σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Α
Τομέας: Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ.
Διδακτικές Μονάδες: 4
Διδάσκων: Καλαματιανού Αγλαϊα

  


Περιεχόμενο μαθήματος

 
 • Η απαιτούμενη για τους φοιτητές του τμήματος Κοινωνιολογίας διδα­κτική ύλη της Στατιστικής, αναπτύσσεται σε τρία μαθήματα: Στατιστική Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.  Κοινός σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι να δοθεί μια εισα­γω­γή σε ολόκληρο το φάσμα των στατιστικών μεθόδων (μονοδιά­στατης, διδιάστατης και πολυδιά­στατης ανάλυσης), που είναι απαραί­τητες για την ανάλυση κοινωνικών φαινο­μέ­νων. Η έμφαση και στα τρία μαθήματα δίνεται στη σημασία επιλογής της κατάλληλης στατιστικής μεθόδου ανάλογα με το εξεταζόμενο πρόβλημα και τη φύση των δεδομένων, στη στατιστική αιτιολόγηση καθώς και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, με τη βοήθεια εφαρμογών. 
 • Ειδικότερα το μάθημα “Στατιστική Ι: Εισαγωγή στις Μεθόδους Μονο­διά­στατης Ανάλυσης & στην Θεωρία της Δειγματοληψίας”, επικεντρώνε­ται στις μεθόδους περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής, σε επίπεδο μονοδιάστατης ανάλυσης.
 
 
Διδακτέα ύλη

 
 • Ο ρόλος της Στατιστικής και της Πιθανοθεωρίας στις Κοινωνικές επι­στήμες και ειδι­κότερα στην Κοινωνιολογία.
 • Οι μεταβλητές και οι μέτρησή τους (η σημασία της μέτρησης, κλίμακες, είδη μετα­βλητών, τιμές και δεδομένα).
 • Επίπεδα στατιστικής ανάλυσης (μονοδιάστατη, διδιάστατη και πολυδιά­στατη ανάλυση). Η σημασία της Περιγραφικής και της Επαγωγικής Στατι­στι­κής (στατι­στική συμπερασματολογία) . Η Κοινωνική Στατιστική.
 • Μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής για την ανάλυση τιμών μιας με­τα­βλητής (κατανομές συχνοτήτων, γραφικές παραστάσεις, μέσοι όροι: μέτρα θέσης, δια­σποράς, ασυμμετρίας και κύρτωσης. Ιδιότητες).
 • Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων (τυχαίο πείραμα, ορισμοί πιθανότητας, η κατανομή πιθανότητας και τα χαρακτηριστικά της (αναμενόμενη τιμή και δια­σπορά), θεω­ρητικές κατανομές πιθανότητας: διωνυμική, Poisson, κανο­­νι­κή κατανομή κά-.
 • Πληθυσμός και δείγμα. Στατιστικές δείγματος και παράμετροι πληθυ­σμού. 
 • Η δειγματική κατανομή και τα χαρακτηριστικά της. t-κατανομή, χ2-κατανομή, F-κατα­νομή. Η δειγματική κατανο­μή του αριθμητικού μέσου, της αναλογίας, της διασπο­ράς, της διαφοράς δύο μέσων, δύο αναλογιών, και του λόγου δύο διασπορών (σύγκριση πλη­θυσμών).
 • Εκτιμητική: Σημειακή Εκτιμητική, Εκτιμητική με Διάστημα Εμπι­στο­σύνης, ο συντε­λεστής εμπιστοσύνης. Διάστημα εμπιστοσύνης για τις παρα­μέτρους πλη­θυ­σμού (μέσου, αναλογίας, διασποράς, διαφοράς δύο μέσων, δύο αναλογιών, και λόγου δύο διασπορών - σύγκριση πληθυσμών)
 • Έλεγχος υποθέσεων: Υποθέσεις εργασίας, στατιστικές υποθέσεις, μονό­­πλευ­­ρος και δίπλευρος έλεγχος, σφάλμα τύπου Ι και ΙΙ, επίπεδο σημαντι­κό­τητας. Έλεγ­χος υπο­θέ­σεων για τις παραμέτρους πληθυσμού (μέσου, ανα­λο­γίας, δια­σποράς, διαφοράς δύο μέσων, δύο αναλογιών, και λόγου δύο διασπορών-σύ­γκριση πληθυσμών).
 • Αναφορά στα στατιστικά πακέτα Η/Υ για την εφαρμογή των μεθόδων. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στα Στατιστικά Πακέτα Η/Υ για την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων καθώς και επίδειξη εφαρ­μογής σε πραγματικά δεδομένα με τη χρήση του Στατι­στι­κού Πακέτου SPSS.
 
 
Παρατηρήσεις

 
1. Οι εξετάσεις είναι γραπτές με ανοικτά βιβλία
2.  Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει, ανά εβδομάδα, 4 ώρες διδασκαλία και 3 ώρες φροντιστηριακές ασκήσεις.
 
 
Βιβλιογραφία

 
 • Καλαματιανού, Α. Γ. (2003) Κοινωνική Στατιστική. “Μέθοδοι Μονοδιά­στατης Ανά­λυσης” Δεύτερη Έκδοση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 
 • Γναρδέλλης, Χ. (2003) Εφαρμοσμένη στατιστική, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 
 • Ζαχαροπούλου, Χ. (2012) Στατιστική Τόμος Α΄ μέθοδοι – εφαρμογές, Εκδόσεις «σοφία», Θεσσαλονίκη.
 • Αγγελής, Β. και Δημάκη, Α. (2011) Στατιστική Τόμος Α΄ Περιγραφική Στατιστική – Πιθα­νότητες - Στατιστική Συμπερασματολογία, Εκδόσεις «σοφία», Θεσσαλονίκη. 
 • Γεωργιακώδης, Φ. Τσίμπος Κλ. (2000) Περιγραφική και Διερευνητική Στατιστική Ανά­λυση Δεδομένων, Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ, Αθήνα.
 • Δαμιανού, Χ., Μ. Κούτρας (2003) Εισαγωγή στη Στατιστική, Μέρος Ι, Εκ­δόσεις Συμμετρία, Αθήνα.
 • Καραγεώργος, Λ. Δ. (2001) Στατιστική Περιγραφική & Επαγωγική, Εκδό­σεις Σαββάλας, Αθήνα.
 • Πανάρετος, Ι. και Ε. Ξεκαλάκη (2000) Εισαγωγή στις Πιθανότητες και στην Στα­τι­στική Συμπε­ρα­σματολογία, Αθήνα.
 • Παπαϊωάννου, Τ. και Σ. Β. Λουκάς (2002) Εισαγωγή στη Στατιστική, Δεύ­τερη έκδοση, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα.
 • Blalock, H. M. (1987) Social Statistics, 2nd edition, McGraw-Hill Interna­tional Editions, London.
 • Agresti A., B. Finley (2009), Statistical Methods for the Social Sciences, Fourth Edition, Pearson Prentice Hall, USA. 
 • Healey J. F. (2009) STATISTICS a Tool for Social Reserch, (eighth edition), Wadsworth Cengage Learning, USA.
 

Συνημμένα