σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Δ
Τομέας: Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Καλαματιανού Αγλαϊα


Σκοπός και Περιεχόμενο του μαθήματος 


 
Το μάθημα εστιάζει: σε θέματα οργάνωσης και διεξαγωγής δειγματοληπτικής έρευνας για την ποσοτική προσέγγιση κοινωνικών προβλημάτων, σε εφαρμογές μεικτών μεθόδων έρευνας καθώς και σε ειδικά θέματα στατιστικής ανάλυσης αναφορικά με την δευτερογενή ανάλυση ποσοτικών δεδομένων, την μετά-ανάλυση και την ανάλυση λογοκριμένων δεδομένων. Τα θέματα αυτά προσθέτουν στις γνώσεις που απέκτησαν οι φοιτητές από τα μαθήματα της Στατιστικής του πρώτου έτους και τους δίνεται έτσι η δυνατότητα να έχουν πλέον μια ολοκλη­ρωμένη εικόνα σχετικά με την ποσοτική προσέγγιση-διερεύνηση κοινω­νικών φαινομένων, υποθέσεων ή ερωτημάτων γενικότερα.      
 
Ειδικότερα, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, το μάθημα θα περιλαμβάνει την παρακάτω θεματολογία: 
 
Α) Πώς οι κοινωνιολόγοι επιλέγουν ερευνητικά προβλήματα από τις περιοχές που τους ενδιαφέρουν (πχ. Ο Durkheim για την Αυτοκτονία, οι “σιωπηρές” πλευρές της απασχόλησης, -υποαπασχόληση/ ετεροαπα­σχό­ληση). Πως απομονώνεται το ερευνητικό πρόβλημα και πως δημιουρ­γούνται οι ερευνητικές υποθέσεις. Η αναγκαιότητα διεξαγωγής δειγμα­τοληπτικής έρευνας. 
 
Β) Η σημασία, χρησιμότητα και τα πλεονεκτήματα της δειγματοληπτικής έρευνας και της δειγματοληψίας. Τα προβλήματα της δειγματοληψίας. Τα βασικά στάδια σχεδιασμού μιας δειγματοληπτικής έρευνας. Η πιθανο­θεωρητική και η μη πιθανοθεω­ρητική δειγματοληψία. Ο πληθυσμός και το τυχαίο δείγμα. Τα είδη των σφαλμάτων και οι προϋποθέσεις για την επιλογή ενός “καλού” δείγματος. Η συλλογή των δεδομένων το ερω­τηματολόγιο. Οι μέθοδοι πιθανοθεωρητικής δειγματοληψίας –δειγματο­λη­πτικά σχέδια- : απλή τυχαία, στρωματοποιημένη, συστηματική και κατά συστάδες. Επιλογή δείγμα­τος, προσδιο­ρι­σμός κατάλληλου μεγέ­θους δείγματος και στατιστική συμπερασματολογία (εκτιμητική & έλεγ­χος υποθέσεων) ανάλογα με το δειγματοληπτικό σχέδιο . 
 

Βιβλιογραφία 

 
Για Α και Β
  • Δαμιανού, Χ. Χ. (2007) Μεθοδολογία Δειγματοληψίας, τεχνικές και εφαρ­μογές, Εκδόσεις σοφία, Θεσσαλονίκη. 
  • Καλαματιανού Α. Γ. (2003) Κοινωνική Στατιστική. Μέθοδοι Μονοδιάστα­της Ανάλυσης Δεύτερη Έκδοση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Μόνο τα κεφάλαια 17, 18 και 19
  • Creswell, J. W, (μετάφραση στα ελληνικά 2011) Η έρευνα στην Εκπαί­δευση. Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Ποσοτικής και Ποιο­τικής Έρευνας, Ίων, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα. 
  • Christensen Larry B. (μετάφραση στα ελληνικά 2007) Η πειραματική μέθοδος στην επιστημονική έρευνα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 
  • Κυριαζή, Ν. (2011) Η Κοινωνιολογική  Έρευνα. Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών. Πεδίο, Αθήνα.  
  • Cochran, W. G. (1977) Sampling Techniques, 3rd edition (1st edition 1953), John Wiley & Sons, London.
 
Γ) Οι μεικτές μέθοδοι έρευνας και δευτερογενής ανάλυση δεδομένων. 
 

Βιβλιογραφία 

 
Ενδεικτικά οι φοιτητές μπορούν να συμβουλευτούν τις παρακάτω εργασίες:
  • Καλογεράκη, Σ. Δευτερογενής ανάλυση ποσοτικών δεδομένων: Μια μεθο­δο­λογική επιλογή με πολλαπλά οφέλη και περιορι­σμούς, στο Γ. Τσιώ­λης, Ν. Σερντεδάκις, Γ. Κάλλας (Επιμ) Ερευνη­τικές Υποδομές και Δεδομένα στην Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα (σελ.161-188). Αθήνα: Νήσος.
  • Καλογεράκη, Σ. Εφαρμογές Μεικτών Μεθόδων Έρευνας: O Διερευνητικός Ακολουθιακός Σχεδιασμός στην Κατασκευή Εργαλείων μέτρη­σης Κοι­νω­νι­κών Ερευνών Στο Πουρκός, Μ.,  (Επιμ) Δυνατότητες και Ορια της Μείξης των Μεθοδολογιών στην Κοινωνική, Ψυχολογική και Εκπαι­δευ­τική Έρευνα ,Ίων, Αθήνα, 2013, κεφ. 8. 
 

Προϋποθέσεις 

 
Το μάθημα προϋποθέτει γνώσεις μεθόδων στατι­στικής όπως ενδεικτικά αναφέρονται στα περιεχόμενα των μαθημάτων Στατιστικής Ι και ΙΙ του προγράμματος σπουδών του τμήματος Κοινωνιολογίας.
 
Βλέπε:
http://sociology.panteion.gr/index.php?p=courses&section=1&id=1002&lang=el
και
http://sociology.panteion.gr/index.php?p=courses&section=1&id=13&lang=el
 

Παρατηρήσεις

 
Οι εξετάσεις είναι γραπτές με ανοικτά βιβλία
 

 

Συνημμένα