σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Η
Τομέας: Τομέας Εγκληματολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Παπανεοφύτου Αγάπιος
Διδάσκων (2): Τζωρτζής Γεώργιος


Περιεχόμενο


 
 • Τα κύρια χαρακτηριστικά της σύγχρονης εθνικής νομοθετικής πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Συνοπτική παρουσίαση των πρόσφατων νομοθετικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ποινικού χαρακτήρα προστασίας (ν. 4037/2012, ν. 4042/2012).
 • Κριτική προσέγγιση των νομοθετικών τροποποιήσεων υπό το πρίσμα της εφαρμοζόμενης δικαιοπολιτικής.
 • Εξέταση των γενικότερων νομοθετικών στόχων από πλευράς αντεγκληματικής πολιτικής.
 • Παρουσίαση σημαντικών αποφάσεων των ποινικών μας δικαστηρίων στο πεδίο της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος και βασικές παρατηρήσεις επ’ αυτών.
 • Ανάπτυξη των βασικών τάσεων και δικαιοπολιτικών κατευθυντηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος.
 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 
 • Α. Παπανεοφύτου, Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων: Μια κατασκευή ποινικής ασυλίας του επιχειρηματία δράστη; Έκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2012
 • Α. Γκιζάρη – Ξανθοπούλου, Το ζήτημα των ποινικών κυρώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Περιοδικό Δικαιοσύνη, 2010, σ. 24. επ.
 • Ν. Δημητράτου, Το πρόβλημα των ποινικών κυρώσεων για τη θαλάσσια ρύπανση, Ποινικά Χρονικά 2004, σ. 1062 επ.
 • Ι. Μοροζίνη, Περιβάλλον Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, σε: Παύλου/Σάμιου (έκδ. επιμ.), Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Έκδ. Δίκαιο και Οικονομία, 2012.
 • Γ. Παπαγοπούλου – Μπέκα, Η ποινική προστασία του περιβάλλοντος: Η πρόκληση για το ποινικό δίκαιο, το στοίχημα για την αντεγκληματική πολιτική, Περιοδικό Αρμενόπουλος, 2011, σ. 555 επ.
 • Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου Η ποινική προστασία του περιβάλλοντος: Προβλήματα και προοπτικές, Περιοδικό Νομικά Χρονικά, 2010, τεύχος 61.

Συνημμένα