σε δοκιμαστική λειτουργία
Μεταπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακό Εγκληματολογίας

 


Προϋποθέσεις Εισαγωγής
http://criminology.panteion.gr/attachments/article/98/Κανονισμός.pdf


 • Δεκτοί γίνονται δέκα πέντε (15) υποψήφιοι με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας που θα προκύψει βάσει των εξής κριτηρίων επιλογής και συντελεστών βαρύτητας: 

Α) Βαθμός γραπτών εξετάσεων, με συντελεστή 80% 

Β) Αποτέλεσμα συνέντευξης, με συντελεστή 20%. 

 • Στη διαδικασία της συνέντευξης λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επιδόσεις στα προπτυχιακά εγκληματολογικά μαθήματα, στην ερευνητική δραστηριότητα και στις επιστημονικές δημοσιεύσεις. 
 

Δηλώσεις και δικαιολογητικά υποψηφιότητας


 • Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικών, Νομικών, Πολιτικών και Ανθρωπιστικών επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., οι απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 
 • Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ προκειμένου να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις οφείλουν να έχουν επιτύχει σε προφορικές εξετάσεις επιλεγμένων προπτυχιακών μαθημάτων Εγκληματολογίας, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του Κανονισμού. 
 • Υποψηφιότητα μπορούν επίσης να υποβάλουν οι επί πτυχίω φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι σε περίπτωση επιτυχίας τους στο ΠΜΣ θα πρέπει κατά την εγγραφή τους να προσκομίσουν το πτυχίο ή το πιστοποιητικό περάτωσης, αλλιώς τη θέση τους καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών. 
 • Σε κάθε περίπτωση, η Συντονιστική επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί την αίτηση υποψηφίου που δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω κατηγορίες τμημάτων ΑΕΙ-ΤΕΙ εφόσον υπάρχει ουσιαστική τεκμηρίωση της δυνατότητας συμμετοχής του στις εισαγωγικές εξετάσεις. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ ή του ΙΤΕ. 
 • Οι υποψήφιοι υποβάλλουν γραπτή αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Οι επιτυχόντες εγγράφονται, αφού προσκομίσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα που απαριθμούνται στην αίτηση υποψηφιότητάς τους, δηλαδή: 
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αντίγραφο πτυχίου Προκειμένου για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού, συνυποβάλλονται: βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους και βεβαίωση τελικής βαθμολογίας πτυχίου, με αναγωγή στην 10βάθμια κλίμακα που χορηγείται από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ, καθώς και επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών τους από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών ή από άλλη αρμόδια αρχή. 
  • Αντίγραφα επιλεγμένων εργασιών (εφόσον υπάρχουν) 
  • Δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων τουλάχιστον η μία από μέλος ΔΕΠ που γνωρίζει την πανεπιστημιακή επίδοση του υποψηφίου 
  • Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας (Proficiency Univ. Of Cambridge ή Univ. of Michigan ή TOEFL με βαθμό κατ’ ελάχιστον 550 μονάδες [213 με τη νέα κλίμακα βαθμολόγησης] ή πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της αγγλικής γλώσσας από το ΥΠ.Ε.Π.Θ, ή σπουδές σε αγγλόφωνο ίδρυμα) ή πιστοποίηση γνώσης της γαλλικής γλώσσας (Dalf ή Sorbonne II ή σπουδές σε γαλλόφωνο ίδρυμα)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • 4 φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας 
 

Εισαγωγικές εξετάσεις


 • Οι εισαγωγικές εξετάσεις γίνονται εντός του Σεπτεμβρίου και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου (η ακριβής ημερομηνία γνωστοποιείται με ανακοίνωση).
 • Εκείνοι που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό ξένης γλώσσας εξετάζονται πρώτα γραπτώς στην ξένη γλώσσα που δήλωσαν.
 •  Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται, στη συνέχεια, γραπτώς στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές: 
Α) Εγκληματολογική θεωρία 
Β) Εμπειρική Εγκληματολογία 
Γ) Αντεγκληματική Πολιτική 
 • Οι εξετάσεις διεξάγονται με καλυμμένα τα ονόματα των υποψηφίων. Τα γραπτά βαθμολογούνται σε κλίμακα 0-10 με βάση επιτυχίας το 5 και στη συνέχεια αποκαλύπτονται τα ονόματα σε ειδική συνεδρία της Συντονιστικής Επιτροπής και συντάσσεται Πρακτικό στο οποίο αναφέρονται κατ’ αλφαβητική σειρά οι επιτυχόντες. 
 • Στη συνέχεια οι πρώτοι τριάντα (30) επιτυχόντες προσέρχονται σε ειδική συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και της συντονιστικής επιτροπής. Κατά τη συνέντευξη αξιολογείται η επίδοσή τους στα εγκληματολογικά προπτυχιακά μαθήματα, η ερευνητική δραστηριότητα και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις τους καθώς και η εν γένει ενημέρωση και το ενδιαφέρον τους για την Εγκληματολογία. 
 • Οι δέκα πέντε (15) υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, σύμφωνα με το άρ.5 του παρόντος, εισάγονται στο ΠΜΣ. Εφ’ όσον συμβεί να βρίσκονται περισσότεροι από ένας στην 15η θέση, η εξεταστική επιτροπή αποφασίζει για τη σειρά κατάταξης. Οι υπόλοιποι κατατάσσονται στους επιλαχόντες.
 • Η εξεταστέα ύλη, καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ Εγκληματολογίας: http://criminology.panteion.gr  
 

Σπουδές


Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και μπορεί να περιλαμβάνει παραδόσεις, σεμινάρια, ειδικές διαλέξεις, ατομικές ή συλλογικές εργασίες, προφορικές ή γραπτές.

Η διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα, ενώ δεν αποκλείονται ξενόγλωσσες διαλέξεις.