σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: ΣΤ-Η
Τομέας: Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες:
Διδάσκων: Καντζάρα Βασιλική


 Assoc.Prof. V. Kantzara

Sociology of Education 
 
Department of Sociology
 
Panteion University of Social and Political Sciences
 
Office: D3 DESKOI  
 
E-mail: vkantz@panteion.gr

Course Programme
Undergraduate

 
 
Social Theory I (Classical Sociologists) 
613  
   
The course examines the basic tenets of the work of Comte, Marx and Durkheim, who are considered among the founding theorists of sociology. The three classical sociologists attempted to answer questions related to what society is or how humans differ from other species and what the nature of social relations is. The answers given by the classical sociologists have founded the discipline of sociology and influenced other social sciences as to the way society, social phenomena and social relations are perceived and studied today.
The course aims at familiarising students with the basic tenets of the work of the founding sociologists, so that the students are able to discern the distinguishing characteristics of the theories examined during the course. 
Social Theory II (Classical Sociologists)  684  
   
The course examines the basic tenets of the work of Pareto, Weber and Simmel, who are among the founding theorists of sociology. More specifically, the course deals with the answers given by the three classical sociologists to questions regarding the social nature of the ‘individual’, the structure of social action, as well as the form and content of social relations. Classical sociologists’ work contributed to founding sociology as a discipline and influenced greatly other social sciences that study individuals, social phenomena, and social institutions.  
The course aims at familiarising students with the basic concepts and ideas expressed in the work of classical sociologists, so that they are able to recognise the distinguishing characteristics of the theories examined during the course.
Sociology of Education Ι  708  
   
The course examines the relation of education as an institution to society. This relationship is explored from the point of view of the ‘social functions’ of education: for instance we examine socialisation of new members of society, societal conservation, reproduction and the  relation of education to power. The theoretical contributions of Durkheim, Marx and Weber are initially examined followed by approaches (theoretical and empirical) that were developed during the 20th century (e.g. Parsons, Bernstein, Bourdieu and Collins).
The course aims at familiarising students with the sociological point of view in approaching schooling, equipping them with basic conceptual tools to analyse the institution of education and its relation to other social institutions and to society as a whole.  
Sociology of Education IΙ  754  
   
The course deals with approaches in sociology of education that focus on different aspects of schooling. More particularly, the course examines the sociological literature on important subjects, such as the educational aims, the relation of students to teachers, gender and education, intercultural education, racism, and the changing contemporary social role of education.
The course aims at strengthening the analytical and conceptual tools developed in the course of “Sociology of Education I” so that students are able to recognise the sociological approaches to examining the influences of other social institutions on education and vice versa. 

 

 

Συνημμένα