σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Ζ
Τομέας: Τομέας Εγκληματολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Παπανεοφύτου Αγάπιος
Διδάσκων (2): Τζωρτζής Γεώργιος

 


Περιεχόμενο


 • Το γενικότερο πρόβλημα και η έκταση των κινδύνων που απειλούν τη ζωή και την υγεία των καταναλωτών ειδών διατροφής (χημιοποίηση της διατροφής, ευρύτατη χρήση φυτοφαρμάκων στη γεωργική καλλιέργεια, αντιβιοτικά και ορμόνες για την πάχυνση πουλερικών και ζώων κ.α.) 
 • Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας από τις σύγχρονες πολυεθνικές επιχειρήσεις για τη μαζική παραγωγή τροφίμων και τη μείωση του κόστους παραγωγής τους ως θεμελιώδης παράγων αύξησης των κινδύνων για τους καταναλωτές ειδών βιοτικής ανάγκης.
 • Τα γενικά χαρακτηριστικά της εθνικής νομοθεσίας στο πεδίο της προστασίας της ζωής και της υγείας των καταναλωτών ειδών διατροφής.
 • Συνοπτική εξέταση των βασικών ποινικών διατάξεων για την προστασία της ζωής και της υγείας των καταναλωτών στον τομέα της παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας διατροφικών αγαθών.
 • Ζητήματα και προτάσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.
 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 
 • Α. Παπανεοφύτου, Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων: Μια κατασκευή ποινικής ασυλίας του επιχειρηματία δράστη; Έκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2012.
 • Α. Παπανεοφύτου, Ποινικό Δίκαιο, Κράτος και Τεχνολογικοί Κίνδυνοι, Τόμος Α΄, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1997.
 • Α. Παπανοφύτου/Χ. Παπαχαραλάμπους/Ο. Τσόλκα, Ποινική προστασία του καταναλωτή, Έκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 1996.
 • Η. Αλουπογιάννη, Αγορανομικός Κώδικας, ΄Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 2008.
 • Α. Δημάκη, Θεμελιώδη ζητήματα του Ποινικού Δικαίου των Τροφίμων, στο: Μπερεδήμα (επιμ.), Ασφάλεια Τροφίμων και Δίκαιο, 2007, σ. 101 επ.
 • Μ. Καϊάφα – Γκμπαντι, Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, Έκδ. Σάκκουλα Θεσσαλονίκη, 1990.
 • Π. Μπρακουμάτσου, Η ποινική ευθύνη των εκπροσώπων των νομικών προσώπων, Περιοδικό Ποινική Δικαιοσύνη 12/2000, σ. 1251 επ.
 • Α. Παπανεοφύτου, Η προστασία του καταναλωτή στα πλαίσια των ρυθμίσεων του Ν. 2741/1999 για τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), Ποινική Δικαιοσύνη 12/1999, σ. 1271 επ.
 

Συνημμένα