σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: ΣΤ-Η
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες:
Διδάσκων: Γεωργοπούλου Παναγιώτα


 Assis. Prof. Panagiota Georgopoulou

Contemporary Social Theory
 
Department of Sociology
 
Panteion University of Social and Political Sciences
 
Office: E11

pangeorgop@gmail.com 

Course Programme

Undergraduate

 
 
Contemporary Social Theory 618  
   
This course provides an overview of the major contemporary sociological theories. We will focus on functionalism, conflict theory, exchange theory, rational choice theory, game theory, symbolic interactionism, dramaturgy, phenomenological sociology, ethnomethodology, critical theory (Jurgen Habermas), structuralism and poststructuralism, structuration theory and the work of Pierre Bourdieu. Particular emphasis is given to the conceptual frameworks and theoretical debates (e.g. agency and structure, social constructionism and realism) that define social theory and contributions to contemporary social analysis. 
 
Objectives:
By the end of the course students should be able to:
critically assess the key ideas and the differences between diverse theoretical approaches
appropriately apply these theories in empirical settings.
 
Required Text (to be purchased and read by all students): 
Ritzer George, 2007 seventh edition, Modern Sociological Theory, Mc Graw Hill. 
 
Course evaluation for Erasmus students:
One essay between 3,000 and 3,500 words based on the above topics and readings, due during the exam period.
(Post)modernity and Sociological Theory 131  
   
This course examines the processes of transformation that western societies have undergone over the past decades and the idea that we have moved from a state of modernity to one of postmodernity. 
 
Course outline: 
Giddens Anthony, The Juggernaut of Modernity
Beck Ulrich, The Risk Society
Bell Daniel, Postindustrial Society
Castells Manuel, Informationalism and the Network Society
Baudrilliard Jean, The end of production, Simulacra and Simulation, Hyperreality 
Jameson Fredric, Postmodernity or the Cultural Logic of Late Capitalism
Harvey David, From Fordism to Flexible Accumulation, Time-Space Compression
Bauman Zygmunt, Liquid Modernity
Latour Bruno, We have never been modern
 
Required Texts (to be purchased and read by all students): 
Mc Grew Tony, Hall Stuart, Held David (eds) 1992, Modernity and its Futures: Understanding Modern Societies, London: Polity Press.
Ritzer George, 2007 seventh edition, Modern Sociological Theory, chapter 12, Mc Graw Hill. 
 
Course evaluation for Erasmus students:
One essay between 3,000 and 3,500 words based on the above topics and readings, due during the exam period.
Internet and Society. Social Theory in the Information Age 211  
   
This course examines the impact of information technologies on individuals, cultures and societies. 
 
Course outline:
What is the Information Society?
Manuel Castells and the Network Society
The history and growth of the internet
The geography of the internet
Information economics 
Intellectual property and the information commons 
Digital culture and digital communities
Digital panopticon and freedoms
The networked self
Internet and democracy: governmental transparency and citizen’s political participation
Information access and digital divide
 
Required Texts:
Pinter Robert (ed.) 2008, The Information Society Course Book, Budapest.
http://www.ittk.hu/netis/doc/NETIS_Course_Book_English.pdf  
 
Castells, M. (2002), The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society.  London and New York: Oxford University Press. 
 
Course evaluation for Erasmus students:
One essay between 3,000 and 3,500 words based on the above topics and readings, due during the exam period.
 

 

 

Συνημμένα