σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: ΣΤ-Η
Τομέας: Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες:
Διδάσκων: Οικονόμου Χαράλαμπος


Assoc. Prof. Ch. Economou
 
Sociology of health
 
Departement of Sociology
 
Panteion University of Social and Poltical Sciences
 
Office: B 4 DESKOI
 
E-mail: economou@panteion.gr

 
Course Programme
Undergraduate

 
Social Policy    
   
Prof. Theodore Sakellaropoulos and Associate Prof. Charalampos Economou
 
Course description
The course aims to provide basic and introductory knowledge on the subject of social policy. The historical origins of the welfare state and the socio-economic context that led to its emergence and development are examined and the theoretical and methodological approaches concerning the role of social policy in contemporary societies are analyzed. A critical review of specific social policies in areas such as social insurance, poverty and social exclusion, employment, health care, etc is attempted under the prism of the different welfare regimes (Nordic, Continental, Liberal, Southern European, etc.). Emphasis is given on the new challenges that the welfare state has to confront with, including demographic ageing, globalization, social and economic changes, and the proposals for reforming social protection systems are discussed.
 
Required reading
Sakellaropoulos Th., (2011), Social policy issues. Athens: Dionikos.
Sakellaropoulos Th., (ed.), (1999), The reform of the welfare state, Volume Α’. Athens: Kritiki.
 
Globalization and social protection    
   
Prof. Theodore Sakellaropoulos and Associate Prof. Charalampos Economou
 
Course description
The course aims to highlight the changes required in the field of social protection because of the increased globalization of economies. Critical issues analyzed include: (a) The social dimension of globalization, mainly in relation to the global social inequalities and poverty. (b) The effects of globalization on social protection in European Union as a supranational formation. (c) The perspectives, proposals and policies of international organizations (UN, IMF, WB, OECD, ILO, WHO, WTO, etc.) for the reform of social protection and employment systems. (d) The new types of social policy governance proposed and developed by international organizations. (e) The debate and proposals for a fair globalization and opportunities for all. 
 
Required reading
Sakellaropoulos Th., (2001), Supra-national social policies in the era of globalization. Athens: Kritiki.
International Labour Organisation, (2004), A fair globalization. Creating opportunities for all. Athens: Dionikos (Greek translation).

Health and Society – Health Policies

   
   
Associate Prof. Charalampos Economou
 
Course description
The aim of this course is to introduce students to the definitions, meanings and experiences regarding health, disease and organization of health care services, and to help them understand that these issues have social, cultural, political and economic dimensions. These dimensions go beyond the confines of the traditional biomedical approach which is based on the Cartesian dualism of body and spirit, the positivist epistemological deterministic model and the dominance of the medical profession. Under this prism, in the context of the present course, students are introduced to the multi-dimensional perspective adopted by social sciences and critical discourse. The scope is to understand the various manifestations of health, illness and health policy, by using sociological theories, concepts and methods of analysis, in order to investigate health issues and to explore the alternatives to the biomedical paradigm.
 
Required reading
Economou Ch., (2005), Sociology of health. Volume Α’: Basic theoretical approaches. Athens: Dionikos.
Economou Ch., (2013), Health, society and economy. Unequal relations - welfare gaps. Athens: Alexandria.
Economou Ch., Spyridakis M., (eds), (2012), Anthropological and sociological approaches in health. Athens: Sideris. 
 
European social policy    
   
Associate Prof. Charalampos Economou
 
Course description
The aim of the course is to describe and highlight the main changes made or initiated in EU Member States because of the European integration itself as well as to explore the future of the European Social Model. The approach of a multi-level (multi-tiered) social protection system applied to the European Social Area, where central European employment and protection policies are interacting with the specific policies of the individual Member States is discussed. The phases of the evolving European Social Policy (Treaty of Rome, Single Internal Market, Maastricht, Amsterdam, Lisbon), and the current employment and social protection policies are analyzed. Particular attention is given on the development of new governance tools such as the Open Method of Coordination as well as on new policy procedures including Europe 2020 and the European Semester. The major changes imposed on European welfare states by the central EU institutions that lead to a new social protection architecture are highlighted.
 
Required reading
Sakellaropoulos Th., (ed.), (2011), The social policy of the European Union. Athens: Dionikos.
Sakellaropoulos Th., (2001), Supra-national social policies in the era of globalization. Athens: Kritiki.
 

 
 

 

 

Συνημμένα