθήνα, ΜIET 1988
 • Ά. Φραγκουδάκη, Γλώσσα και ιδεολογία. Κοινωνιολογική προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας. Αθήνα, Οδυσσέας 1987
 • Claude Levi-Strauss, Φυλή και ιστορία. Φυλή και πολιτισμός. Αθήνα, Πατάκης 2003. 
 • M. Sahlins, Τι είναι (και τι δεν είναι) η συγγένεια, Αθήνα, Εκδόσεις Εικοστού Πρώτου 2014 B. Καντσά, (επιμ.), Η μητρότητα στο προσκήνιο. Σύγχρονες έρευνες στην ελληνική εθνογραφία, Αθήνα, Αλεξάνδρεια 2013
 • J. Carsten (επιμ.), Cultures of Relatedness. New approaches to the study of Kinship, Cambridge University Press, 2000
 • L. Dumont, Εισαγωγή σε Δύο Θεωρίες της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Αθήνα, Καστανιώτης 1996
 • Ε. Καλπουρτζή, Συγγενικές Σχέσεις και Στρατηγικές Ανταλλαγών. Το Παράδειγμα της Νάξου το 17ο αι., Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα 2001
 • Ε. Τουντασάκη, Ανθρωπολογικές θεωρήσεις της συγγένειας κατά τον 20ο αι., Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα 2008
 • Β. Vernier, Η Κοινωνική Γένεση των Αισθημάτων. Πρωτότοκοι και Υστερότοκοι στην Κάρπαθο, Αθήνα, Αλεξάνδρεια. 2001
 • Κ. Γιαννακόπουλος (επιμ.), Σεξουαλικότητα. Θεωρίες και πολιτικές της ανθρωπολογίας, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2006
 • Α. Μπακαλάκη (επιμ.), Ανθρωπολογία, γυναίκες και φύλο, Αθήνα, Αλεξάνδρεια 1994 
 • E. Παπαταξιάρχης και Θ. Παραδέλλης (επιμ.), Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα, Καστανιώτης 1992. 
 • P. Erickson - L. Murphy, Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης, Αθήνα, Κριτική, 2002
 • Σ. Δημητρίου - Σ. Δημητρίου-Κοτσώνη, Ανθρωπολογία και Ιστορία, Αθήνα, Καστανιώτης, 1996
 

Συνημμένα