σε δοκιμαστική λειτουργία
Το Τμήμα

Η διοίκηση του Τμήματος ρυθμίζεται από το πλαίσιο νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που αφορούν σειρά θεμάτων.

 

Ειδικότερα με σχετική χρονονολογική σειρά πρόκειται για  

 • την καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση, βλ. Ν.3848/2010
 • τη ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, βλ.N.3794/2009
 • το θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, βλ. N.3685/2008
 • το θεσμικό πλαίσιο για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σύμφωνα με την τελευταία μεταρρύθμιση βλ. N.3549/2007
 • τη ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, βλ. N.3404/2005
 • το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων και τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, βλ. N.3374/2005 καθώς και την υπουργική απόφαση Αριθ. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/13-08-2007
 • τη συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις, βλ. Ν.3369/2005
 • τον Πρότυπο Γενικό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία των Α.Ε.Ι, βλ. Π.Δ.160/2008 (ΦΕΚ 220-Τευχ. Α/3-11- 2008)
 • τον καθορισμό του τρόπου της δωρεάν προμήθειας και της επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, βλ. Π.Δ. 226/2007
 • την κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, βλ. την υπουργική απόφαση Aριθ. Φ2/121871/Β3 και για τις μετεγγραφές φοιτητών του εσωτερικού την υπουργική απόφαση Αριθ. Φ5/122975
 • τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων A.E.I, και άλλα συναφή ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 3549/2007, βλ. υπουργική απόφαση Αριθμ. 38913/Β1